Erfaringer med innovative og egnede nyere sensorer for kraftverksovervåkning – en veileder

Nå foreligger de to første erfaringsrapportene fra SmartKraft. Disse utgjør en veileder ved valg og implementasjon av sensorteknologi i vannkraftverk.

Bildet er Skagerak Energis eiendom og kan ikke kopieres eller brukes videre uten tillatelse.

Gjennom samarbeid mellom selskaper med ulik tilnærming til overvåkning har det blitt utarbeidet to rapporter som har som formål å gi en kortfattet introduksjon, samt være en håndbok og oversikt over noen utvalgte målestrategier og metoder i vannkraftverk.

Del I omhandler ulike sensorer for bruk i vannkraftverk og er tett koblet med del II som omhandler målemetodikk. Del II beskriver typiske protokoller og metoder for transport av data, både trådløst og trådbunden i kraftverkene.

Veilederen har vært utarbeidet av SmartKraft som er et prosjekt støttet av Enova og ledet av Smartgridsenteret. Bidragsytere har vært deltakende bedrifter med prosesstøtte fra SINTEF.

Rapportene er ment som en praktisk veileder og er skrevet med basis i bidragsyternes egne erfaringer og kunnskap innen sensorteknologi.

Et fyrtårnprosjekt i vannkraftbransjen

SmartKraft er et pilotprosjekt del-finansiert av Enova gjennom Klima‐ og energifondet i perioden 2021 til 2024. Det overordnede målet med prosjektet er uttesting og implementering av nye digitale verktøy for tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og driftsoptimalisering i vannkraftverk.

SmartKraft ledes av Smartgridsenteret og samler vannkraftprodusentene Statkraft, Skagerak Kraft, Sira-Kvina Kraftselskap, NTE Energi, Å Energi, TrønderEnergi, Hafslund Eco, Hydro, Helgeland Kraft og TrønderEnergi Kraft. Andre viktige bidragsytere er Sintef Energi, Fornybar Norge, Atea, Norconsult og KraftCERT.