Tester batterier i lavspenningsnettet

Elvia har valgt Pixii som leverandør av to store batterier som skal benyttes i et pilotprosjekt i lav spenningsnettet. Prosjektet har varighet på fem år.

Batteriene skal utplasseres på to utvalgte steder i det lavspente distribusjonsnettet, hvor funksjonaliteten testes ut med tanke på å utjevne effekt-topper i nettet. I tillegg vil testen gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen.

– I pilotprosjektet vil vi teste batteriteknologien i samarbeid med kunder i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder. Det kan være strøk hvor det er langt mellom kundene, men også områder med betydelig økning i strømuttaket for eksempel som følge av lading av elbiler. Målet er å redusere våre kostnader for nettoppgraderinger og å lette utrulling av elbiler til flere husstander, sier Alf Inge Tunheim, prosjektleder i Elvia.

– Overgang til elbiler i stor skala vil kunne medføre utfordringer for nettdriften i enkelte områder. Teknologien vi utvikler nå vil bidra til at vi unngår «elbil-flaskehalser», noe som er viktig for det grønne skiftet, fortsetter Tunheim. Pilotprosjektet inngår i hovedprosjektet «Fleksibilitet i lavspenningsnettet», som er en del av det nasjonale prosjektet «Intelligent distribusjon av elektrisitet» (IDE) i regi av Smartgridsenteret og delfinansiert av Enova. Hovedprosjektet skal kartlegge mulige løsninger for ulike utfordringer i strømforsyningen, med hovedvekt på lavspenningsnettet.

– For oss er dette et veldig spennende pilotprosjekt, der vi får testet ut viktig og avansert funksjonalitet i felt. Det vil gi oss uvurderlig erfaring og kompetanse som vi tar med oss for videreutvikling av markedet i Norge og internasjonalt, sier Morten Schøyen, Chief marketing officer i Pixii.

Kontaktpersoner
Elvia: Alf Inge Tunheim – e-post: alf.tunheim@eidsiva.no, telefon: +47 959 81 280
Pixii: Morten Schøyen – e-post: morten.schoyen@pixii.com, telefon: +47 915 17 452

Elvia
Hafslund Nett AS og Eidsiva Nett AS er fra 1. januar 2020 fusjonert til Elvia AS. Elvia er Norges største nettselskap med om lag 900.000 kunder. Elvia bygger, drifter, fornyer og vedlikeholder strømnettet i Oslo samt i store deler av Innlandet og Viken. Elvia har 820 ansatte og hovedkontor på Hamar.

Pixii
Pixii utvikler, produserer og selger modulære energilagringsløsninger løsninger for bedre utnyttelse av distribusjonsnettet og for å optimalisere bruken av fornybar energi. Pixii er et Norsk teknologiselskap med en global rekkevidde gjennom partnere. Selskapet har et salg og administrasjonskontor i Oslo og en FoU-avdeling i Kristiansand.

Les mer om IDE her.