Professorat i Smart Grid

Professoratet er en gave på 7,5 millioner fra Hafslund til Institutt for Elkraftteknikk. Professoratavtalen går over fem år og vil ha stor betydning for oppbyggingen av Nasjonalt Senter for Smartgrid.

– Professoratet blir viktig for å bringe smartgridsatsingen i Norge videre. Det er essensielt å sette i gang mer forskning på dette feltet, og vi håper det vil bringe fram nye generasjoner sivilingeniører med en bredere base innenfor smartgrid enn det de har i dag. De har elementer av smartgrid i sin utdanning også i dag, men vi ønsker et sterkere fokus på dette framover, sier Gerard Doorman, professor Elkraft og sekretær for ansettelseskomiteen.

Professoratet er en gave på 7,5 millioner fra Hafslund til Institutt for Elkraftteknikk. Professoratavtalen går over fem år og vil ha stor betydning for oppbyggingen av Nasjonalt Senter for Smartgrid.

– Smartgrid er viktig for Hafslund, som driver Norges største nettvirksomhet. Vi ser på smartgrid som nøkkelen til framtidens kraftsystem, og en plattform for større interaksjon mellom nettutbygging og nettdrift, IKT og ulike systemer i grensesnittet mot kunden, blant annet AMS. Energibransjen er opptatt av klimautfordringene, og vi har denne vinteren erfart kapasitetsutfordringene når det gjelder både elektrisk effekt og energi. Hafslund ønsker å være i forkant, og å være med på de nyvinningene som skjer. På Gløshaugen finner vi landets fremste forskningsmiljø på energiområdet, og det vil vi bidra til å styrke ytterligere ved å finansiere dette øremerkete professoratet, sier Christian Berg, konsernsjef i Hafslund.

Flere retninger
Smartgrid er et tverrfaglig prosjekt som berører mange fagområder, noe som vil gjenspeile seg i forskningen.

Gerard Doorman presiserer at det er to hovedgrener innen smartgrid. Den ene har tar for seg hovednett og høyeste spenningsnivå, mens den andre går på distribusjonsnettet og interaksjon med enkeltkunder. Ved siden av effektivisering og automatisering av distribusjonsnettet, er effektivisering og styring hos sluttbrukere og smarthuskonseptet viktige ingredienser. Integrert optimalisering av småkraftproduksjon faller også inn under dette. Professoratet er blant annet knyttet til denne retningen.

– Vi ønsker noen som tar ansvar for forskning og utdanning rundt smartgrid, og som har bakgrunn innenfor distribusjonsnett, sier Doorman.

Han understreker at smartgridforskningen ikke bare er et akademisk prosjekt, men at det å teste smartgrid i virkeligheten er helt sentralt. Doorman er svært fornøyd med Hafslunds gaveprofessorat, og forventer at NTNU skal klarer å trekke til seg smarte folk med gode ideer som bringer opp interessante løsninger.

– Hafslund har vært veldig offensive som er villige til å finansier professorstillingen. Dette viser stor engasjement, og jeg regner med at de vil være aktive også i fremtiden, både med ideer og innspill fra praktisk drift, samt ved å tilby en arena for praktisk uttesting, sier Doorman.

Christian Berg poengterer at Hafslunds fremste bidrag framover er finansieringen av professoratet.

– Men vi vil også stille vår kompetanse og erfaringer til disposisjon for arbeidet med smartgrid, og vi deltar gjerne i konkrete case. Jeg vil gjerne understreke at det ikke er grunnforskning det her er snakk om, men praktisk rettet forskning. Med to tøffe strømvintre på rad og AMS på trappene har vi et langt bedre grunnlag for jobben enn for bare få år siden. Jeg har også forventninger til det vi skal gjøre internt i Hafslund framover, blant annet å få på plass mer kundetilpassete produkter og tjenester som kan påvirke kundenes forbruksmønster. Jeg mener smartgridsatsningen, og det vi gjør på kundesiden, vil kunne utfylle hverandre bra. Her vil vi kunne bidra praktisk, sier Berg.

Forventningsfulle
Ifølge utlysningsteksten forventes det at professoren som ansettes leder og igangsetter forskning innen smartgridområdet. Han bør ha vist at han er i stand til å skaffe ekstern finansiering til forskning. Det forventes også at søkeren er internasjonalt anerkjent og deltar aktivt i arbeid utenfor Norge.

– Vi regner med at gaveprofessoratet vil kunne bidra med nyttig innsikt på et spennende område som i et lenger perspektiv kommer til å bli svært viktig for Hafslund. Smartgrid berører en omfattende infrastruktur, og det er viktig at vi utreder godt de konsekvensene en omlegging etter hvert vil kunne bety for storsamfunnet, kunder og netteiere. Vi er glade for å kunne bidra til at vi styrker kompetansemiljøet på smartgrid i Norge og ser frem til å følge arbeidet som igangsettes tett, sier konsernsjef i Hafslund, Christian Berg.

I tillegg til professoratet skal det opprettes 11 doktorgradstilinger. De vil ta for seg ulike områder innen smartgrid.