Strategi

Sammen skaper vi en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem.

Visjonen «Å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem» fungerer som rettesnor for alt arbeid som gjennomføres i regi av senteret.  Hvordan senteret skal jobbe for å realisere visjonen utdypes gjennom målene og satsingsområdene.

Bransjens foretrukne arena for samhandling

Smartgridsenteret har som mål å være bransjens foretrukne arena for samhandling som bidrar til at framtidens kraftsystem blir bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt. Senteret skal samhandle om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling som legger til rette for oppnåelsen av den overordnede visjonen og de to målene som presenteres under. 

Smartgridsenteret har som mål

 

å være bransjens foretrukne arena for samhandling som bidrar til at framtidens kraftsystem blir bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt.

Senteret skal samhandle om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling som legger til rette for:

Teknologi og marked

En akselerert utvikling av teknologi, næringsliv og marked som fremmer fleksible og digitaliserte løsinger for framtidens bærekraftige, sikre og kostnadseffektive kraftsystem.

Systemintegrasjon og digitalisering

Standarisering, skalering og kommersialisering av ny teknologi, digitalisering og nye markedsløsninger som skaper et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt kraftsystem.

Senteret skal arbeide for å realisere visjonen gjennom innsats rettet mot disse målene som på hver sin måte bidrar til realiseringen av et fleksibelt og intelligent kraftsystem:

Smartgridsenteret skal bidra til en akselerert utvikling av teknologi, næringsliv og marked

Gjennom sitt arbeid skal Smartgridsenteret bidra til raskere teknologiutvikling, samt utvikling av et velfungerende fremtidig næringsliv og marked. Denne teknologi- og markedsutviklingen skal bidra til at man raskt kan ta i bruk fleksible og digitale løsninger som tillater at nytt forbruk og ny produksjon kan knyttes til nettet.

Smartgridsenteret skal bidra til økt systemintegrasjon og digitalisering i energisystemet

Digitalisering og standardisering av nye digitale løsninger vil være sentralt i arbeidet for økt systemintegrasjon. Samtidig vil skalering og kommersialisering av de nye løsningene være avgjørende for at de raskt kan bli tatt i bruk. Gjennom sitt arbeid skal Smartgridsenteret jobbe målrettet for at innføringen av nye løsninger og teknologier skal gå raskere og enklere enn i dag.

Satsingsområder

Målene realiseres gjennom satsingsområdene forskning, innovasjon og kunnskapsdeling. Smartgridsenterets medlemmer samhandler for å oppnå målene og bidrar til utviklingen av et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt kraftsystem gjennom innsats rettet mot de tre satsingsområdene.

Forskning – brobygging mellom aktører

Gjennom satsingsområdet forskning skal Smartgridsenterets medlemmer bidra til brobygging mellom ulike aktører med tilknytning til energi- og kraftsystemet. Det er identifisert tre strategiske prosjekter under satsingsområdet forskning:

 1. Initiere og delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
 2. Identifisere og synliggjøre behov for FoU og forskningsinfrastruktur
 3. Videreutvikle arenaer for samhandling mellom forskningsmiljøene og andre aktører

Innovasjon – fra forskning til verdiskaping

Det andre satsingsområdet er innovasjon. Gjennom fokus på innovasjon skal Smartgridsenterets medlemmer bidra til at flere teknologier og løsninger kan ta steget opp fra et forskningsstadium til å bli tatt i bruk og bidra til verdiskaping. Det er identifisert tre strategiske prosjekter under satsingsområdet innovasjon: 

 1. Initiere og delta i pilot- og demoaktiviteter nasjonalt og internasjonalt
 2. Identifisere og synliggjøre behov for oppskalering av piloter til kommersielle løsninger
 3. Bidra til bruk av løsninger og standarder som sikrer interoperabilitet i kraftsystemet

Kunnskapsdeling – nettverksbygging for felles kompetanseløft

Det tredje og siste satsingsområdet er kunnskapsdeling. Ved å fokusere på og arbeide aktivt med kunnskapsdeling skal Smartgridsenterets medlemmer bidra til nettverksbygging for et felles kompetanseløft, både på tvers av medlemsmassen og med andre aktører i bransjen. Det er identifisert fem strategiske prosjekter under satsingsområdet kunnskapsdeling:

 1. Etablere strategi for kommunikasjon og myndighetskontakt (høringsinstans)
 2. Videreutvikle Smartgridkonferansen og andre møteplasser for å identifisere forskningsbehov og dele resultater fra forskning og innovasjon
 3. Videreutvikle Demo Norge som nettverks- og kunnskapsdelingsplattform
 4. Holde oversikt over og spre kunnskap som posisjonerer senteret som Europas mest handlekraftige forsknings- og industriallianse
 5. Identifisere og synliggjøre kompetansebehov og utdanningstilbud

Strategien bidrar til realiseringen av FNs bærekraftsmål

Smartgridsenteret arbeider for å oppnå et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt kraftsystem. For å forstå hva senteret legger i begrepet bærekraftig, kan strategien sees i sammenheng med FNs 17 bærekraftsmål. Strategien bidrar direkte til oppnåelsen av følgende tre bærekraftsmål; 7 – ren energi til alle, 9 – industri, innovasjon og infrastruktur og 11 – ansvarlig forbruk og produksjon. Videre bidrar senteret og den nye strategien indirekte til et større antall mål. Smartgridsenteret vil arbeide videre med å relatere strategien til FNs bærekraftsmål i strategiperioden.