For å sikre at nye løsninger og teknologi leverer i henhold til ønskede krav og standarder, er det viktig å få til en god test- og demonstrasjonsfase. Dette er med på å ta ned risiko før utrulling i større skala.

Smartgridsenteret drifter en nasjonal koordineringskomite for demonstrasjonsprosjekter, «Demo Norge for smartgrids», som har som mandat å spre resultater fra prosjekter og bidra til etablering og utvikling av nye prosjekter der Norge har «huller» på kartet. I tillegg brukes Smartgridsenterets nettverk og kompetanse inn i konkrete demo-prosjekter som eies og styres av enkeltbedrifter eller som et samarbeid mellom flere bedrifter.

Gir bransjen en dytt

Demo Norge har i flere år vært en av Smartgridsenterets viktigste satsinger, men ressursene i brasjen i form av personell er begrenset samtidig som utfordringene bransjen står ovenfor øker raskt. Det er viktig at Demo-komiteen følger med på utviklingsbehovet og også er i stand til å sette retning på nye ting som bør prøves ut. Derfor har vi startet arbeidet med «Løft for Demo Norge».

Med Løft for Demo Norge ønsker vi å sikre en mer strategisk og kontinuerlig innsats innenfor den demo-satsingen i Norge. Styrkingen dreier seg også om utveksling av resultater, observasjoner, erfaringer og rapporter fra selskapenes egne demoer.

For å gjøre dette har prosjektet satt seg følgende mål:

  • Bedre koordineringen av test- og demoarbeidet, slik at man utnytter begrensede ressurser hos medlemmene best mulig og unngår dobbeltarbeid
  • Øke aktivitetsnivået i Demo Norge for å være i stand til å modne frem smartgridteknologi som er nær markedet, men også de som er mer usikker med tanke på ytelse, forretningsmodeller, o.l. Dette vil bidra til å fylle gapene identifisert i FoU-D planen for nettselskapene
  • Øke utnyttelsen av nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter som gir muligheter til å skalere opp test-/demoprosjektene og å inkludere flere aktører i ett og samme prosjekt.
  • Bygge et sterkere nettverk mellom personer i ulike selskaper, slik at man styrker erfaringsdelingen og resultat- og informasjonsspredningen fra demonstrasjonsprosjekter. Med dette vil aktører som ikke selv har mulighet til å ha demonstrasjonsprosjekter kunne bidra med kunnskap eller finansielle midler

– Testing og demonstrasjon i et virkelig nett med virkelige kunder er ressurskrevende – spesielt når man skal opp i større skala på testene – og da vil en viss koordinering og arbeidsdeling mellom demo-eierne føre til at vi utnytter knappe ressurser bedre. I tillegg vil bedre resultatspredning fra pågående testing klart øke innovasjonstakten i bransjen som sådan, forteller Smartgridsenterets leder Grete Coldevin.

 

Allerede i gang

Arbeidet med Løft for Demo Norge startet høsten 2016 som en gjennomgang av det opprinnelige Demo Norge kartet.

Gunnar Vist er prosjektleder for Løft for Demo Norge, og han forteller at det jobbes nå konkret med å utarbeide en nasjonal demoplan som konkretiserer behov fra nettselskaper, markedsselskaper og leverandører på relativt kort sikt. Planen vil først bli lagt fram for diskusjon og bearbeiding av Smartgridsenterets medlemmer, før man etter sommeren vil presentere en ferdig versjon.

– Ved at flere samarbeider kan man få til demonstrasjon og test i større skala der hver enkelt aktør tester en avgrenset del av «systemet», men der summen av aktivitetene utgjør en systemtest. Dette kan bety at man må bevege seg fra å praktisere «learning by doing» som viktigste læringsprinsipp, til å aktivt søke å lære av andres erfaringer, sier han.

Han forteller videre at man ente rett før eller rett etter sommerferien vil avholde et webinar som deler konkrete erfaringer og læringshistorier fra demo-/testaktiviteter som er gjennomført tidligere, men som ikke er så godt kjent for de som ikke har vært med aktivt. Det er meningen å avholde 6 slike webinarer i løpet av 2-årsperioden som Løft-prosjektet pågår.

Smartgridlaboratoriet

Det nye nasjonale smartgridlaboratoriet på NTNU og SINTEF er snart ferdig bygget. Demokomiteen har bidrat med innspill på fase to av laboratoriet som det er sendt søknad på til Forskningsrådet. Svaret på søknaden kommer i juni. Dersom man får penger til til fase to, vil det blant annet etableres en digital infrastruktur slik at man kan håndtere data fra demo-prosjekter på en mer profesjonell og effektiv måte. Dette vil hele demo-norge nettverket kunne nyte godt av.

 

Kontakt:

Gunnar Vist, Prosjektleder
gunnar.vist@smartgridservices.no

Grete Coldevin, Leder Smartgridsenteret
grete.coldevin@smartgrids.no