Innovasjonsprosjekt i næringslivet – Løpende utlysning i 2020

Forskningsrådet lyser ut inntil 1,5 milliarder kroner i forskning- og utviklingsstøtte (FoU) til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Støttemidlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor FNs bærekraftsmål.Forskningsrådet

Dette er en utlysning uten fast søknadsfrist, og med løpende mottak av søknader. Behandlingen av søknader vil skje puljevis med jevne mellomrom.

Prosjekter innen Miljøvennlig energi og lavutslipp

Forskningsrådet har satt av om lag 170 mill. kroner til «Energi, transport og lavutslipp». Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter som vil bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet, som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

Forskningsrådet lyser ut midler innenfor hele temaområdet miljøvennlig energi og lavutslipp slik dette er definert i plandokumentet som du finner i utlysningen. Temaene omfatter

  • energisystem (energidistribusjon, kraftinfrastruktur og marked)
  • fornybar energi
  • effektiv bruk av energi i bygg og industri
  • energiteknologier for transport
  • energipolitikk, økonomi og bærekraft.