Det er 16 år siden det sist ble lagt frem en stortingsmelding på energiområdet. Det har skjedd mye både nasjonalt og internasjonalt og vi står forran en rekke utfordringer på produksjons- og forbrukssiden som kraftsystemet må håndtere. Budskapet fra Styret i Smartgridsenteret er at distribusjons- og transmisjonsnettet må fornyes gjennon teknologi for tilstandsovervåking, styring og kontroll. Investeringsbølgen i strømnettet i Norge på 130-140 milliarder frem mot 2023 gir mulighet for å videreutvikle konkurranskraften til teknologileverandører som opererer i Norge.  Internasjonalt mobiliseres det for en kraftig øking av elektrisitet som en del av omleggingen til et mer klimavennlig energisystem. Norge kan være et foregangland for en fremtidsrettet elektrisitetsforsyning, så vel som en eksportør av kunnskap, teknologi og tjenester.

Et smartere strømnett skal bidra til økt forsyningssikkerhet, bedre leveringskvalitet og færre avbrudd gjennom overvåking, kontroll og styring. Det skal redusere behovet for tradisjonelle investeringer i kapasitet (master og kraftledninger som fører til inngrep i naturen).  Det skal også muliggjøre nye energi- og effekttjenester i forbrukssektorene ved å bygge videre på utrullingen av de smarte strømmålerne (AMS). Sammenlignet med andre land har Norge et spesielt stort potensiale for forbrukerfleksibilitet da en stor andel av elektrisitetsforbruket er knyttet til oppvarming av vann og bygninger. Også yrkesbygg og industrien har et betydelig potensiale for flytting eller kortvarig reduksjon av deler av forbruk som kan ta ned effekttopper i nettet. Slik fleksibilitet kan forsyne nye typer forbruk som f.eks. elbiler, eller gjøre at vi kan ta inn mer distribuert, uregulert produksjon uten at det utløser store investeringer i nett.

Smartgridsenterets styre har sett det som viktig å være konstruktiv og konkret ved å fremme en liste med 9 tiltak til meldingen. Last ned i sin helhet: Innspill energimeldingen.

Informasjon om regjeringspartienes arbeid med stortingsmelding om energipolitikken finner du her på sidene til Olje- og energidepartementet.