Norsk Elektroteknisk Komité – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Standarder er en viktig drivkraft for å få konkurranse mellom leverandørene av smartgridutstyr. Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) er nytt medlem i Smartgridsenteret og vil bidra til at energibransjen unngår feilinvesteringer

Tekst: Claude R. Olsen. Illustrasjon: NEK

– Vi har vært i tett kontakt med Smartgridsenteret og vært bidragsyter helt siden starten. Nå var tiden moden for å bli medlem og bli mer synlig. Når du ser hvem som er medlem i Smartgridsenteret, er nesten alle våre «stakeholders», det vil si at de er blant eierne av NEK eller er med i en av de mange normkomiteene, sier administrerende direktør Birger Hestnes i NEK.

NEK utvikler elektrotekniske standarder i Norge på alle spenningsnivåer, i nært samarbeid med industrien.

NEK hjalp NVE

Nettselskapene er i fullgang med å bestille og installere AMS-målere i de tusen hjem. De er forhåpentligvis basert på internasjonale standarder. NEK laget for et par år siden en rapport til NVE om de tekniske standardene for grensenittet mellom AMS-målere og informasjonsnettverket.

– NVE la vår rapport til grunn da de satt opp de tekniske kravene for AMS. Jeg vil si at uten NEKs innsats ville Norge fått en dårligere løsning enn vi får nå. For kunden som skal anskaffe AMS er det greit at de forteller leverandøren hvilken standard de skal bygges på og for leverandøren er det befriende å vite hva de har å forholde seg til, og så slipper de å lage spesialløsninger for hver kunde, som bare er med på å fordyre, sier Hestnes.

Sikrer åpen konkurranse

Utviklingen i energimarkedet der flere av brukerne produserer sin egen strøm, for eksempel med solceller på taket, kompliserer bildet for kraftbransjen, leverandørene og forbrukerne. Smartgrid er løsningen, men uten standarder bremses utviklingen.

– Standardene skal sikre at grensesnittene mellom ulike typer utstyr for å motvirke at enkelte produsenter låser kundene sine inne i proprietære systemer. Standarder sikrer konkurranse i markedet i hele verdikjeden, fra energiproduksjon i fjellhallene våre via systemer for overføring og distribusjon til bruker, sier faglig ansvarlig Leif T. Aanensen i NEK.

– Er standardene så innarbeidet at det ikke er noen nettselskaper som går i fella med å anskaffe AMS-utstyr som låser dem til leverandøren?

– Det har vært en av våre utfordringer å fortelle de som driver med anskaffelser av utstyr at de må sørge for å få målere og utstyr som er i samsvar med globale standarder. Ellers er det fare for feilinvesteringer som gjør at de må reinvestere om noen år, sier Aanensen.

– Sørg for å få målere og utstyr som er i samsvar med globale standarder, sier faglig ansvarlig Leif T. Aanensen i NEK.

Kontinuerlig utvikling

I Norge er ikke energi noe problem, men kraftsystemets evne til å levere effekt når energien skal frem til forbruker blir en stor utfordring. Induksjonsovner, induksjonsvarme av vann og lading av elbiler kan skape høye effekttopper. Smartgrid vil gjøre det mulig å bygge opp et system der du kan kjøpe og selge uttak av effekt, og nettselskapene kan unngå å investere i et nett som skal ta effekttoppene.

– Vi vil få en gradvis sammensmelting av kraftnett og internett for å kunne styre last på nettet. Da trengs nye standarder, sier Aanensen.

Mange av standardene finnes allerede, men med nye behov må de tilpasses. Det skjer i stor grad i Den internasjonale elektrotekniske kommisjon IEC.

NEK sørger for at Norge er representert i globale standardiseringskomiteer slik at norske interesser blir ivaretatt og prioriterer IEC. Her trekker NEK på fagfolk i forskningsmiljøer og bedrifter. For eksempel sitter fagansvarlig for Smartgridsenteret Kjell Sand i IECs arbeidsgruppe for «Smart Energy».

Vil ha flere flinke folk

Hestnes legger ikke skjul på at en viktig grunn for NEK til å bli med i Smartgridsenteret er muligheten til å styrke rekrutteringen til de mange standardiseringskomiteene.

– Vi er avhengige av å fylle på med nye dyktige folk over tid. De siste årene har det vært en kontinuerlig vekst i komitéarbeid nasjonalt og internasjonalt. Gjennomsnittsalderen på ekspertene er høy og vi er bevisste på at det trengs en fornyelse. Skal Norge ha en stemme internasjonalt, må vi være med i komiteene. Vi ser at det er fullt mulig også for et lite land å påvirke løsningene globalt, til fordel for næringslivet, sier Hestnes.

Administrerende direktør i NEK, Birger Hestnes.