MENY  

Nyhetssaker

Sammen om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling – Årsrapport for 2021

Smartgridsenterets årsrapport for 2021 viser hvordan vi gjennom samhandling om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling har bidratt til å fremme utviklingen av framtidens smarte kraftsystem.

Fagseminar: Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan vi kan ta den i bruk

9. mai klokken 12.00-13.30 inviterer Smartgridsenteret til digitalt fagseminar om Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan vi kan ta den i bruk. Fagseminaret arrangeres som en oppfølger til vårt tidligere fagseminar med FME CINELDI om hvordan fleksibilitet kan utsette eller gjøre nettinvesteringer unødvendige. I forrige fagseminar ble det etterspurt kost-nytte beregninger ved fleksibilitet. Dette har Agder Energi adressert gjennom tre nylige masteroppgaver som vil bli presentert. I tillegg vil får vi høre om erfaringer fra Norflex, Enfos refleksjoner rundt hvordan nettselskapene kan ta i bruk fleksibilitet og ambisjonene til E-piloten FlexOps.

Omverdensanalyse

Som en del av strategiprosessen, som ble ferdigstilt 2021, ble det utarbeidet en omverdensanalyse for å identifisere viktige trender og utviklingstrekk i energisystemet i årene fremover. Funnene fra omverdensanalysen er brukt som underlag i utformingen av Smartgridsenterets strategi mot 2025.

Fagseminar: Kraftprisen og betydningen for smartgrids

Vi har gleden av å invitere til fagseminar om Kraftprisene og betydning for smartgrids. Fagseminaret vil ta for seg prisdannelse, rammebetingelser og marked og vi stiller spørsmålet om kraftmarkedet er utdatert? Hvordan kan utviklingen av smarte nett bidra til et bedre marked og hvilke tilpasninger kan aktørene gjøre? Til å svare på dette har vi invitert Sintef, NTNU, Statnett, ASKO og Nodes.

Fagseminar: Kan fleksibilitet bidra til å unngå eller utsette nettinvesteringer?

Smartgridsenteret og FME CINELDI inviterer til digitalt fagseminar om fleksibilitet 21.03.22 klokken 12.00-13.30. Forbruk og produksjon av elektrisk energi, og energilagre som batterier, kan være fleksible ressurser for strømnettet. Fleksible ressurser kan redusere effekttopper og bidra til å utnytte eksisterende nett best mulig, slik at investeringer i nytt nett unngås eller utsettes. Fagseminaret vil vise hvor langt CINELDI er kommet med å undersøke om og når fleksibilitet er et alternativ til å bygge nett.

Vannkraftprodusenter og -leverandører inviteres til deltakelse i SmartKraft!

Smartgridsenteret inviterer alle norske vannkraftprodusenter og -leverandører til å bidra i innovasjonsprosjektet SmartKraft.

Erfaring viser at tett samarbeid mellom alle interessenter er det som skal til for å raskt ta i bruk nye teknologier. Målet i SmartKraft er å bruke digitalisering for å øke ressursutnyttelsen i eksisterende vannkraftverk på en bærekraftig måte. For å lykkes med det må produsentene og teknologileverandørene samarbeide tett om et felles digitaliseringsløft.

Arbeidsmuligheter innen Smartgrids for de fleste studieretninger

I slutten av januar deltok over 100 studenter fra en rekke ulike studieretninger på Smartgrid-dagen, et studentarrangement fra Smartgridsenteret og Statnett som forteller om de spennende arbeidsmulighetene som finnes innenfor digitalisering og modernisering av energisystemet.

Smart teknologi kan spare samfunnet for milliarder

Smarte varmtvannsberedere kan sørge for at store deler av strømnettet ikke trenger å bygges ut i fremtiden. Dette kan spare både nettselskapene og forbrukerne store summer.

Smartgridsenterets Innovasjonspris 2022 åpner for nominasjoner

Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres 13.-14. september. Den ble delt ut for fjerde gang i 2021 og gikk da til Statnetts Fleksibilitetsprosjekter -eFleks og iFleks, etterfulgt av Ren Røros-prosjektet Gullmøkka og  Effektpilot av Ringerikskraft Nett på andre og tredjeplass. Kandidatene ble hedret med diplom, blomster og fortjent publisitet i media.

