MENY  

Vedtekter

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for ny teknologi, digitalisering og økt fleksibilitet i det elektriske energisystemet [i]. Virksomheten omfatter promotering av forskning, undervisning, test- og demoprosjekter og kommersialisering.

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er The Norwegian Smartgrid Centre og ble stiftet 23. august 2010.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for innføring av ny teknologi, digitalisering [ii] og økt fleksibilitet [iii] i det elektriske energisystemet.

Senterets visjon er:

 • Å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem.

Senteret skal bidra til:

 • Å akselerere innføring av ny teknologi og digitalisering i det elektriske energisystemet for derigjennom redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet.
 • Å fremme næringsvirksomhet basert på ny teknologi og tjenester.

Dette skal skje gjennom:

 • Forskningsaktiviteter
 • Undervisning
 • Næringsutvikling og kommersialisering
 • Laboratorie-, test- og demonstrasjonsaktiviteter
 • Nettverksbygging
 • Informasjonsspredning
 • Internasjonalt samarbeide og standardisering

Alle aktiviteter i regi av foreningen skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler, herunder, men ikke begrenset til, konkurranseloven.

§ 3 Medlemmer

Foreningen er en medlemsforening for FoU institusjoner, bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet som ønsker å arbeide for foreningens mål.

Som medlem i foreningen forventes det at man aktivt støtter prosjekter som initieres som ledd i å nå foreningens mål.

Alle medlemmer skal oppnevne en kontaktperson for foreningen

§ 4 Årskontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret. Foreningen forvalter innbetalt kontingent i henhold til vedtatt budsjett.

Betaling av medlemsavgift skal skje innen 30 dager etter at krav er mottatt.

§ 5 Årsmøte og stemmerett

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til deltagerne. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste, med årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning og ev. forslag til nytt styre, må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer som oppfyller medlemsforpliktelsene har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Møte- og talerett ved årsmøtet har i tillegg til foreningens medlemmer også prosjektleder og styrets medlemmer.

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet, og stemmegivning kan gis ved fullmakt fra et annet medlem. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett og er heller ikke valgbare.

Med mindre annet er bestemt, treffes avgjørelser ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet ledes av en møteleder valgt av og blant medlemmene, etter forslag i årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle:

 1. Styrets årsmelding
 2. Fastsettelse av årsregnskap
 3. Fastsettelse av årskontingent
 4. Velge revisor
 5. Velge valgkomite
 6. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om endringer av vedtekter
 7. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styrets leder. Valgperioden er 2 år.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste.

§ 8 Styret

Foreningen ledes av et styre. Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi og aktivt bidra til at senteret utvikles i henhold til målsettinger og planer.

Styret bør gjenspeile bredden i medlemsmassen. Styret skal bestå av inntil 15 medlemmer.

Styremedlemmene må være beslutningstakere på tilstrekkelig nivå i egen organisasjon for å sikre beslutningsmyndighet og handlekraft i styret.

Hvert styremedlem har en stemme.

NTNU og SINTEF har en fast styreplass hver. NTNU og SINTEF utpeker selv sine respektive styrekandidater.

Styret møtes etter styreleders innkalling, eller etter krav fra øvrige styremedlemmer eller senterleder. Dagsorden sendes til styret senest en uke før møte i styret.

Styret er beslutningsdyktig når to tredjedeler av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Dersom styret ser at det blir behov for å øke medlemskontingenten, skal dette fastsettes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Senterleder og sekretariat

SINTEF Energi AS skal lede foreningens operative aktiviteter gjennom en senterleder, og forberede saker for behandling i styret som sekretariat.

Senterleder og sekretariatet deltar på styrets møter og fører styrets protokoll.

Senterleder legger fram arbeidsinnhold og budsjett for godkjenning i styret.

§ 10 Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 11 Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 flertall. Ved avvikling skal det velges et avviklingsstyre.

Årsmøtet fatter vedtak om hvordan foreningens midler skal disponeres etter oppløsningen.

Eventuelle gjenstående verdier etter at forpliktelser er gjort opp skal overføres til et lignende, ikke-ervervsmessig formål som det den oppløsende foreningen har.


[i] Elektrisk energisystem: Anlegg, installasjoner og markedsplasser som har til hensikt å produsere, omforme, overføre, fordele, omsette eller bruke elektrisk energi

[ii] Digitalisering: Bruk av nye IKT-baserte teknologier, data og løsninger til å fornye, forenkle, forbedre og automatisere tjenester og arbeids-/beslutningsprosesser.

[iii] Fleksibilitet: Evnen til å endre forbruk, produksjon eller lagring av elektrisk energi for bedre utnyttelse av det elektriske energisystemet.