Norsk smartgrid-ekspertise i internasjonalt søkelys 

The Norwegian Smartgrid Centre og SINTEF ble invitert av Norsk-Tysk Handelskammer til å presentere innovative smartgrid-prosjekter for en delegasjon fra Komiteen for Næring, Arbeid og Energi i Brandenburgs delstatsdepartement.

Foto: Det Norsk-Tyske Handelskammer

Internasjonalt samarbeid er ikke bare en fordel i det grønne skiftet, men også en nødvendighet for å være konkurransedyktig og effektiv i en stadig mer teknologidrevet energisektor.

Det var derfor Smartgridsenteret med glede aksepterte en invitasjon til å presentere energibransjens innovasjoner for en delegasjon fra komiteen for Næring, Arbeid og Energi i delstatsdepartementet i Brandenburg, i regi av Norsk-Tysk Handelskammer. Initiativet ble ledet av Martin Rohlman fra den tyske ambassaden og Jakob Eckert fra det Norsk-Tyske Handelskammer.

Norge står høyt på agendaen hos mange tyske aktører, og Norsk-Tysk Handelskammer opplever økende interesse fra både politisk og næringslivets hold innen Smartgrids» – sier prosjektleder Jakob Eckert.

Gjennom å inkludere førende forskningsinstitusjoner i diskusjoner, kan politiske beslutningstakere få bedre innsikt og informasjon som kan påvirke politikkutforming, spesielt innen energisektoren og bærekraftig utvikling. Det er naturlig at de i den forbindelse ønsker kontakt med SINTEF, et av Europas ledende uavhengige forskningsinstitutt, og kjent for sin tverrfaglige forskning og innovasjon. Også Smartgridsenteret som initierer og leder flere innovasjonsprosjekt i kraftbransjen, anerkjennes som en viktig del av fremtidens energiløsninger.    

Svein Erik Thorsen sammen med den tyske delegasjonen fra Næring, Arbeid og Energi departementet foran inngangen til Sintef i Forskningsveien 1.

Komiteen for næring, arbeid og energi i delstatsdepartementet i Brandenburg er en del av det tyske føderale parlamentet og spiller en sentral rolle i å forme politikken knyttet til industrien og energisektoren. Arbeidet til denne komiteen er svært viktig gitt Tysklands økonomiske størrelse i Europa og landets ambisiøse mål innen bærekraftig utvikling og energiomstilling kjent som «Energiewende». Flere av hovedområdene komiteen jobber med er svært like våre satsningsområder som; teknologisk utvikling, overgang til bærekraftige energikilder og aktive klimatiltak og initiativ for å redusere karbonutslipp. 

Hva ble presentert 

Det ble det ikke lagt noen føringer for innhold, så Smartgridsenterets prosjekt- og innovasjonsleder Svein Erik Thorsen og Magnar Bjørk fra Epos Consulting la vekt på det overordnede samarbeidsklimaet mellom aktørene i energibransjen i Norge, og eksemplifiserte arbeid i forsknings -og innovasjonsprosjekt med presentasjoner fra FME Cineldi, IDE og SmartKraft.  

Norges unike økosystem for samarbeid mellom akademia, forskningsinstitusjoner, virkemiddelapparat og næringslivet ga stor interesse og engasjement blant deltakerne. Vår modell med effektivt samarbeid mellom akademia, forskningsinstitusjoner, virkemiddelapparat og næringslivet som mange kanskje tar for gitt, er ikke like naturlig i land vi sammenligner oss med. Det gjelder også selvstendigheten i finansieringsmodellen til forskningsinstitusjoner som SINTEF. Akademikere blant deltakerne var på sin side spesielt nysgjerrige på innovasjonene presentert fra IDE- og SmartKraft-prosjektene.  

Magnar Bjørk, representant for IDE-prosjektet, presenterte systemmessige og teknologiske problemstillinger IDE-prosjektet har hatt som mål å løse, og de nyskapende løsningene som er utviklet og demonstrert i prosjektet.  Han viste også til det unike bransjesamarbeidet og innovasjonshastigheten som er skapt i IDE-prosjektet, gjennom serieinnovasjon fra andre prosjekter og aktivt samarbeid med leverandører.  Her ble løsningene som er utviklet i BKK, Elvia og Tensio trukket frem som unike eksempler.  Spørsmålene og dialogen i møtet synliggjorde at Norge og Tyskland har mange systemmessige likhetstrekk og utfordringer, knyttet til intermitterende / ikke regulerbar fornybar kraftproduksjon, behov for aktivering og aggregering av raske reserver fra forbrukerfleksibilitet og økende behov for balansekraft generelt. 

Smartgridsenterets muligheter og potensial for nettverksbygging og samarbeid gjennom presentasjoner

For Smartgridsenteret er en slik presentasjon en stor mulighet for nettverksbygging. Det gir en mulighet for å knytte kontakter med nøkkelpersoner innen tysk energipolitikk og industri, som kan føre til fremtidige samarbeidsmuligheter eller tilgang til nye ressurser og teknologier. Tyskland er kjent for sin satsning på fornybar energi og smarte energisystemer, og dette kan føre til samarbeid som også kan føre til deltakelse i større internasjonale forskningsinitiativer og demonstrasjonsprosjekter for både Sintef og Smartgridsenteret. Vi skal heller ikke underdrive muligheten for våre medlemmer til å få tilgang til det tyske markedet, som er en av verdens ledende økonomier. 

Svein Erik Thorsen, prosjekt- og innovasjonsleder, The Norwegian Smartgrid Centre

-Det er fortsatt tidlig å si hva dette vil gi på sikt, men jeg vil først og fremst si dette er en anerkjennelse av Norges faglige dyktighet og innsats innen området. Rent praktisk vil nok det tyske delstatsdepartementet ved å invitere institusjoner som SINTEF og Smartgridsenteret, sikte mot å etablere eller styrke bilaterale forbindelser og samarbeid. Dette kan inkludere utveksling av kunnskap, teknologisk samarbeid og muligens felles forskningsprosjekter eller pilotprosjekter – forklarer Svein Erik Thorsen

Viktigheten av internasjonalt samarbeid 

Kraftkrisen er ikke et nasjonalt anliggende, og kan derfor ikke løses hvis aktørene opererer isolert uten deling av nyttige erfaringer og kunnskap. Internasjonalt samarbeid er av stor betydning for å løse de utfordringene som medlemsbedriftene i Smartgridsenteret møter. Ved å øke nedslagsfeltet og kilder til kunnskap gjennom internasjonalt samarbeid, kan medlemsbedriftene få tilgang til ny teknologi og forskning som av ulike årsaker ikke er kjent eller tilgjengelig her i Norge.  

På den andre siden er skalering en utfordring i innovasjonsarbeid og internasjonalt samarbeid gir medlemmene mulighet til å teste og tilpasse sine løsninger i forskjellige markeder og kulturelle settinger.

Jeg tror også personlig at det vil, i lys av den økende globaliseringen og annerkjennelsen av at ansvaret for løsninger av klimakrisen er internasjonalt, være avgjørende at Norge inntar en aktiv rolle hvor vi har innflytelse på regulatoriske rammer og standardiseringsarbeid. – avslutter Svein Erik Thorsen