Smartgrid-dagen: Fremtidens kraftsystem er mer enn du tror

For å oppnå klimamålene og bli et bærekraftig samfunn er vi avhengig av å produsere, transportere og bruke energi smartere. Smartgrid binder sammen fagområdene tilknyttet energisystemet, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen. På Smartgrid-dagen ser vi nærmere på utfordringene og mulighetene bak denne utviklingen.

Smartgridsenterets innspill til Strømnettutvalget

Smartgridsenteret deltok på Strømnettutvalgets åpen dag i november og har fulgt opp med et skriftlig innspill med fokus på tre konkrete forslag. Det første er at det må lages en helhetlig strategi for energisystemets utvikling mot 2050, det andre at vi må finne løsninger for å utnytte eksisterende nett bedre gjennom fleksibilitetsløsninger både på forbruk- og produksjonssiden, og det tredje at NVEs FoU -ordning må videreutvikles for å sikre en svært nødvendig økning i omstillings- og innovasjonstakt.

Hvorfor er systemintegrasjon nødvendig?

Systemintegrasjon er nøkkelen til å få maksimalt utbytte av digitalisering av kraftnettet. Trenden i kraftnettet er at systemer og teknologier som opprinnelig var designet for å driftes hver for seg, nå kan kobles sammen og danne synergier. Grunnen er enkel: hvis styringen av systemene i kraftnettet kobles sammen får vi mer ut av dem enn om de opererer uavhengig av hverandre. Denne sammenkoblingen av systemer er det vi kaller systemintegrasjon.

Ny bok for alle som jobber med eller studerer smartgrids: Digitalization of Power Markets and Systems Using Energy Informatics

Den nye boken «Digitalization of Power Markets and Systems Using Energy Informatics» ble publisert i høst, og vil være av stor interesse for Smartgridsenterets medlemmer.

Cybersikkerhet har aldri vært høyere på agendaen – Fagseminar om cybersikkerhet oppsummert

Onsdag 3. november samlet rundt 100 deltagere fra kraft-, nett-, teknologi- og IT-bedrifter seg på Gardemoen for kunnskapsdeling og diskusjon om det siste innen cybersikkerhet i kraftsektoren.

Deltagerne fikk innsikt i cybersikkerhet fra mange ulike perspektiver. Blant annet fortalte Volue om hvordan det ser ut fra innsiden av et alvorlig cyberangrep, forskere fra SINTEF og IFE delte av det siste fra forskningsfronten og flere teknologiselskaper snakket om hvordan de jobber med sikkerhet i sine løsninger.

Forslag til masteroppgaver for våren 2022

Institutt for elektroniske systemer (IES), NTNU har startet den årlige innsamlingen av forslag til masteroppgaver.

Nytt medlem i Smartgridsenteret: OSO Energy

OSO Energy jobber for å utvikle «smarte» varmtvannsberedere som kan gi lavere strømpriser for forbrukerne og samtidig være med på å løse utfordringer i strømnettet.

Fagseminar om cybersikkerhet i kraftsektoren 3. november

Digitalisering fører til nye muligheter for optimal drift av kraftsystemet. Dette kan bidra til å spare samfunnet for milliardinvesteringer og ivareta naturhensyn. Men, med digitalisering følger også en sårbarhet for cyberangrep og fokus på sikkerhet har aldri vært viktigere.  

Pressemelding: Statnetts fleksibilitetsprosjekter vinner Smartgridsenterets Innovasjonspris 2021

Statnett ble i dag tildelt Smartgridsenterets Innovasjonspris 2021 for sine fleksibilitetsprosjekter iFleks og eFleks.

Elektrifisering krever samhandling – innovasjonstakten må økes!

15.-16. september drar vi i gang Smartgridkonferansen under årets tema: Elektrifisering krever samhandling – innovasjonstakten må økes! Konferansen skal være en arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter. Den holdes i samarbeid med Energi Norge og det vil være mulighet for å delta både fysisk og digitalt.

