Omverdensanalyse

Som en del av strategiprosessen, som ble ferdigstilt 2021, ble det utarbeidet en omverdensanalyse for å identifisere viktige trender og utviklingstrekk i energisystemet i årene fremover. Funnene fra omverdensanalysen er brukt som underlag i utformingen av Smartgridsenterets strategi mot 2025.

Analysen viser at energi- og kraftsystemet gjennomgår store endringer som følge av tre sentrale makrotrender; klima-, miljø- og energipolitikk, teknologiutvikling og digitalisering og økonomisk utvikling og omstilling. Omverdensanalysen peker på et behov for å tenke mer helhetlig rundt kraftsystemet i årene som kommer. Analysen identifiserer også følgende tverrgående områder hvor Smartgridsenteret kan vurdere økt aktivitet; markedsdesign, digitalisering og cybersikkerhet, fleksibilitet og balansering, sektorkobling og systemintegrasjon.