Demo Steinkjær

Et fullskala pilotprosjekt for å teste smartgrid skal igangsettes i Steinkjer. Prosjektet forventes å gi nyttig erfaring med utbygging og drift av smartgrid. Både husholdninger, næringskunder og industri skal være med i pilotprosjekt Demo Steinkjer.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Smartgridsenteret og forskningsmiljøene ved NTNU og SINTEF står i spissen for å utvikle pilotprosjektet.

– Forskning og lab-forsøk er ikke nok. Smartgrid må testes ute i den virkelige verden. Vi ønsker at Demo Steinkjer skal være en nasjonal læringsarena. For å legge til rette for det åpner vi vårt nett, sier Håvard Belbo, konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i NTE. 4 500 kunder involveres i prosjektet.

Oppstart i vår
Styringssgruppen for Demo Steinkjer er godt i gang med å avklare innhold og skaffe nødvendig finansiering. Igangsetting av prosjektet blir 2. kvartal i år.

– Demo Steinkjer vil være et pilotprosjekt for å få vist frem og testet ut smartgridteknologier. I første omgang vil det være fokus på samspill med nettkundene gjennom utnyttelse av smarte energimålere, slik at kundene kan respondere på pris og få bedre informasjon om sitt elektrisitetsforbruk, sier Kjell Sand, seniorforsker SINTEF energisystemer.

Han påpeker at aktiv styring og kunders holdninger til ny teknologi og nye tjenester er viktige elementer i Demo Steinkjer. Det samme er testing av datasikkerhet og robusthet til de ulike teknologiene. Utnyttelse av smart måling med AMS-målere og ny instrumentering i nettstasjoner for å få bedre drift av kraftsystemet er også funksjoner som vil bli utprøvd.

Utfordrende
– Smartgrid blir en stor IKT-infrastruktur. Internett og energinettet smelter sammen og det er både spennende og utfordrende, sier Håvard Belbo.

Han poengterer at det finnes mye teknologi på komponentnivå, men at det er begrenset hva som finnes av integrerte, operative løsninger.

– Energiministeren har bebudet at ny forskrift vil kreve at det i løpet av 2015 skal installeres smarte energimålere i 80% av alle husstander i Norge og enda to år tidligere i Midt-Norge, sier Belbo og tilføyer:

– Vi må derfor teste hvordan de tilgjengelige komponentene fungerer best mulig sammen. Å få tid til å teste ut dette i et demomiljø er kjempeviktig. Vi ønsker en bedre funksjonalitet enn det som har vært tilfelle i andre land.

Prosjektet omfatter også en transformatorstasjon, 250 nettstasjoner og et produksjonsanlegg. Fasilitetene på Steinkjer vil ha stor betydning for både forskning, undervisning og kommersialisering.

– Demo Steinkjer ser innledningsvis ut til å dekke en del momenter som kan være viktig å utrede og teste for å bidra til en bedre håndtering av utfordringer som kraftsystemet står overfor. Likevel er det fremdeles usikkert hva prosjektet vil kunne fremskaffe av faktiske resultater. NVE ser det som nyttig å delta som observatør for å kunne ha førstehånds tilgang på prosjektets resultater, samt bidra med innspill der dette er naturlig når det gjelder vår rolle som regulator i det norske kraftsystemet, sier Karstein Brekke, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Langsiktig
Pilotprosjektet skal gå over hele ti år og er inndelt i flere faser. I første byggetrinn er målet å redusere effekttopper ved at kundene og nettselskapet tar kontroll over lavprioritert forbruk som varmtvannsbereder og varmekabler. De største kundene vil få timesavregning og et display som viser når strømmen er dyr.

De neste par årene er målet å endre forbruksmønsteret slik at effekttopper reduseres. Den økte overvåkningen av strømforbruket gjennom AMS-målerne og timesavregningen hos de involverte vil gi mer kostnadseffektiv drift, bedre vedlikehold av nettet og færre stømbrudd.

I løpet av en 10-årsperiode er målet med demoen å få aktive, bevisste og fleksible strømkunder i Steinkjer.

Demoen skal også åpne for produksjon hjemme hos den enkelte kunden. Solceller, småkraft og vindmøller er eksempler på aktuell hjemmeproduksjon. I tillegg skal prosjektet utforske energilager i form av elbiler og varmtvannsberedere.

– Innkjøp og idriftsettelse av ny teknologi innebærer betydelig risiko. Erfaringer fra andre land viser at når man velger «feil» blir kostnadene store fordi nylig innkjøpt teknologi etter kort tid må erstattes lenge før levetiden er oppbrukt. Det er derfor en trend over hele verden at man ønsker å kjøre småskala piloter først, for å lære og dermed redusere risiko. Det er dette vi skal gjøre i Demo Steinkjer, sier Sand.

Skal oppnå mye
Sand har store forventninger til hva som kommer ut av prosjektet.

– Det blir en viktig læringsarena for mange aktører. Ikke minst for nettkundene som blir involvert. Hva virker og hva virker ikke? Hvilke teknologier og hvilken funksjonalitet er nyttig? Hva med økonomien? Hva med holdningene? Dette er sentrale spørsmål som vi håper at Demo Steinkjer skal gi svar på, sier Sand.

At kunnskap og endrede holdninger skal være et resultat av prosjektet er et mål for alle de involverte.

– Demo Steinkjer handler også om å synliggjøre smartgrid i det virkelige liv slik at kundene og samfunnet får kjennskap til det. En slik demo er så nært realitetene som det er mulig å komme. Forståelsen vil øke. Både kundene, aktørene i bransjen, men også myndighetene, vil se mulighetene ved smartgrid. Forhåpentligvis vil prosjektet bidra til at myndighetene vil legge til rette for smartgrid med best mulig rammebetingelser. Derfor er også NVE med som observatør i styringsgruppa, kommenterer Håvard Belbo.