Presentasjon av resultater fra EarlyWarn, et NFR-prosjekt om predikasjon av hendelser i nettet

SINTEF Energi AS har ledet KPN-prosjektet EarlyWarn som er støttet av Forskningsrådet og blir avsluttet i 2021. Målet med prosjektet var å kunne utvikle metoder og verktøy for tidlig varsling av uønskede hendelser i nettet. Formålet er å redusere antall avbrudd og utfordringer knyttet spenningskvalitet ved å kunne gjennomføre forebyggende tiltak før problemer oppstår.

Smartgridsenterets årsrapport for 2020

Årsrapporten viser hvordan Smartgridsenteret i 2020 har jobbet for å nå målsetningene om framtidens smarte kraftsystem gjennom utvikling og næringsvirksomhet basert på smartgridteknologi og tjenester.

ENOVA søker prosjekter til PILOT-E 2021

PILOT-E er et tilbud til næringsliv som ønsker å utvikle og demonstrere innovativ teknologi eller konsepter. Løsningen må ha et betydelig kommersielt potensial, nasjonalt og internasjonalt. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked.

Presentasjon av resultater fra RESOLVD, et EU-prosjekt om utfordringer og barrierer i lavspentnettet

Smart Innovation Norway har deltatt i EU prosjektet RESOLVD som ble avsluttet i år. Formålet med prosjektet var å forbedre effektiviteten og kapasiteten til det lavspente distribusjonsnettet. Målet er et mer fleksibelt distribusjonsnett, som i første rekke styrker nettselskapene – som til syvende og sist skal komme innbyggerne til gode.

Digitalt vannkraftprosjekt skal øke vannkraftproduksjonen betydelig, uten utbygging

4. mai ble det annonsert at det nye prosjektet SmartKraft får Enova-støtte. Prosjektet skal teste og utvikle digitale løsninger som kan redusere utetiden på vannkraftverkene med opptil 45%. Det gir mer fornybar energi i kraftsystemet og legger til rette for lavutslippssamfunnet.

Smartgridsenterets Innovasjonspris 2021 er åpen for nominasjoner

Kjenner du til noen prosjekter som fortjener en utmerkelse? Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres 15.-16. september.

145 deltakere samlet for å høre om fleksibilitet i distribusjonsnettet

Tirsdag 20. april arrangerte Smartgridsenteret fagseminar i samarbeid med FME CINELDI for å diskutere og se nærmere på fleksibilitetsløsninger. Opptak og presentasjoner er tilgjengelig her.

Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn?

På webinaret torsdag 25. mars ga Mona Askmann fra Norgesnett og Mattias Harryson fra Entelios deltagerne et innblikk i hva som skal til for å få et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn. De pekte på de store utfordringene som ligger foran oss blant annet industriområder med stort effektbehov både fra elektrifisering og nytt forbruk.

Nytt medlem i Smartgridsenteret: Sira-Kvina kraftselskap

Sira-Kvina kraftselskap vil få kraftverkene til å produsere enda mer når markedet krever det, men på en trygg måte. Bedre overvåking og preventivt vedlikehold skal gjøre det mulig.

Åpent fagseminar om fleksibilitet

Elektrifisering av samfunnet fører til mer fornybar og variabel kraftproduksjon, økt forbruk, flere tilkoblinger og mer variable laster samtidig som effekttopper er en økende utfordring. Dette har tradisjonelt sett vært løst ved hjelp av nettutbygging. Utbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. I den anledning inviterer FME CINELDI, sammen med Smartgridsenteret, til webinar for å diskutere og se nærmere på fleksibilitetsløsninger.

Smartgridsenteret viderefører webinarserien i nytt format

Torsdag 25.02 fikk deltakerne et innblikk i hva NVE ønsker å oppnå med forslaget til ny nettleiemodell, og hvordan prosessen med å utarbeide et slikt forslag har foregått. Videre delte Elvia erfaringer fra nettleiepiloten 10 000 kunder, hvor de tester prismodeller og kommunikasjonsbudskap for å flytte strømforbruk fra topplasttimene. Webinaret ble gjennomført sammen med 60 deltakere som kom med mange gode spørsmål.

FINE-prosjektet inviterer til webinar om lokale energisamfunn

For å nå klimamålene som er satt, er det et behov for økt elektrifisering og integrasjon av fornybar energi. Dette kan bl.a. oppnås fra et «bottom up»-perspektiv, der innbyggere i et område går sammen for å investere i fornybare energikilder og dele på energien. Dette kalles lokale energisamfunn.

