Planleggingen av Smartgridkonferansen 2020 er i gang

Programkomiteen for er godt i gang med arbeidet til årets konferanse hvorav tema for i år er elektrifisering av klimatiltak – blir vi smarte tids nok? Konferansen vil foregå på Scandic Hell Hotell, Stjørdal 8.-9. september og ta for seg temaer som innovasjon, nettutvikling, aktive kunder og fleksibilitet, systemdrift og verdien av data.

For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen må store utslippskutt på plass før 2030 og i 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Det er dermed behov for en stor samfunnsomstilling i Norge og alle andre land i årene framover. Norge har meldt inn et reduksjonsmål som regjeringen har varslet at den ønsker å forsterke.

Det er inngått avtale om å samarbeide med EU for å oppfylle målet, også for utslipp utenfor kvotesystemet. Ikke-kvotepliktige utslipp er utslipp fra blant annet transport, jordbruk, oppvarming, avfall, fluorholdige gasser og deler av utslippene fra industri og petroleum.

Norges mål for ikke-kvotepliktige utslipp er per i dag 40 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med 2005. Miljødirektoratet har i sin rapport Klimakur 2030-Tiltak og virkemidler mot 2030, pekt på elektrifisering som et sentralt tiltak. Samlet gir elektrifiseringstiltak en utslippsreduksjon på om lag 34 prosent av det totale potensialet som er utredet. Tiltakene omfatter elektrifisering av personbiler, varebiler, tunge kjøretøy, anleggsmaskiner, hel og delelektrifisering av fartøy, landstrøm og konvertering til elektrisitet i industrien. Hvordan påvirker dette kraftnettet og evner vi å utnytte de tross alt kjente løsningene raskt nok til å unngå feilslåtte investeringer?

Konferansen holdes i samarbeid med EnergiNorge. Påmelding og ytterligere informasjon vil bli lagt ut på EnergiNorge sine sider. Oppdateringer vil også bli sendt ut gjennom vårt nyhetsbrev.