Tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

Pressemelding fra Elvia

Det er utplassert to batteripakker på samme transformatorkrets i et hytteområde på Sjusjøen, en i hvert ytterpunkt. Hver batteripakke er på 65 kWh. Dette er ikke batterier som skal forsyne nettet ved strømbrudd, men bidra til en mer stabil leveringskvalitet.

Utjevne effekttopper

Testen foretas i et område der det stadig bygges nye hytter. Økt fokus på miljø og klima har ført til en endring i forbrukeradferden. Moderne hytter, med blant annet induksjonstopper og elbilladere, gir et større effektuttak enn tidligere. Dermed kan det oppstå problemer med å opprettholde leveringskvaliteten i høylastperioder.

– I prosjektet tester vi funksjonaliteten med bruk av batterier for å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil testen gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen. Tradisjonelt har løsningen for nettselskapene vært å oppgradere nettet. Men det er ikke sikkert at det er den mest samfunnsøkonomiske løsningen. Bruk av batterier kan redusere eller utsette kostnader til nettoppgraderinger, sier Ingrid Nytun Christie, avdelingsleder FoU og forretningsutvikling i Elvia.

Fleksibel løsning

– Nettbatterier er et nytt verktøy i verktøykassen til nettselskapene, og er et godt hjelpemiddel for å opprettholde leveringskvaliteten i utsatte områder. Nettbatterier gir nettselskapene en fleksibel løsning, sier Chief Marketing Officer i Pixii, Morten Schøyen.

Batteriene kan monteres ett sted, for så senere enkelt transporteres til et annet sted. De kan leveres på nær sagt alle effektnivåer. Batterier har hatt en enorm utvikling, og det er høstet mye erfaring gjennom elbilutviklingen.

– Batterier har sunket drastisk i pris de siste årene, noe som gjør bruk av batterier i strømnettet mer aktuelt enn tidligere. Vi har tre lignende piloter på gang i Norge. Jeg tror pilotene vil vise at batterier vil bli mer vanlig i forsyningsnett, sier Morten Schøyen.

Mange vurderinger

– Vi gjorde en grundig research med tanke på hvor i nettet vi skulle plassere batteriene med tanke på å få optimalt utbytte av piloten. Faktorer som vær, vind, trafikk og utfordringer med leveringskvaliteten var viktige parametere, forklarer Eirik Øie, prosjektingeniør i Elvia. Han har vært ansvarlig for alt fra anbud til ferdig monterte batteripakker.

FoU-leder i Elvia Ingrid Nytun Christie har stor tro på at dette prosjektet vil gi svaret på om batterier er løsningen på noen av utfordringene nettselskaper står ovenfor.

– Vi vil høste mye erfaring og kanskje også finne andre måter vi kan utnytte batterier i nettet, sier Ingrid Nytun Christie.

Pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet(IDE) er et resultat av en konkurranse Enova utlyste for noen år siden. Prosjektet er støttet av Enova og Smartgridsenteret er prosjekteier.

Les mer på prosjektets hjemmeside.