Hentet fra Cineldi partnermøte:Utvikle scenarier for fremtidens distribusjonsnett  og FME CINELDI – Workshop Smart grid scenarios

Wokrsop Smart Grid Scenarios

Det skal utarbeides scenarier for distribusjonsnettet i 2040. Som en del av dette arbeidet, er det på tidligere samlinger identifisert drivere, barrierer og muliggjørere (drivkrefter) for systeminnovasjon i distribusjonsnettet. Disse drivkreftene har blitt bearbeidet og strukturert, og danner utgangspunktet for de miniscenariene som skal utarbeides i denne workshopen.

Målet for workshopen var å få tilbakemelding på det arbeidet som er gjort med bearbeiding og strukturering av drivkrefter (basert på resultat fra tidligere samlinger), etablere miniscenarier for et Intelligent elektrisk distribusjonssystem i Norge i 2030-2040 –et første skritt på veien til scenarier, og til slutt å diskutere forventninger til hovedscenarier.

Følgende drivkrefter var utgangspunkt for diskusjonen i de ulike gruppene:

 • Politics
 • Regulation and standardization
 • Technology development
 • Societal trends and values
 • External threats (human, natural)
 • Business models
 • Generation
 • Loads
 • Flexibility
 • Microgrids
 • Grid operation
 • Grid development
 • HSE
 • Economy
 • Security of supply
 • Emergency preparedness
 • Cyber security

Noen av de mest originale mini-scenarioene som ble utarbeidet i gruppearbeidet på samlingen var:


Kunden vil være selvforsynt:
Kunden produserer det meste selv, men har nettet som back-up. Nettselskap får dårlig grunnlag for økonomisk nytte. Dårlig utnyttelse av nettet, nettet blir kun brukt som reserve/backup.


Selvhelende nett:
Investeringsviljen i fjernstyrte brytere og sensorer er stor, medfører at hele distribusjonsnettet er automatisert. Når det skjer feil som gir avbrudd, isoleres feilen automatisk. Reduserte avbruddskostnader.


Batteri i hvert hus:
Effekttariff gir insentiv til effektutjevning. Batteri reduserer makslast, og sett fra nettet har kunden jevnt forbruk.


Det ble totalt laget 113 miniscenarier med ulik detaljeringsgrad. Disse vil bli videre bearbeidet, og være utgangspunkt for etableringen av hovedscenarier, som vil skje i neste samling.

Samling 4 i WP6

Torsdag 3. mai møttes 30 deltakere fra CINELDI-partnere i WP6 «Smart grid scenarios and transition strategies». WP6 skal utvikle scenarier for fremtidens distribusjonsnett i år 2040. Det ble benyttet en foresight prosess for å utvikle scenarier for fremtidens intelligente, fleksible og robuste distribusjonsnett. Dette var den fjerde samlingen, miniscnariene fra de tre tidligere samlingene finnes her: FME CINELDI – Workshop Smart grid scenarios.

Foresight prosessen:

Foresight porsessen

Basert på drivkreftene og miniscenariene, ble et tredimensjonalt aksekors utviklet av forskerne.

Aksekorset spenner opp et mulighetsrom for ulike fremtider

Kundeaksen sier noe om hvordan nettkundene (produsenter og konsumenter) vil være i 2040. Vil «alle» produsere egen energi gjennom f.eks. solceller på taket, ha eget batteri, entre nye markeder som aggregatormarkeder og fleksibilitetsmarkeder, og benytte smart teknologi for å styre forbruket sitt? Eller vil det være passive kunder som ikke tar i bruk smarthus-teknologi og ikke endrer forbruket. De passive kundene plugger i stikkontakten og forventer å få den effekten kunden har behov for der og da.

Nettaksen sier noe om hvordan distribusjonsnettet vil være i 2040, i hvilken grad ny teknologi, sensorer, IKT-utstyr og automatikk er tatt i bruk for å digitalisere og automatisere driften av nettet.

Trusselaksen sier noe om hvordan nettet evner å motstå eksterne trusler og gjenopprette forsyning etter en feilsituasjon. Det tenkes både på eksterne trusler som vær og vind, og på cyber angrep.

 

Scenariearbeidet har en viktig rolle i CINELDI

Både å være en viktig møteplass, siden alle partnerne deltar. I tillegg vil hovedscenariene som skal utarbeides være grunnlag for forskningen i de andre arbeidspakkene, for å generere nye ideer og innovasjon, og strategi for transisjon mot framtidens intelligente, fleksible, robuste og kostnadseffektive distribusjonsnett.

Scenariene vil også ha en nytteverdi for partnerne i CINELDI og deres egen virksomhet.