Smart satsning

Nasjonalt senter for Smartgrid forener krefter fra forskning og næringsliv og jobber for bedre utnyttelse av strømnettet, redusert energiforbruk og utvidet bruk av fornybare energikilder.

Nasjonalt Senteret for Smartgrid er et forsknings-, utviklings-, og kompetansesenter for smartgrid som tar sikte på å ”bygge landslaget” innen smartgrids. Senteret er et resultat av en nasjonal satsning på nye, smartere nett.

Grunntanken med smartgrids er å få muligheten til overvåkning, analysering, kontroll og kommunikasjon med tanke på strømnettet vårt. Smartgrid bruker internett til toveiskommunikasjon mellom strømleverandør og den enkelte kunden. Det vil bidra til at vi kan maksimere utbyttet av elektrisitetssystemet vårt, og at det samtidig blir enklere å redusere strømforbruket for den enkelte.

Senteret ble stiftet 23.august 2010 etter initiativ fra NTNU og SINTEF. NCE Halden og Høyskolen i Narvik er også med som nasjonale FoU-partnere, og stadig flere industripartnere inngår medlemskap. Nasjonalt Senteret for Smartgrid har tilhold i Trondheim hvor det drives i regi av NTNU, Institutt for Elkraftteknikk.

Politisk vilje må til

– Det er liten tvil om at smartgrid kan være et viktig redskap i omleggingen til fornybar energi. Vår utfordring blir å få vanlige folk og politikere til å forstå viktigheten av dette. Alene kan vi ikke revolusjonere energiforbruket, politisk vilje er helt nødvendig, sier Jan Onarheim, prosjektdirektør NTNU.

Onarheim viser til Danmark hvor det er satt i gang en storstilt satsning på smartgrid. Den danske klima- og energiministeren har sagt at smartgrid skal være en av grunnpilarene i regjeringens ambisjoner om å bli uavhengig av fossilt brensel. 10 milliarder danske kroner er bevilget hittil.

Smartgridsenteret i Trondheim skal være arena for forskning, testing og demonstrasjon av smartgrid som kan hjelpe både energiselskaper og leverandører med kompetanse på feltet. Senteret har ambisjoner om å sikre norsk industri energiløsninger i toppklasse, noe som igjen vil virke positivt på industrien sin konkurranseevne utenlands.

Stortsilt samarbeidsprosjekt

Nasjonalt Senter for Smartgrid sikrer felles satsing og samarbeid mellom mange viktige aktører, teknologier og bransjer. Vi har tatt en prat med noen av de involverte:

Håvard Belbo, konserndirektør NTE Holding AS

– Norge trenger et landslag av kunnskapsmiljøer og næringsaktører for å forberede seg best mulig på det paradigmeskiftet som smartgrid er blitt et samlebegrep for. NTE har, med basis i vår tro på åpne innovasjonsprosesser, valgt å ikke bygge opp en egen utviklingsstab på dette, men heller legge ressursene inn i et felleskap, som vi tror vil gi raskere og bedre innovasjon.

Astrid Petterteig, seniorforsker SINTEF Energi

– Det er veldig bra å ha en felles arena hvor forskning og industri møtes. Skal Norge lykkes med å markere oss internasjonalt på smartgrid, er den nasjonale satsningen helt nødvendig.

Jan Onarheim, prosjektdirektør NTNU

– Smartgrid er en enorm utvikling både samfunnsmessig og teknologisk som Norge er nødt til å delta i. EU har enormt trykk på Smartgrid. Skal vi i Norge ha mulighet til å sette vår dialekt på smartgrid så må vi gjøre det gjennom et nasjonalt senter. Olje- og energidepartementets gruppe Energi 21 har da også anbefalt opprettelsen av et nasjonalt senter.

Per Bakseter, prosjektleder på Inkubator Halden

– Senteret er et resultat av at sterke miljøer i Norge vil sette fokus på smartgrid internt i Norge og samtidig framstå som en solid kompetanse både internasjonalt og ovenfor myndighetene. Vi ønsker å lage landslag for smartgrid og har derfor valgt samarbeid framfor intern konkurranse.

Olav B. Fosso, professor og instituttleder Elkraft, NTNU

– Dette er en stor satsing som involverer hele bransjen samt flere forsknings-
og utdanningsinstitusjoner. Dessuten er det i stor grad tverrfaglig. Gjennom senteret får vi samlet oss og får koordinerte fremstøt både faglig og finansieringsmessig. Det er en stor fordel.

Trond Østrem, førsteamanuensis, Høgskolen i Narvik

– Senterets viktigste funksjon er å være en møteplass for forskningsmiljøene i Norge som jobber innenfor fagområdet. Gjennom senteret kan vi koordinere aktivitetene våre slik at vi unngår dobbeltarbeid. Vi kan også legge felles strategier for arbeidet her til lands. Det er viktig å bygge landslaget for smartgrids.

Kjell Sand, professor NTNU og seniorforsker SINTEF

– Smartgrid-konseptet innebærer et stort sprang i utviklingen av energisystemet og er et krevende prosjekt både økonomisk, teknologisk og juridisk. Slik vi kjenner det i dag vil det innebære investeringer i størrelsesorden på mange titalls milliarder og involverer mange aktører: energiselskap, produsenter, husholdninger, industri, transportsektoren, samt mange fagområder som teknologi, økonomi, jus, samfunnsfag med flere. Derfor er det viktig å koordinere de begrensede ressursene vi har i Norge slik at vi unngår dobbeltarbeid. Vi må utnytter den kompetanse vi har på en optimal måte. Gjennom den nasjonale møteplassen kan alle interessenter være med for å lære av hverandre.

Terje Gjengedal, professor NTNU og forskningsdirektør Statnett

– Statnett har jobbet med smartgrid i over 20 år uten å ha brukt ordet smartgrid. Sentralnettet i Norge er i stor grad automatisert og smart, og Statnett er på flere områder ledende i Europa på å bruke smarte løsninger. Det er nå viktig å se på hvordan smartgrid lengre ned i systemet kan brukes. Vi er positive til videre utvikling i grensesnittet mot enkeltforbrukere, og vi følger og vil være pådriver på dette. Statnett har fokus på å planlegge, utforme og drifte kraftsystemet på en best mulig måte. Da er det bra med en arena hvor vi kan diskutere ulike problemstillinger, utveksle erfaring og bygge gode relasjoner både med folk under utdanning, bransjen, myndigheter og leverandørindustrien. Samarbeidet gjennom senteret kan få fram kunnskap om hvordan smartgrid kan være med på å utforme fremtidens energisystem, og få til best mulig løsninger i forhold til planlegging, bygging og drift av dette.