MENY  

Smartgridsenterets Innovasjonspris 2020

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres i september.

 

I 2020 er temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som tar i bruk ny teknologi og/eller forretningsmodeller som bidrar til økt elektrifisering enten gjennom å tilføre fleksibilitet i energisystemet eller ved å øke robusthet og tilgjengelighet for nytt forbruk og produksjon.»

 

Hvem bør nominere sin(e) kandidat(er)?
Smartgridsenteret ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser høy kvalitet og gir et betydelig bidrag til årets smartgridtema. Det oppfordres til å nominere prosjekter kan vise til konkrete resultater og som potensielt har en betydning/effekt utover selve prosjektet. Et eksempel kan være et prosjekt som benytter nye teknologi eller kombinasjoner av kjent og ny teknologi for å øke driftssikkerheten på en kostnadsmessig attraktiv måte.

 

Nominasjonsfrist
Nominasjoner må være mottatt innen 15.06.2020, og sendes til innovasjonspris@smartgrids.no.

 

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon (se egen mal):

 1. Tittel på prosjektet.
 2. Kort beskrivelse av prosjektet, som inneholder hovedmål, omfang, viktige implementeringsegenskaper og sentrale resultater, samt hvordan prosjektet relaterer seg til årets tema.
 3. Bakgrunn og implementering, som beskriver kontekst, samt prosjektets formål, tilnærming og metodikk knyttet til bruk av smarte nett for å øke elektrisitetsforsyningens pålitelighet.
 4. Prosjektresultat, som beskriver prosjektets resultater, og hvordan prosjektets egenskaper og resultater måles mot evalueringskriteriene. Dette skal om mulig underbygges av relevante beregninger eller andre resultatindikatorer.
 5. Kontaktinformasjon, som inneholder organisasjonsnavn, prosjekttittel, organisasjonsadresse, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Link til mal for nominasjoner.

Sendes til innovasjonspris@smartgrids.no innen 15.06.2020.

 

Jury

Sonja Berlijn  (leder) Statnett
Victoria Fearnley Landmark Enfo
Tor Krog Siemens
Morten Kjøren Tensio
Geir Mathisen NTNU
Richard Schytte Powel
Robert Seguin Elvia
Hanne Sæle SINTEF

 

Målsetning
Å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen, deriblant:

 • Fleksibilitet: Utnytte nettkunders fleksibilitet til å tilpasse i last og produksjon raskt og dynamisk som en ressurs for et mer miljøvennlig, kostnadseffektivt, bærekraftig og robust kraftsystem.
 • Tilgjengelighet for ny last og produksjon: Muliggjøre kostnadseffektiv nettilknytning av alle typer forbruksutstyr (f.eks. spesielt effektkrevende utstyr som EV) og nettilknytning av ny kraftproduksjon (spesielt distribuert, småskala kraftproduksjon).
 • Robusthet: Forbedre nettets forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i overensstemmelse med fremtidens krav. I den digitale tidsalderen stilles det strengere krav til kraftnettets oppetid, med færre og mer kortvarige avbrudd. Denne konkurransen vil derfor vektlegge evnen til å raskt og effektivt kunne gjenopprette normal drift etter utfall, som har oppstått fra naturlige eller menneskeskapte hendelser, samt evnen til å forutse fremtidige farer og usikkerheter.
 • Kostnadseffektivitet i nettvirksomheten: Reduksjon av nettkostnader (CAPEX+ OPEX) gjennom bedre drift, bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur, utsettelse av behovet for nye investeringer i eksisterende infrastruktur, reduserte nettap, reduserte flaskehalser og redusert KILE.
 • Verdiskapning, verdiøkende tjenester, forretningsmodeller og markeder: Øke kraftsystemets verdiskapning gjennom utvikling av nye tjenester, markeder, og forretningsmodeller.
 • Rammevilkår, regulering: Prosjekt som peker på utfordringer ved dagens reguleringsregimer eller lovverk, og gir konkrete innspill på mulige endringer.

Tildelingen av prisen vil foregå under Smartgridkonferansen, hvorav topp 3 vil får muligheten til å presentere sitt prosjekt under konferansen. Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel.

 

Evalueringskriterier
Innsendte nominasjoner må være innenfor rammene skissert over og derigjennom bidra til å akselerere smartgridutviklingen i Norge. Nominasjonene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Oppfyller tema (20 poeng) – I hvilken grad/omfang/måte prosjektet bidrar til økt elektrifisering enten gjennom å tilføre fleksibilitet i energisystemet eller ved å øke robusthet og tilgjengelighet for nytt forbruk og produksjon.
 • Innovasjonsgrad (20 poeng) – Prosjektets innovasjonsgrad og resultater av prosjektet, deriblant tilnærming, design, implementering o.l. I tillegg, hvilken teknisk risiko som er tatt i forbindelse med prosjektet.
 • Oppnådd innovasjon (30 poeng) – Har prosjektet blitt implementert/pilotert, og i hvilken grad prosjektet eller konseptene som ligger til grunn for prosjektet har klare bevis for direkte eller indirekte økonomiske fordeler, som f.eks. en overbevisende og effektiv business case, redusert økonomisk tap eller utvidelse av verdiøkende tjenester uavhengig av om interessentene er sluttbrukerkunder (bolig, industri, kommersiell), nettselskap, kraftleverandører, produsenter eller andre.
 • Overførbarhet (20 poeng) – I hvilken grad prosjektet har potensiale for kopiering og tilpasning til andre forsyningsområder, omgivelser og markeder for å forbedre leveringssikkerhet ved hjelp av smarte nett teknologier, når det tas hensyn til viktige egenskaper som blant annet gjennomførings-kostnader, rådende regelverk og samarbeidsbehov.
 • Annet (10 poeng) – Prosjektets resultatnytte; verdiskapning og ikke-økonomiske fordeler (direkte eller indirekte) over ett eller flere samfunns-, miljø-, helse- og sikkerhets-områder, eller en annen dimensjon som ikke vurderes i kriteriene ovenfor. I tillegg vurderes synlighet og formidling av innovasjon, kommunikasjon av prosjektet utad.