Senterleder Grete Coldevin startet med å innlede om smartgridsenterets årsrapport 2018. Kort fortalt har senteret i 2018 konsentrert seg om sluttføringen av «Løft for Demo Norge» prosjektet som har inkludert å levere en søknad til Enova om storskala demonstrasjon. Videre har styret i senteret hatt sterkt fokus på initiativet «Digital kraft» og innspill har blitt gitt til både Energi21 og Digital21 prosessene som er kjørt av hhv. Olje og energidepartementet og Industri og fiskeridepartementet. Senteret delte ut den første Innovasjonsprisen for smartgridprosjekter under Smartgridkonferansen.

I valg av nytt styret fortsatte følgende styremedlemmer i kraft av å inneha toårsverv:

 • Sigurd Kvistad, Leder driftssentralen og smartnett, Hafslund Nett. Styrets leder
 • Trygve Kvernland, Direktør, NTE Nett
 • Sonja M. Berlijn, Direktør Forskning og Utvikling, Statnett
 • Geir Øien, Dekan, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU
 • Victoria Fearnley Landmark, Daglig leder, Enfo
 • Geir Kulås, Konserndirektør Kraftproduksjon, Skagerak Energi
 • Mona Askmann, Direktør Norgesnett

Følgende styremedlemmer ble valgt for to år:

 • Kjetil Storset, Vice President Smart Infrastructure, Powel – Gjenvalg
 • Knut Samdal, Forskningssjef, SINTEF Energi – Gjenvalg
 • Stian Reite, Smart Community Manager, ABB – Gjenvalg
 • Åshild Helland, Avdelingsleder Lyse Elnett – Gjenvalg
 • Trond Lein, Direktør for Smartgrids, Norge, Siemens – Gjenvalg
 • Mona Tunestveit Skår, Seksjonssjef Nettsentral, BKK Nett – Gjenvalg
 • Torbjørn Olsen, VP Operations&Maintenance, Statkraft Energi AS – Nytt medlem
 • Ingvild Bakken, Direktør Digitalisering, E-CO Energi AS – Nytt medlem

Etter vel gjennomført årsmøte fulgte lunsj for årsmøtedeltagere, etterfulgt av åpent fagseminar med tema: Kraftsystemet digitaliseres

Fagseminar: Kraftsystemet digitaliseres

Grete innledet med å trekke paralleller til den store jobben i Mo i Rana hvor de skal digitalisere hele det norske internettet. Deretter ga hun ordet videre til FoU-direktør i Statnett, Sonja Monica Berlijn som introduserte temaet: Kraftsystemet digitaliseres. Hun pekte på at energi er ferskvare og at miljø kommer til å være en stor driver. Kullkraft er på vei til å bli ulønnsomt. Samtidig er det et økt behov for frekvenskvalitet, kapasitet og intertia.

Sonja Monica Berlijn,Statnett

Vi må ta i bruk digitalisering for å finne feilen før den oppstår. Vi må også fortsatt ha en fysisk energistruktur, men bundet sammen i en digital infrastruktur.  Det krever datadrevete beslutninger i sanntid, blant annet ved hjelp av maskinlæring.

Etter det oppsummerte Kjell Sand, prosjektdirektør ved NTNU, fellesrapporten fra SINTEF digital, SINTEF energi, UiO og NTNU om FoU-behovet. Han pekte på at de har bedt aktørene om en umulig oppgave. Hva er egentlig effekten av digitalisering? Hva er de sosiale aspektene og hvordan kombinerer vi alle de nye dataene vi får? Det finnes i dag ingen omforent forståelse av kunnskapsstatus på området, eller hva som er «State of the Art» innen digital energi, men det må man jobbe mot. Rapporten vil bli tilgjengelig før sommeren.

Data-drevet innovasjon

Lars Ihler fra Norsk Elektroteknisk komité presenterte hvordan det jobbes med utnyttelse av AMS-data. Han fortalte om deres arbeid med å samle markedsaktører som utvikler løsninger for bruk av HAN-porten. Standarder vil være instrumentelt for arbeidet videre, og pekte for eksempel på arbeidet som er gjort for å få RJ45 for felles utgang på HAN-portene. De har laget en nettside i samarbeid med blant annet NVE, www.ams-han.nosom gir informasjon til brukere, utviklere og tjenestetilbydere. Et mål for utnyttelse av AMS-målerne er å kunne ta mer aktivt i brukt effekttariff, som muliggjør å tjene penger på smart bruk av effekt.

Erik Dugstad, DNV-GL

Director and Area Manager i DNV-GL, Erik Dugstad, trakk fram at det på ingen måte er en enkel oppgave å lage verdi ut av data. Man må ha sikkerhet, analyse og operasjonell effektivitet. Det trengs et felles språk rundt dataene for å kunne benytte seg av dem. Derfor er det viktig med plattformer og økosystemer for innovasjon og samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. Da kan man dele kostnad, skaffe aggregerte data og rikere innsikt og analyser med større datagrunnlag.

Digitale endringer innenfor Kraftproduksjon og Marked

Etter Dugstad gikk fagseminaret over i siste bolk, Digitale endringer innenfor kraftproduksjon og marked. Da startet Thomas Welte, prosjektleder for MonitorX i SINTEF Energi, om den digitale reisen mot prediktivt vedlikehold innenfor kraftproduksjon. Prosjektet startet i 2014 og har som mål å lage modeller og algoritmer for feildeteksjon. De demonstrerte dette praktisk gjennom flere caser der de brukte anomalideteksjon ved hjel av normal behaviour models. Det er nødvendig fordi det generelt er få avvik i Norge, og man må dermed basere maskinlæring på normaloppførsel.

Hallsten Hagen, NODES

Tilslutt avsluttet Hallstein Hagen fra NODES marked med et innlegg om at bransjen er i endring, i alle ledd av verdikjeden. Det er en «bottom up»-revolusjon kjennetegnet av at vi går fra sentralt til desentralt, kilowattimer til tjenester, analogt til digitalt, fossilt til fornybart og manuell til maskinlæring. Midt opp i dette må man klare å sette en pris på fleksibilitet. Det er noe av bakgrunnen for NODES, som samarbeider med Norpool, for å skape en forbrukersentrert, integrert energimarkedsplass for å muliggjøre lokale fleksible kraftressurser for det grønne skiftet.

Styreleder i Smartgridsenteret og driftsleder i Hafslund Nett, Sigurd Kvistad avsluttet det hele med å takke for en sammensatt dag med gode innlegg og kommentarer fra deltakerne.