Smartgridkonferansen 2020: I digitalt format

Tirsdag 8. september samlet Smartgridsenteret sammen med Energi Norge, bransjeaktører og fageksperter til en digital utgave av Smartgridkonferansen. Under årets tema, elektrifisering som klimatiltak – blir vi smarte nok, ble det presentert og debattert ulike løsninger, utfordringer og mulige veier mot morgendagens nett.

Digital konferanse

Årets konferanse ble gjennomført digitalt. Foredrag og debatter foregikk både via studio samt via videooverføringer fra ulike hjemmekontor. Dette var derimot ingen hindring for å samles til en dag hvor vi kunne dele kunnskap og debattere felles utfordringer og muligheter for fremtiden.

Slik så altså Smartgridkonferansen i digitalt format ut. Debattinnlegg fra Stig Simonsen, Skagerak Nett.

Informasjon og data

Under årets konferanse var informasjon og verdien av data to gjentakende begreper. Det ble understreket hvordan informasjon om eget nett er viktig for å sette kraftnettet i stand til å muliggjøre elektrifisering. Videre ble det også sett på nytten av data og hvordan man kan bruke eksisterende data, selv med varierende kvalitet.

Fleksibilitet

Et annet nøkkelord under årets konferanse var fleksibilitet, dets verdi, forutsetninger og utfordringer. Anne Sagstuen Nysæther (direktør for nettstrategi Elvia) presenterte blant annet hvordan fleksibilitet ikke er ett produkt, men caseavhengig og under forutsetning at kriteriene tilgjengelighet, styringsmulighet, varighet som matcher behov og konkurransedyktighet på pris må oppfylles for at fleksibilitet skal utgjøre en verdi for nett.

Videre ble det debattert hvorvidt sluttbrukerfleksibilitet er realistisk som alternativ til nettforsterkning, for å løse kapasitetsutfordringer. Og i så fall også hvilke virkemidler som må iverksettes. Under debatten var en gjennomgående problemstilling: hvordan klare å veie fleksibilitetsverktøy opp mot tradisjonelle verktøy?

Samarbeid om demonstrasjoner

Forskningsmiljøer har piloter for utvikling av kunnskap og teknologi, og Enova gir finansiell støtte til storskala demonstrasjonsprosjekter.  Det ble stilt spørsmål om hvordan disse demonstrasjonsprosjektene kan være til nytte for andre enn selve deltakeren selv. Gjennom konferansen ble det understreket viktigheten av samarbeid mellom ulike aktører og kommunikasjon på tvers av ulike selskap for å kunne dele kunnskap, og utvikle de beste løsningene ovenfor felles utfordringer. På den måten setter vi kraftnettet i stand til å håndtere fremtidige behov, ikke minst på en smartere og mer klimavennlig måte.