Nytteverdier fra smarte varmtvannsberedere

Denne rapporten tar for seg erfaringer fra piloten BattFlex som er en av fire piloter i storskala demonstrasjonsprosjektet IDE – Intelligent distribusjon av elektrisitet. IDE-prosjektet er del-finansiert av Enova i perioden 2019-2024 og blir gjennomført av et konsortium ledet av The Norwegian Smartgrid Centre. Deltakere i konsortiet er nettselskapene BKK, Elvia, Tensio, Agder Energi, Norgesnett og LEDE, samt NTNU og EPOS Consulting.