˗ Vi har merket en åpenbar bekymring og usikkerhet i bransjen rundt sikkerheten i smartgrid, spesielt rundt smarte målere. Det er mange som snakker om informasjonssikkerhet, men etter vår mening var det behov for en mer systematisk og helhetlig tilnærming til utfordringene. Så vi satt oss ned med Smartgridsenteret i 2012 og etablerte et forum for IKT sikkerhet og pålitelighet, sier avdelingssjef Sigmund Kristiansen i DNV KEMA, som leder forumet.

Forumet har ti deltagere som alle bidrar innenfor hvert sitt kompetanseområde. De møttes første gang høsten 2012 og har hatt fire møter.

Sårbarhet og pålitelighet

˗ Forumet for IKT sikkerhet og pålitelighet ser på informasjonssikkerhet i forhold til nettet og til personvern, sier Sigmund Kristiansen. Foto: DNV KEMA

˗ Forumet for IKT sikkerhet og pålitelighet ser på informasjonssikkerhet i forhold til nettet og til personvern, sier Sigmund Kristiansen. Foto: DNV KEMA

Sikkerhetsaspektet omfatter alle deler av smartgrid, fra smartmåleren (AMS) hos sluttbrukerne til koblingen mellom kraftprodusenter og kraftnettet.  For sluttbrukerne er AMS det første steget i sammensmelting av internetteknologi og strømnettet.

˗ Viktige temaer for forumet er informasjonssikkerhet og interoperabilitet, som også omfatter personvern og pålitelighet, sier Kristiansen. Beredskapsperspektivet er også en del av det forumet fokuserer på.

Første to trinn i forumet

EU har laget en referansemodell for smartgrid som belyser overgangen mellom de ulike aktørene i verdikjeden. Med utgangspunkt i denne modellen vil forumet identifisere hvor sikkerheten må håndteres i overgangen mellom produksjon, transmisjon, distribusjon og sluttbrukere.

˗ Dette er et veldig viktig tema. I Nederland ble for eksempel utrullingen av smarte målere stanset på grunn av usikkerhet rundt personvern. Aktørene hadde ikke lagt nok vekt på en helhetlig tilnærming til datasikkerhet, sier Kristiansen. DNV KEMA har erfaring med å vurdere datasikkerhet i forbindelse med utrulling av AMS i flere land.

Forum for IKT sikkerhet og pålitelighet vil i overgangen oktober/november 2013 arrangere en workshop med sentrale aktører fra nettselskaper. Målet er å belyse risikoene og utfordringene med AMS og smartgrid på et tidlig tidspunkt. En forenklet utgave av EUs referansemodell tilpasset norske forhold vil være utgangspunktet for arbeidet.

Workshopen skal gi bransjen konkrete resultater som kan brukes for det videre arbeidet med AMS og smartgrid.

Brøyter nytt land

˗ Utrullingen av AMS i Norge er litt nybrottsarbeid, i alle fall en ny arena for informasjonssikkerhet. Derfor må bransjen gjennomføre en grundig risikoanalyse med fokus på informasjonssikkerhet, sier Kristiansen.

˗ I Forum for IKT sikkerhet og pålitelighet ønsker vi å lage et felles fundament for bransjen, slik at hvert selskap kan bygge på fundamentet med sine spesifikke løsninger. Det er viktig å få på plass en basis som kan danne et felles krav fra bransjen til leverandørene som skal levere tjenestene, sier Kristiansen.

Klar om et halvt år

Nettselskapene vil trolig begynne bestillingen av utstyr i nærmeste fremtid.

Forumet tar derfor mål av seg til å ha klar fundamentet med felles forståelse og enighet om hva som er minimumskrav i løpet av 2013 og senest i begynnelsen av 2014.

Smartgridsenteret får en viktig funksjon for å skape denne felles referanserammen og legge til rette for utviklingen av smartgrid i bransjen.

NVE er opptatt av informasjonssikkerhet

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud er også opptatt av at bransjen tar behovet for smartgridsikkerhet alvorlig. På Energi Norges konferanse om AMS og smartgrid i slutten av mai varslet han at NVE vil stille strenge krav til sikkerhet når AMS integreres med driftskontrollsystemene i energiselskapene. Direktoratet vil følge opp kravene til sikker kommunikasjon og risiko- og sårbarhetsanalyse gjennom tilsyn.

˗ Utsettelsen av AMS-innføring gir mulighet for bedre tid til å tenke sikkerhet rundt løsningene, sa Sanderud.

 

Medlemmene i Forum for IKT sikkerhet og pålitelighetDNV KEMA, Høgskolen i Gjøvik, NorSIS, NTNU, NVE, Safetec, SINTEF, Trønder Energi  og Norsk elektroteknisk komité (NEK).