Nasjonalt løft

Demoprosjektet DeVID har vokst seg stort etter tildelinger fra Norges forskningsråd. Smartgridsenteret mener dette markerer starten på et nasjonalt løft innen forskning på og utvikling av mulighetene smartgrid gir i Norge.

Unni Skoglund

DeVID-prosjektet er etablert gjennom Det nasjonale Smartgridssenteret, i samarbeid med Nord-Trøndelag Energiverk (NTE) og Fredrikstad energi (FEAS). Det er et av flere prosjekt som senteret lanserer under fellesbetegnelsen Demo Norge. Prosjektet forener forskningsmiljøene og energiindustrien. Mer enn 30 industrielle og offentlige partnere er med i prosjektet.

Totalbudsjettet er på 38 millioner kroner og det skal fordeles over tre år. Norsk forskningsråd dekker 14 millioner kroner, mens de ander partnerne deltar med om lag 9 millioner kroner. I tillegg er det 15 millioner i egeninnsats fra partnerne som er med i prosjektet, hvorav FEAS og NTE hver bidrar med 5 millioner kroner gjennom pilotene Demo Steinkjer og Smart Energi Hvaler.

– Smartgridsenteret er en av tre hovedpartnere, og har vært svært sentral i etableringen av prosjektet. Det vil fortsatt gjelde i utførelsen av prosjektet. Prosjektet ville ikke hatt den formen det nå har fått og jeg tror heller ikke vi ville fått prosjektet om det ikke hadde vært for at Smartgridsenteret hadde klart å samle dette landslaget med aktører, sier prosjektleder Dag Eirik Nordgård i SINTEF Energi.


Syv ulike temaer

Prosjektet er bygd opp rundt syv ulike temaer, eller arbeidspakker, som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til målsettingen ved prosjektet. Den overordnede FoU-utfordringen for prosjektet er å få til et godt samspill mellom ulike del-løsninger innen Smartgrids, både når det gjelder energiinfrastrukturen og forskjellige IKT-løsninger.

Eksempler på arbeidspakker er:

  • Utvikle referansearkitektur og use case-beskrivelser som et rammeverk for Smartgrids.
  • Utvikle metoder for risikovurderinger i forbindelse med informasjonssikkerhet for AMS.
  • Utvikle og teste metoder for etablering og utnyttelse av forbrukerfleksibilitet

På Hvaler har Fredrikstad Energi AS, forskningsmiljøet NCE Smart Energy Markets og Hvaler kommune etablert Smart Energi Hvaler. Gjennom DeVID får denne demoen tilført viktige midler og forskningsaktiviteter.

– Smart Energi Hvaler er et testområde for smartgridløsninger. Vi har installert 6000 smarte målere, slik at vi kan prøve ut smartgridfunksjoner på ekte kunder. DeVID-prosjektet gir oss mulighet til å gjøre flere tester, med et større mangfold, enn vi ellers kunne gjort. I tillegg får vi kompetanse fra forskningsmiljøet ved SINTEF og NTNU. Vi er kjempefornøyde, sier Eilert Henriksen i Smart Energi Hvaler.

Henriksen påpeker at resultatene som oppnås gjennom prosjektet er svært nyttig når det skal installeres AMS over hele landet innen 2017. Med DeVID får de mulighet til å teste teknologi og se nytteverdien av dette i ett ekte strømnett, med reelle kunder.

– Smartgridsenteret har vært en katalysator for å få DeVID på plass. De har gjort en kjempejobb for å få mange ulike partnere inn i prosjektet, sier Eilert Henriksen.

Det å kjøre pilot- og demoprosjekter reduserer risikoen for feilinvesteringer når strømnettet skal legges om. Også Demo Steinkjer får viktige midler gjennom DeVID.

– DeVID er viktig både for Demo Steinkjer og for bransjen, fordi vi sitter med mange grunnleggende spørsmål i forhold til videre utnyttelse av AMS-data, både i drift og planlegging. DeVID er viktig for Demo Steinkjer fordi det viser et tydelig behov for Demo Steinkjer og at plattformen vår er designet nettopp for prosjekter som DeVID, sier Eilert Bjerkan, NTE.

Bjerkan ser verdien i et samlet bransjefellesskap:

– Det er meget viktig at Smartgridsenteret står bak fordi det viser at bransjen står samlet. Vi løser utfordringer i fellesskap og det er nettopp dette fellesskapet som utløser ressurser og kraft til å gjennomføre aktivitetene, påpeker Bjerkan.


Samfunnsgevinst

I og med at bransjen i Norge er enige om å jobbe sammen for å nå et felles mål, vil også alle resultatene av prosjektet publiseres aktivt. Dette vil eksempelvis gjøres gjennom informasjon mot berørte sluttbrukere, populærvitenskaplig formidling rettet mot både bransjen og allmennheten, og vitenskapelig publisering nasjonalt og internasjonalt. Prosjektresultatene vil være viktige i utviklingen av smarte distribusjonsnett både her til lands og utenfor landegrensene, både for nettselskap, tjeneste- og leverandørindustri og FoU-miljø.

Innholdet i de ulike arbeidspakkene utvikles videre i fellesskap og DeVID kommer for alvor i gang nå i vår, med praktisk forskning og testing. Målsettingen er å få til en worksshop for alle partnere i forbindelse med Smartgridsenterets årsmøte i begynnelsen av mars.

– Intensjonene er at de ulike partnerne kan delta i arbeidsgrupper i de forskjellige faglige arbeidspakkene. Her vil partnerne kunne delta i det de finner mest interessant. For noen er det aktuelt å være med på alt. Andre vil velge ut deler. Involveringenav de ulike partnerne vil i hovedsak foregå gjennom deltakelse i arbeidspakkene og i prosjektets generalforsamling. Samarbeidet vil dermed omfatte både overordna styring og praktisk gjennomføring, sier prosjektleder Dag Eirik Nordgård.