MENY  

BKK – Demo Bergen

(Saken er oppdatert 13.03.2017)

Coast Center Base (CCB) – Fleksibilitet hos stor industriell nettkunde

CCB eier selv mange av nettstasjonene på basen og videreselger strøm til mange leietagere, men de driftes av BKK Nett AS. BKK Nett AS har i samarbeid med Smart Grid Norway (SGN) brutt total-lasten i del-laster for å avdekke hvor mye av lasttoppene til CCB som kan betraktes som fleksibel.

Formålet med fleksibilitetsundersøkelsen er å kartlegge kundefleksibilitet som alternativ til tradisjonell forsterkning av nettet.

De lastene som normalt er mest fleksible (ikke er merkbar for brukerne) er den energien som er lagret termisk. Men på et stort industrielt anlegg som CCB foregår det også tester av pumper og motorer som kan gi store effekttopper, og det kan medføre kostnader ved å flytte disse utenfor morgen- og ettermiddagstoppene.

Coast Center Base (CCB)

Batteriferger, kundefleksibilitet og innvirkning på nettkunder i området

Den første batterifergen i Norge var en mindre kabeldrevet ferje, men Norled var det første ferjerederiet som satte inn en større nullutslippsferje (120 biler og 320 passasjerer) på E39-strekket Lavik-Oppedal.

Nettet er svakt på begge sider av fjorden, og det ville bli veldig kostbart for BKK Nett å forsterke nettet dersom en ikke hadde vurdert batterier hos kunden. BKK Nett kunne imøtekomme lastbehovet uten forsterkning av nettet gitt at det ble installert batteripakker hos kunden.

Norled valgte å investere i en batteripakke på begge sider av fjorden. Disse var store nok til å fylle batteriene om bord til en tur, og med overføringskapasitet nok til at batteriferjen kunne fylles i løpet av et landligge. Ferjen lades en gang i timen på hver side av fjorden.

For BKK Nett har dette representert ny lasttype i nettet. BKK Nett har derfor sammen med SINTEF Energi målt hvordan likerettere virker inn på spenningsforhold og overharmonisk støy i nettet. Resultatene viser at bruken av batteriene virker som tiltenkt, og at leveringskvalitet er ivaretatt for nettkundene i området. Det var noe overharmonisk støy ved vedlikeholdslading, men innenfor FOL.

Det har vist seg at optimal batteristørrelse er sårbar mot fluktuasjoner mht. energibehov og ladetid. Ved uvær bruker Ampera-ferjen 20% mer strøm enn under normalforhold, og ladetiden kan også bli kortere pga. lengre overfartstid. Erfaringene tilsier at batteripakkene på land må ha både energi- og overføringsmarginer i forhold til normalsituasjoner for å sikre regularitet til batteriferjen. Det er derfor behov for å ta ut mer effekt fra nettet under lading av ferjen samtidig som en tar effekt fra batteriet på land for å sikre full regularitet til Ampera-ferjen.

Pantograf ved lossing/lasting

Brushytten – Svake nett der nettselskapet installerer energilager

BKK Nett har nett med lite og sporadisk last der det vil bli veldig kostbart å oppgradere nettet med konvensjonell forsterkning. Eksempler på dette er mindre øysamfunn med hytter der en nå har fått større effekttopper enn tidligere. Effekttoppene kommer i form av induksjonskomfyrer, «ring hytta varm» m.fl.

Dersom BKK Nett skal oppgradere nettet til slike nettkunder vil en noen steder måtte legge ny undersjøisk kabel, som vil bli veldig kostbart og ulønnsomt. Det er derfor behov for å få innsikt i om bruk av batterier (hos nettkunden og/eller hos nettselskapet) kan være alternative løsninger på slike problemstillinger.

BKK Nett har valgt å teste ut en batteripakke i et turområde med en nettkunde som har liten last målt over tid, men som har effekttopper når det fri- og helgedager. Her er det mange feil og utfordringer mht. FOL. Det er også ønskelig å teste ut om en batteripakke kan brukes til kortvarig øydrift (24 timer for Brushytten).

ABB er leverandør av batteripakken på 12kW/130 kWh.

Brushytten

Eksingedalen – Lokal selvretting i distribusjonsnettet

BKK Nett har områder i nettet som egner seg for automatisk selvretting (FLISR/Self Healing) pga. ett eller flere av disse:
1. Lange utrykkingstider / Manglende fjernstyring
2. Farlig utrykning (ras, trevelt) – HMS
3. Omdømme overfor kundene
4. Høye KILE-kostnader

Lokale FLISR-løsninger benytter teknologi utviklet for automasjon av sekundærstasjoner og overordnet nett (GOOSE) også i distribusjonsnettet. Uten FLISR løsninger går det normalt betydelig tid før en har fått koblet ut seksjoner med feil og gjeninnkoblet seksjoner som virker.

Eksingedalen er et område i Hordaland der BKK har problemstillingene 1-3 fra listen over. Her har BKK Nett valgt å teste ut en lokal FLISR løsning fra Siemens. Denne løsningen virker lokalt, slik at den ikke trenger funksjonalitet i DMS-en for å planlegge inn- og ut-koblinger i nettet. Alle RTU-er knyttet sammen i et regionalt nett og forhåndsprogrammert slik at de dekker alle scenarioer som kan inntreffe på seksjoner i nettet.

For Eksingedalen er ikke FLISR-løsningen spesielt lønnsom KILE-messig, men hensynet til pkt. 1-3 har ført til at en tradisjonell fjernstyringsløsning har blitt oppgradert til en fullverdig FLISR-løsning. Erfaringene fra Eksingedalen er tenkt brukt i andre områder der kost/nytte av pkt. 1-4 tilsier at FLISR-løsninger bør rulles ut.

Tidslinje for manuell feilretting

Landstrøm for cruiseskip, supply- og lastebåter og store ladestasjoner

BKK Nett har bygget ut et landstrømanlegg på Skoltegrunnskaien i Bergen. Her skal BKK Nett og SINTEF Energi vurdere hvordan landstrøm påvirker nettkundene i området mht. FOL.

Tilsvarende målinger skal gjennomføres i området rundt ladestasjonen til elbil på Danmarksplass mht. effekten på nettkunder i området og FOL.

Landstrøm på Skoltegrunnskaien

Ladestasjon på Danmarksplass – største i verden da den ble åpnet