Intelligent distribusjon av elektrisitet – prosjektmøte

22. oktober 2019 møttes prosjektledelsen i IDE-prosjektet hos Tensio TN på Stjørdal. Hensikten var å dele informasjon fra arbeidspakkene og bruke ekspertisen fra alle selskapene som er med i prosjektet på utvalgte utfordringer.

Deltagere på møtet: Agder Energi Nett, BKK Nett, Tensio TN, Hafslund Nett, Eidsviva Nett, Norgesnett, Smartgrid-senteret, PQA

Som alternativ til konvensjonelle løsninger for fornyelse eller utvidelse av kraftnettet, skal prosjektet implementere og nye løsninger og teknologi. Løsningene skal svare på felles utfordringer hos mange nettselskaper, og har derved et potensiale for stor nytteverdi utover besparelser hos det enkelte nettselskapet.

Som alternativ til konvensjonelle løsninger for fornyelse eller utvidelse av kraftnettet, skal prosjektet implementere og nye løsninger og teknologi. Løsningene skal svare på felles utfordringer hos mange nettselskaper, og har derved et potensiale for stor nytteverdi utover besparelser hos det enkelte nettselskapet.

De fire løsningene som skal demonstreres i IDE-prosjektet

Hafslund Nett: Demonstrasjon av automatisk spenningsregulering i fordelingstransformatorer basert på AMS data. Uttestingen skal foregår i områder med lokal produksjon (PV). Dersom demonstrasjonen blir vellykket vil slike løsninger allerede på kort sikt bli et viktig virkemiddel for nettselskapene i Norge som alternativ til utskiftning eller oppgradering av nettstasjoner og forsterkning av lavspenningsnett.

På lengre sikt kan koordinert spenningsregulering over flere spenningsnivåer (HV-MV-LV) og et større geografisk områder være et middel dersom det utvikles en DSO-rolle i Norge som innbefatter balansering av produksjon og forbruk på distribusjonsnett nivå.

Tensio TN (tidligere NTE Nett): Optimal driftsstrategi for nett-tilknyttede batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem – på kort og lang sikt: Dersom demonstrasjonen blir vellykket vil mange nettselskaper allerede på kort sikt kunne utnytte batterier og fjernstyrte brytere i nettstrukturen for å håndtere svake nett og mulighet for forsyning fra batteri ved korte avbrudd og for å redusere effektbelastning / redusere spenningsfall. For å forsvare kost-nytte av slike batterier vil det være mulig for nettselskapene å flytte batteriene til andre områder i nettet når man ikke har problemer i et gitt område.

På lengre sikt er det mulige at det utvikles egne leverandører og operatører av «aggregerte batteri-tjenester» i Norge (føringer fra NVE går i denne retningen), og nettselskapene kan i større grad skreddersy bruken av batterier til spesifikke områder og spesifikke tidsrom av året.

Eidsiva Nett: Demonstrasjon av nett-tilknyttede batterier i kombinasjon med bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet mellom kunde og nettselskap. Dersom demonstrasjonen blir vellykket vil slike løsninger allerede på kort sikt kunne utnyttes som til å realisere fleksibilitetspotensiler i utsatte områder med svake nett, stort spenningsfall og redusert leveringskvalitet.

På lengre sikt vil slike løsninger kunne inngå i fremtidige aggregatormarkeder både for å løse regionale flaskehalser, for effektutjevning generelt, samt som et viktig bidrag til balansehåndtering i energisystemet.

BKK Nett: Demonstrasjon av avansert «self-healing»-løsning for å redusere avbruddstid, redusere risiko for tap/innelukking av lokal fornybar produksjon, samt unngå følgeskader for kunder / virksomheter med behov for høy forsyningssikkerhet. Redusert avbruddstid vil generelt sett bidra til reduserte KILE kostander for nettselskaper.  Dersom demonstrasjonen blir vellykket, vil nettselskaper allerede på kort sikt kunne ta i bruk denne type løsninger i avbruddsutsatte områder med et godt utbygd kommunikasjonsnett (5G) eller i områder med tilgang til fiber.

På lengre sikt vil slike løsninger ha høy kost: nytteverdi i alle avbruddsutsatte områder der det ligger muligheter for omkobling i nettet, fordi «kjernen» i løsningene i stor grad IKT-baserte og vil ha lave kostnader i forhold til konvensjonelle løsninger og (semi-)manuelle prosesser.