NTNU Institutt for elektroniske systemer ønsker forslag til prosjektoppgaver

Instituttet har startet sin årlige innsamling av forslag til prosjektoppgaver for studenter som i sitt 9. semester skal velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. Studentene skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember. De kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2022. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Pilotprosjekter som inkluderer systemløsninger for energiforsyning og nye markedsløsninger

Enova søker innovative pilotprosjekter for utvikling og testing av nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller som tilrettelegger for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet.

Nytt medlem i Smartgridsenteret: Universitetet i Sørøst-Norge

Et europeisk forskningsprosjekt førte Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge til Smartgridsenteret. Prosjektet ser på samspillet mellom aggregatorer, kunder og produsenter i smarte nett. USN bidrar med forskning på forretningsmodeller.

Smartgridsenteret ønsker innspill til fagseminar om cybersikkerhet

Smartgridsenteret planlegger sammen med Forskningsrådet et fagseminar om «Cybersikkerhet i framtidens intelligente energisystem». I den anledning ønsker senteret innspill fra deg om hva du mener vi bør ha med på et slikt seminar. Vi er interessert i forslag til tema, konkrete foredrag og behov for forskning, rammeverk, piloter og andre aktiviteter.

Smartgridsenteret tar webinarserien ett skritt videre

Formålet med dette er å gjøre webinarene mer publikumsvennlig. I det nye formatet får publikum muligheten til å stille spørsmål i chatten. I januar ble det kjørt med to presentasjoner, etterfulgt av en spørsmål- og diskusjonsdel. Det viste seg å være en suksess, med hele 78 deltakere og mange gode spørsmål.

Studenter samlet for en ettermiddag med inspirerende foredrag om morgendagens energiinfrastruktur

Tirsdag 28. januar arrangerte senteret Smartgrid-dagen for studenter i samarbeid med Statnett. I år ble arrangementer digitalt, men det satte ingen stopper for oppslutningen som var på hele 120 deltakere. Studentene fikk blant annet høre om droner, leveringspålitelighet, nettbatterier, distribuert energiproduksjon, fleksibilitet og maskinlæring.

Nytt medlem i Smartgridsenteret: Glitre Energi Produksjon

Glitre Energi Produksjon har jobbet med sensordata og maskinlæring i flere år. Nå ser selskapet frem til å samarbeide med andre store norske vannkraftaktører i et nytt prosjekt om smartkraft i regi av Smartgridsenteret.

Studentarrangement: Smartgrid-Dagen 2021

Smartgridsenteret og Statnett inviterer studenter til Smartgrid-dagen 2021, hvor du blant annet får høre om høre om fleksibilitet i strømnettet, nettbatterier, distribuert energiproduksjon, smart produksjonsplanlegging, droner og Statnett KUBE prosjektet. Det gjennomføres digitalt, er gratis og avsluttes med utdeling av gavekort på Foodora. Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte.

Tensio tester ut batterier som nødløsning

Kan batterier i strømnettet gi bedre forsyningssikkerhet og spare samfunnet og kundene for penger? Det tester Tensio ut i Stjørdal kommune gjennom prosjektet Intelligent Distribusjon av elektrisitet (IDE). Lokalavisen Bladet var tilstede under klargjøringen av batteriene.

Nytt studieprogram ved NTNU innen temaet digital elektrisk energi

NTNUs styre vedtok den 29. oktober opprettelsen av et nytt 3-årig studieprogram (bachelor) innen temaet «Digital elektrisk energi». Studieprogrammet er utviklet av Institutt for elkraftteknikk i nært samarbeid med eksterne interessenter og gjennom grundige, inkluderende prosesser på Institutt for elkraftteknikk og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, som instituttet er en del av. Oppstart er høstsemesteret 2021, som betyr at det første kullet med bachelorkandidater uteksamineres til sommeren 2024.

