MENY  

Smartgridsenterets Innovasjonspris

 

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres 15.-16. september. I 2021 var temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som bidrar til økt elektrifisering og et digitalt kraftsystem enten gjennom å tilføre fleksibilitet (forbruk, produksjon, lagring og nye markedsmodeller), energieffektivisering og sektorkobling på en kostnadseffektiv måte som tar hensyn til både sluttbruker og samfunnet.»

Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel.

Jury 2021

Sonja Berlijn  (leder) KTH
Pål-Christian Olsen Enfo
Tor Krog Siemens
Børre Sivertsvoll Trønder Energi
Geir Mathisen NTNU
Richard Schytte Volue
Jane Berit Solvi Skagerak Kraft
Hanne Sæle SINTEF

 

Målsetning

Å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

 

Tema

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen, deriblant:

 • Fleksibilitet: Utnytte nettkunders fleksibilitet til å tilpasse i last og produksjon raskt og dynamisk som en ressurs for et mer miljøvennlig, kostnadseffektivt, bærekraftig og robust kraftsystem.
 • Tilgjengelighet for ny last og produksjon: Muliggjøre kostnadseffektiv nettilknytning av alle typer forbruksutstyr (f.eks. spesielt effektkrevende utstyr som EV) og nettilknytning av ny kraftproduksjon (spesielt distribuert, småskala kraftproduksjon).
 • Robusthet: Forbedre nettets forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i overensstemmelse med fremtidens krav. I den digitale tidsalderen stilles det strengere krav til kraftnettets oppetid, med færre og mer kortvarige avbrudd. Denne konkurransen vil derfor vektlegge evnen til å raskt og effektivt kunne gjenopprette normal drift etter utfall, som har oppstått fra naturlige eller menneskeskapte hendelser, samt evnen til å forutse fremtidige farer og usikkerheter.
 • Kostnadseffektivitet i nettvirksomheten: Reduksjon av nettkostnader (CAPEX+ OPEX) gjennom bedre drift, bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur, utsettelse av behovet for nye investeringer i eksisterende infrastruktur, reduserte nettap, reduserte flaskehalser og redusert KILE.
 • Verdiskapning, verdiøkende tjenester, forretningsmodeller og markeder: Øke kraftsystemets verdiskapning gjennom utvikling av nye tjenester, markeder, og forretningsmodeller.
 • Rammevilkår, regulering: Prosjekt som peker på utfordringer ved dagens reguleringsregimer eller lovverk, og gir konkrete innspill på mulige endringer.

 

Evalueringskriterier

Innsendte nominasjoner må være innenfor rammene skissert over og derigjennom bidra til å akselerere smartgridutviklingen i Norge. Nominasjonene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Oppfyller tema (20 poeng) – I hvilken grad/omfang/måte prosjektet bidrar til økt elektrifisering og et digitalt kraftsystem enten gjennom å tilføre fleksibilitet (forbruk, produksjon, lagring og nye markedsmodeller), energieffektivisering og sektorkobling på en kostnadseffektiv måte som tar hensyn til både sluttbruker og samfunnet.
 • Innovasjonsgrad (20 poeng) – Prosjektets innovasjonsgrad og resultater av prosjektet, deriblant tilnærming, design, implementering o.l. I tillegg, hvilken teknisk risiko som er tatt i forbindelse med prosjektet.
 • Oppnådd innovasjon (30 poeng) – Har prosjektet blitt implementert/pilotert, og i hvilken grad prosjektet eller konseptene som ligger til grunn for prosjektet har klare bevis for direkte eller indirekte økonomiske fordeler, som f.eks. en overbevisende og effektiv business case, redusert økonomisk tap eller utvidelse av verdiøkende tjenester uavhengig av om interessentene er sluttbrukerkunder (bolig, industri, kommersiell), nettselskap, kraftleverandører, produsenter eller andre.
 • Overførbarhet (20 poeng) – I hvilken grad prosjektet har potensiale for kopiering og tilpasning til andre forsyningsområder, omgivelser og markeder for å forbedre leveringssikkerhet ved hjelp av smarte nett teknologier, når det tas hensyn til viktige egenskaper som blant annet gjennomførings-kostnader, rådende regelverk og samarbeidsbehov.
 • Annet (10 poeng) – Prosjektets resultatnytte; verdiskapning og ikke-økonomiske fordeler (direkte eller indirekte) over ett eller flere samfunns-, miljø-, helse- og sikkerhets-områder, eller en annen dimensjon som ikke vurderes i kriteriene ovenfor. I tillegg vurderes synlighet og formidling av innovasjon, kommunikasjon av prosjektet utad.

 

Les mer om Innovasjonsprisen 2021 og vinnerprosjektet her.

Finalistene til Innovasjonsprisen 2021. Fra venstre: Arnt Solli, Ren Rørs, Morten Sjaamo, Ringerikskraft, Anne Sofie Risnes, Statnett og Matthias Hoffmann, Statnett. Foto: Stian Jørgensen/Smartgridsenteret