SmartKraft tester og utvikler smarte løsninger for å øke vannkraftproduksjonen

«Mer av alt – raskere» heter Energikommisjonens rapport, der de sier at vannkraft er «juvelen i kraftsystemet»

Energikommisjonen konkluderer med at vi vil trenge 60 TWh i økt energiproduksjon innen 2030, der de antyder at 40 TWh skal komme fra ny produksjon og 20 TWh fra energieffektivisering [1].

Kraftsystemet i Norge er dominert av vannkraft, med rundt 33 GW installert effekt som gir om lag 140 TWh årlig energiproduksjon i et normalår. I tillegg til å kunne levere fornybar energiproduksjon, har våre magasinkraftverk også en viktig rolle med å levere fleksibilitet og reserver til kraftsystemet for å opprettholde forsyningssikkerheten.

– For å kunne møte det raskt økende energibehovet mot 2030 trenger vi løsninger som kan bidra raskt til en positiv balanse. Å unngå unødvendig nedetid på vannkraftverkene vil være viktigere enn noensinne i perioden vi står foran nå med storstilt elektrifisering og økt energi- og effektbehov, der utbygging av mer fornybar produksjon kan gå i utakt med det økte forbruket, sier Ingrid Vilberg, konstituert prosjektleder i SmartKraft.

SmartKraft er et Enova-støttet prosjekt der åtte norske vannkraftprodusenter implementerer og tester ut nye digitale løsninger for drift- og tilstandsovervåkning i sine pilotprosjekter.

Planlegging av vedlikehold

Utetid på vannkraftverk er gjerne knyttet til regelmessig vedlikehold og reparasjoner. En stor andel av norske vannkraftverk ble bygget på 60- og 70-tallet og det er forventet et økende fremtidig vedlikeholdsbehov. Det kan være store gevinster knyttet til mer optimal vedlikeholdsplanlegging og tilstandsovervåkning for å unngå utetid.

Med bedre tilstandskontroll på komponentene basert på måledata kan man gå mer i retning av prediktivt vedlikehold, som vil si at man utfører stans, vedlikehold og reparasjoner når det er behov og ikke etter faste intervaller. Dette gir en mer optimal drift og utnyttelse av vannkraftressursene og vil løse ut større fleksibilitet og økt forsyningssikkerhet i kraftsystemet.

– På denne måten vil SmartKraft bidra til en bedre ressursutnyttelse fra eksisterende vannkraftverk og redusere behovet for nye utbyggingsprosjekter med tilhørende miljøinngrep og klimautslipp, sier Vilberg.

Første Enova-støttede vannkraftprosjekt

SmartKraft er støttet av Enova gjennom programmet for pilotering av ny energi- og klimateknologi, og er det første vannkraftprosjektet som har fått Enova-støtte.

– Dette understreker potensialet i løsningene som blir pilotert av kraftprodusentene og hvor viktig Enova-støtten er for risikoavlastning for å kunne ta i bruk nye og innovative løsninger, sier Vilberg.

Vannkraftprodusentene som er med i SmartKraft står for til sammen over 70 prosent av den samlede vannkraftproduksjonen i Norge.

– Vannkraftbransjen trenger digitalisering, standardisering og automasjon, og jeg har stor tro på at vi gjennom de ulike pilotene som gjøres vil komme fram til gode løsninger for bransjen, sier Vilberg.

[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-3/id2961311/