Big Data fra AMS – en rapport fra ENERGYTICS-prosjektet

Nesten alle husstander i Norge har fått installert en smart strømmåler. Avansert funksjonalitet og store mengder data har bidratt til mer enn bare en nøyaktigere fakturering av kundene. Rapporten «Applications of Big Data and Data Science in the Electricity Distribution Grid» er et resultat av ENERGYTICS-prosjektet som har undersøkt dette nærmere. I rapporten finner man en beskrivelse av ulike erfaringer ved utplassering av smarte målere i de skandinaviske landene og Finland og mulige fordeler ved å behandle denne type data fra kraftnettet.

Planleggingen av Smartgrid-Dagen 2021 er i gang

Smartgridsenteret arrangerer Smartgrid-Dagen i samarbeid med Statnett. Arrangementet er senterets årlige studentarrangement som gjennom en ettermiddag fylt med foredrag, gir et innblikk i muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet. Foreløpig vil arrangementet i 2021 bestå av temaer som forbrukerfleksibilitet, nettbatterier, distribuert energiproduksjon, smart produksjonsplanlegging, droner og Statnett KUBE prosjektet.

Forslag til masteroppgaver ved NTNU Institutt for elektroniske systemer

Instituttet har startet innsamlingen av forslag til masteroppgaver for våren 2021.

Webinar: Smart Grids and Energy Storage

Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen. I forbindelse med eksportprogrammet «German Energy Solutions», som koordineres og finansieres av det tyske næringsdepartementet, arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer et webinar om smart grids og energilagring. Smartgridsenteret vil delta med innlegg under dette webinaret.

Tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

Fagseminar om fremtidens systemdrift og utdeling av Innovasjonsprisen

Gikk du glipp av Smartgridsenterets fagseminar: Fremtidens Systemdrift? Her kan du se hele seminaret. 22. september inviterte senteret til et innholdsrikt webinar med temaer som grønne elektriske verdikjeder, samspill TSO/DSO, løsninger for balansering og mulig fremtid. Deretter ble topp 3 nominasjoner for Smartgridsenterets Innovasjonspris annonsert. Kandidatene fikk deretter presentere prosjektene sine, etterfulgt av kåring av årets vinner.

Smartgridkonferansen 2020: I digitalt format

Tirsdag 8. september samlet Smartgridsenteret sammen med Energi Norge, bransjeaktører og fageksperter til en digital utgave av Smartgridkonferansen. Under årets tema, elektrifisering som klimatiltak – blir vi smarte nok, ble det presentert og debattert ulike løsninger, utfordringer og mulige veier mot morgendagens nett.

Har du husket å melde deg på fagseminaret Fremtidens Systemdrift?

Smartgridsenteret inviterer til fagseminar om fremtidens systemdrift 22. september. Sett av datoen, og bli med på et innholdsrikt webinar med temaer som grønne elektriske verdikjeder, samspill TSO/DSO, løsninger for balansering og mulig fremtid. I tillegg vil senterets topp 3 kandidater for Innovasjonsprisen presentere sine prosjekter før vinneren av prisen annonseres.

Montasje av transformator med automatisk trinnkobling i gang hos Elvia

Som en del av storskala demonstrasjonsprosjekt Intelligent Distribusjon av Elektrisitet (IDE) monterer Elvia transformatorer med automatisk trinnkobling inn i tre av sine nettstasjoner. Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge.

Nytt medlem i Smartgridsenteret: NTE Energi

NTE Energi er i full gang med å digitalisere hele virksomheten og tar i bruk maskinlæring og kunstig intelligens. Nå vil den trønderske vannkraftprodusenten samarbeide med andre om å finne de beste løsningene.

Har du husket å melde deg på Smartgridkonferansen 2020?

Smartgridkonferansen er en arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter. Den 8. september samler vi bransjeaktører og fageksperter til en inspirerende dag. Konferansen vil gjennomføres digitalt med egen nettplattform.

Smartgridsenteret inviterer til fagseminar: Fremtidens Systemdrift

Smartgridsenteret inviterer til fagseminar om fremtidens systemdrift 22. september. Sett av datoen, og bli med på et innholdsrikt webinar med temaer som grønne elektriske verdikjeder, samspill TSO/DSO, løsninger for balansering og mulig fremtid. I tillegg vil senterets topp 3 kandidater for Innovasjonsprisen presentere sine prosjekter før vinneren av prisen annonseres.

