Energi 21 og Digital 21: Digitalisering av energisektoren

Digitalisering er et viktig verktøy for å realisere et klimavennlig, kostnadseffektivt og forsyningssikkert energisystem. Et samarbeidsprosjekt mellom Energi21 og Digital21 har vært verdifullt og nyttig for å konkretisere betydningen av digitale muliggjørende teknologier for utvikling av fremtidens klimavennlige energisystem.

Energi21 er Norges nasjonale strategi for forskning og innovasjon innen klimavennlige energiteknologier. Nåværende Energi21 strategi vektlegger digitalisering og hovedsatsingsområdet er Digitaliserte og integrerte energisystemer. Energi21 er oppnevnt av Olje og energidepartementet. Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement med langsiktig mål, å bidra til økt digitalisering i næringslivet.

Energi21 tok våren 2019 initiativ til et prosjektsamarbeid med Digital21, for å evaluere hvilken betydning de muliggjørende digitale teknologiområdene kunstig intelligens, autonomi, stordata håndtering og tingenes internett har for digitaliseringen av energisystemene.

Les hele rapporten her.