Knapphet på energi og effekt om få år

Utfordringene Norge som energinasjon står foran i de fremtidige årene var tema på fagseminaret «Knapphet på energi og effekt om få år». Søkelyset ble satt på hvordan vi om få år kommer til å få en kraftig økning i energi- og effektforbruk, og hvordan vi bør jobbe framover for å løse disse utfordringene. Smartgridsenteret viste hvordan samarbeidet i prosjektene IDE og SmartKraft bidrar med løsninger. Fagseminaret tok plass etter Smartgridsenterets årsmøte som også ble holdt samme dag.

Senterdirektør Jun Elin Wiik ønsket velkommen til fagseminaret og innledet om viktigheten av samarbeid i bransjen.
– ‘Knapphet på energi og effekt om få år’. Er det en trussel, er det en advarsel, er det en frykt eller er det realiteter?
Energi er den viktigste driveren i vår verden, og det er stadig større behov for mer energi. Ustabile geopolitiske situasjoner, klimaendringer og stor teknologiutvikling former verden vi lever i, i dag. Utfordringen vi nå står ovenfor er muligens større enn noen gang før. I Smartgridsenteret mener vi at utfordringene skal løses gjennom å samarbeide om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling.

Effekt og energi i samspill – Hvordan temme effekten i det fremtidige energisystemet?

Med større tilgang på fornybar energi, samt et økende behov for energi, er et stabilt kraftsystem viktigere enn noen gang. Frekvensstabiliteten trues og man ser for seg et raskere, større og villere kraftsystem enn noen gang. Knut Hornnes fra Statnett og Ole Schjødt-Osmo og Steinar Kvaale fra Hafslund Eco snakket om mulighetene og utfordringene i Norges framtidige kraftsystem.

Tensios terningkast for raskere konsesjonsbehandling av nettanlegg
– Jeg var her på Smartgridkonferansen for et halvt år siden og snakket om noe av det samme. Verden har gått videre og det går fortere enn noen gang før. Det har med at man har mer hastverk enn noen gang.
I lys av rapportene «Nett i tide», «Mer av alt» og Regjeringens handlingsplan fra 2023 kommenterer Vegard Strand på innholdet i de forskjellige rapportene og gir de terningkast. Han kartlegger hvilke behov som finnes og hvordan veien videre ser ut.

Forsyningssikkerhet – muligheter og utfordringer I det grønne skiftet
Gerd Kjølle fra Sintef Energi snakket om hvordan forsyningssikkerheten i det norske kraftsystemet ikke kan tas for gitt når vi blir mer avhengige av strøm og kraftsystemet presses. Hun viste også hvilke problemstillinger forskingssenteret CINELDI har jobbet med for å forbedre forsyningssikkerheten.

– Det grønne skiftet er i gang, storstilt elektrifisering har begynt. Vi vet at det er en del utfordringer knytta til elektrifiseringa, klima, digitalisering også har vi en del muligheter. Det er to store muligheter, digitaliseringa selv og fleksibilitet. Da er det fleksibilitet i energiproduksjon, forbruk og energilager.

«Økt tilgang på grønn kraft uten utbygging?»

Vannkraften har vært Norges viktigste energikilde i mange år. Med høye fjell og dype daler har den vist seg å være uvurderlig i sin produksjon av grønn energi. Med en økende etterspørsel på kraft er vannkraften det første man ser til for å møte morgendagens behov. Hvordan kan man sikre en av landets viktigste ressurser?

Håvard Nilsen fra NTE snakket om digitale løsninger som er testet ut i SmartKraft-prosjektet hvor digitale verktøy i drift av et vannkraftverk har bidratt til mer effektiv drift. Som skal sikre at vår viktigste energikilde opererer optimalt.

Batterier som spenningsstøtte i langstrakt 22 kV nett
Rune Paulsen, Tensio, viste hvordan erfaringer fra en IDE-pilot angående bruk av batterier som spenningsstøtte, bidrar til løsninger, men også noen utfordringer. Batterier samspiller godt med en økende mengde uregulerbar produksjon.

– Hva er det vi ønsker å teste, hva er det vi kan få bistand til? Jo, vi ønsker og tror at vi kan utnytte det vi har bedre, i et kortidsperspektiv. Vi kan nok ikke bygge batterier og så er alt greit. Men i korttidsperspektivet, så kan vi istedenfor å bygge enorme mengder nett som skal stå å vente på ny produksjon, heller prøve å gå mer i takt.

Hvordan skal vi jobbe sammen om å løse utfordringene knyttet til energi og effekt?

I den avsluttende paneldebatten diskuterte Håvard Nilsen – NTE, Rune Paulsen – Tensio og Andreas Lien – Siemens hvordan vi kan jobbe sammen om å løse utfordringene knyttet til energi og effekt.
Andreas Lien ble utfordret til å svare på hva leverandørsiden kan bidra med for å redusere trusselen på at det kan bli knapphet på energi og effekt om få år?
– Vi har tett samarbeid med veldig mange nettselskaper, og måten man jobber sammen er viktig. Teknologiselskap som Siemens har en enorm innovasjonstakt hele tiden og vi kommer med nye løsninger. Vi trenger kunder som er interessert i å ta i bruk de løsningene.