Smartgridsenteret har fått ny senterleder

Jun Elin Wiik tar over som leder av senteret og tiltrer stillingen 1. oktober. Jun Elin jobber nå i Nordisk energiforskning som seniorrådgiver. Av tidligere jobberfaring nevner vi tiden i NVE hvor hun blant annet var styremedlem i Energi21. I tillegg til solid forvaltningserfaring, kan Jun Elin også vise til 12 års forskererfaring fra blant annet UiO. Hun har master fra Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO og doktorgrad fra Universitetet i Paris VII.

Smartgridkonferansen 2020 blir digital

Den 8. september samler vi bransjeaktører og fageksperter til en inspirerende dag. Konferansen vil gjennomføres digitalt med egen nettplattform. For å sikre konferansens kvalitet, vil den kjøres gjennom visning av foredrag som opptak. Men, det vil etableres et panel med dyktige mennesker som løpende kan svare på deltakeres spørsmål og kommentarer i chat-funksjonen i plattformen.

Nytt medlem i Smartgridsenteret: Intoto

Etter storflommen i Kvinesdal i 2015 bestemte tre lokale IT-hoder seg for å lage noe som kunne gi bedre varsler om flom og bedre oversikt mens flommen herjer. De er nå i gang med et stort prosjekt sammen med blant annet Sira-Kvina kraftselskap.

Smartgridsenterets årsrapport for 2019 er tilgjengelig

Årsrapporten viser senterets medlemmer og administrasjon, dets innsatsområder og andre aktiviteter gjennom året 2019.

IDE-prosjektet i ukas podcast fra Solenergiklyngen

Ukens podcast fra Solenergiklyngen handler om batterier i strømnettet. Gjest i ukens episode er Alf Inge Kraglund Tunheim fra avdeling FoU og Forretningsutvikling. Han forteller hvordan Elvia jobber med ny teknologi, slik som nettbatterier og fleksibilitet, for å tilrettelegge for framtidens klimavennlige samfunn.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet – Løpende utlysning i 2020

Forskningsrådet lyser ut inntil 1,5 milliarder kroner i forskning- og utviklingsstøtte (FoU) til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Støttemidlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor FNs bærekraftsmål.

Nytt medlem i Smartgridsenteret – Pixii

Pixii AS utvikler og leverer smarte løsninger for batteribasert energilagring. Kjernen er den egenutviklede kraftelektronikken som kan omforme og styre strømmen begge veier.

Webinar: Droner i kraftbransjen

Smartgridsentret inviterer til et Webinar om bruk av droner i kraftbransjen 24.6.2020 klokken 09:00-11:00.

Avslutningsseminar: Energy Analytics – hva har vi lært?

Forskningsprosjektet ENERGYTICS (ENERGY analyTICS) avsluttes i år og vi vil gjerne dele våre erfaringer med dere! Hovedmålet i prosjektet er å demonstrere bruk av big data teknologier, som maskin læring og kunstig intelligens for å realisere nettnytte fra AMS og andre relevante datakilder for nettselskapene. Vi har arbeidet med en rekke demonstratorer (use case) som vi nå vil presentere resultater fra.

Tester batterier i lavspenningsnettet

Elvia har valgt Pixii som leverandør av to store batterier som skal benyttes i et pilotprosjekt i lav spenningsnettet. Prosjektet har varighet på fem år.

Smartgridsenterets Innovasjonspris 2020: Åpent for påmeling

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Senteret ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser høy kvalitet og gir et betydelig bidrag til årets smartgridtema. Det oppfordres til å nominere prosjekter kan vise til konkrete resultater og som potensielt har en betydning/effekt utover selve prosjektet.

Energi 21 og Digital 21: Digitalisering av energisektoren

Digitalisering er et viktig verktøy for å realisere et klimavennlig, kostnadseffektivt og forsyningssikkert energisystem. Et samarbeidsprosjekt mellom Energi21 og Digital21 har vært verdifullt og nyttig for å konkretisere betydningen av digitale muliggjørende teknologier for utvikling av fremtidens klimavennlige energisystem.

H2020 Video Conference: Integrated Approach in the Management and the Operation of the Electricity Transmission and Distribution Networks

Stakeholders Consultation Event and synergies within the European H2020 Projects SOGNO, WISEGRID, PHOENIX, CROSSBOW and DEFENDER. The event will be organized as an Online Video-Conference, will stimulate discussions and will include Demonstrations of the Tools and Solutions developed within the EU Projects.

CINELDI: Annual report 2019

FME CINELDI will provide new visionary smart grid-solutions and test them in laboratory and real-life environments. This will pave the ground for increased distribution from renewable resources, electrification of transport, and more efficient power and energy use both in private homes and in industry. They have now released their annual report for 2019.

Digital Energy: Topics for research and development

What research topics and challenges do you/your research group see under the heading «digital energy» that you think is relevant in the Norwegian context? This question was a part of an invitation from the Norwegian Smartgrid centre to different national R&D communities in Norway. This document is a compilation of the response.

The Norwegian Smartgrid Centre søker Senterdirektør

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for ny teknologi, digitalisering og økt fleksibilitet i energisystemet. Senteret er organisert som en medlemsforening, hvis formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for innføring av ny teknologi, digitalisering og økt fleksibilitet i det elektriske energisystemet. Senterets visjon er «Å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem.»

Planleggingen av Smartgridkonferansen er igang

Programkomiteen for er godt i gang med arbeidet til årets konferanse hvorav tema for i år er elektrifisering av klimatiltak – blir vi smarte tids nok? Konferansen vil foregå på Scandic Hell Hotell, Stjørdal 8.-9. september og ta for seg temaer som innovasjon, nettutvikling, aktive kunder og fleksibilitet, systemdrift og verdien av data.

Smartgridsenterets årsmøtet flyttes

Som følge situasjonen med Covid-19 ser senteret seg nødt til å flytte årsmøtet. Det vil være mest hensiktsmessig å holde møtet opp mot Smargridkonferansen. Dermed vil møtet avholdes 9. september klokken 14.15-15.00 på Scandic Hell Hotell.

IRENA webinar: Unlocking demand-side flexibility to transform the power system

The webinar will discuss a need to increase flexibility to accommodate variable renewables into the power systems particularly by adjusting the electricity demand over the course of various timeframes. The webinar will draw upon the insights from the IRENA 2019 report “Demand-side flexibility for Power Sector Transformation” and will showcase innovative solutions to harness demand-side flexibility such as power-to-X, EV smart charging, smart appliances as well as industrial demand response.

PANTERA: Jobber sammen for fremtidens smarte europeiske energisystem

PANTERA er et fireårig EU Horisont 2020 prosjekt, som skal samle europeiske FoU-aktører innen smart grid, energilagring og lokale energisystem. I dette innlegget får du vite hvorfor det er viktig.

Grete Coldevin slutter i Smartgridsenteret

Leder av Smartgridsenteret, Grete H. Coldevin, slutter etter seks år i senteret for å ta fatt på nye utfordringer som forretning-/prosjektutvikler i Bodø Energi. Hun har utviklet Smartgridsenteret til å bli en nasjonal pådriver for utvikling av kraftsystemet gjennom ny teknologi.

Smartgridsenterets nye initiativ: Smart Kraft

Det jobbes nå med å definere et nytt initiativ for Kraftprodusenter – Smart Kraft: Hva kan selskapene lære av hverandre fra pågående piloter/tester av ny teknologi? Hva kan gi et løft i bransjen gjennom felles innsats i videre arbeid?

Studenter samlet for å høre den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til utviklingen av smarte nett.

Tirsdag 11. februar arrangerte senteret og Statnett Smartgrid-dagen for studenter ved NTNU. Formålet med dagen var å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, herunder smarte nett. Hvorav ønsket var å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet. Det ble derfor presentert konkrete eksempler på utfordringer og arbeid innenfor flere relevante fagområder.

Oversikt over relevante standarder for løsningene som demonstreres i IDE-prosjektet

IDE står for «intelligent distribusjon av elektrisitet» og er et storskala demonstrasjonsprosjekt del-finansiert av ENOVA. Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge. Denne rapporten gir en oversikt over relevante standarder for demonstratorene som skal gjennomføres.

Forslag til prosjektoppgaver ved NTNU Institutt for elektroniske systemer

Instituttet har startet den årlige innsamlingen av forslag til prosjektoppgaver og søker forslag til prosjektoppgaver.

Planlegging og drift av batterier i strømnettet

Torsdag 30. januar inviterte IPN-prosjektet InteGER og Smartgridsenteret til fagseminar om planlegging og drift av batterier i strømnettet. Energilager er et svært populært tema for tiden, og batterisystem har særlig vist seg å være nyttige for sluttbrukere, ved å kutte effekttopper samt å øke egenforbruk av solenergi. Hvilken nytte kan imidlertid nettselskapene ha av et batterisystem?

Studentarrangement – Smartgrid-dagen 2020

Smartgridsenteret og Statnett inviterer til Smartgrid-dagen 2020, hvor du blant annet får høre om hvordan datamodeller, kunstig intelligens og 5G kan anvendes i strømnettet. Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke. Formålet med Smartgrid-dagen er å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, som langt på vei vil definere samfunnet vi lever i. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid-dagen ønsker å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet.

IRENA Webinar – Electric Vehicles: how smartly should we charge them?

The webinar will explore synergies between electric vehicles and renewable energy, and how electrifying transport can aid to the decarbonisation of both transport and power sectors. It will focus in particular on smart charging and its key role in unlocking flexibility from electric vehicles to integrate more solar and wind power. Our presenters will also offer insights into how technological breakthroughs and innovative business models, as well as regulatory frameworks are all important for the development of smart charging together with the rapid deployment of electric vehicles. There will be an opportunity to engage with our experts during a short Q&A session following the presentation.

Energiteknikk – forskningsbilag om CINELDI

I Energiteknikk sitt nyeste bilag om energiforskning kan du lese om CINELDI (Centre for intelligent electricity distribution) og senterets prosjekter. Ansvarlig redaktør Stein Arne Bakken sier «Forskningssenteret CINELDI skal framskaffe viten som trengs for å drifte og bygge fremtidens smarte nett. Det skal forskes frem løsninger som reduserer behovet for investeringer og kostnader til drift, med fokus på høy forsyningssikkerhet.»

ProDig – vern i digitale transformatorstasjoner

Den 27. november ble det avholdt en workshop for medlemmer og partnere i forskningsprosjektet ProDig. Under workshopen ble det sett på hva som er gjort, og veien videre i prosjektet. I første del ble det presentert gjennomførte og pågående masterprosjekter med relevans til ProDig. Videre ble det hold et innlegg om overføringsteknologi for data og en presentasjon av SINTEFs nye innovasjonsprosjekt. Til slutt presenterte Michigan Technological University hvordan de kan bidra i ProDig.

Nytt medlem i Smartgridsenteret – Heimdall Power

Heimdall Power som ble etablert i 2016, har utviklet sensorer som gir kritisk informasjon om tilstanden i kabelen i luftspenn. Heimdall er navnet på den norrøne guden som voktet Åsgård. Han kunne høre gresset gro og så alt. Administrerende direktør Brage W. Johansen sier sensorene de utvikler skal vokte strømnettet, derfor navnet Heimdall Power.

Fremtidens nett- og ladeinfrastruktur for elektrisk transport – FuChar er på saken!

FuChar er et nyoppstartet forskningsprosjekt som skal utvikle metoder og verktøy for optimal integrasjon av ladeinfrastruktur i det elektriske distribusjonsnettet. Målsetningen med dette er å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til integrasjon av elektrisk transport i strømnettet – slik at overgangen til en helelektrisk transportsektor gjøres på en brukervennlig og samfunnsøkonomisk optimal måte.

Disruptive Technologies – nytt medlem i Smartgridsenteret

Disruptive Technologies har utviklet en knøttliten brikke som vil gjøre nettet smartere. En rekke nettselskaper og leverandørselskaper prøver nå teknologien, i første omgang for å måle temperatur på kritiske punkter og å sjekke om dører er lukket.

UiO:Energiforum 2019

Har du lyst til å komme på en UiO-konferanse om hvordan det grønne skiftet kan bli sosialt inkluderende og bærekraftig for både klima, økonomi og samfunn? Da må du holde av dagene 27. og 28. november til UiO:Energiforum 2019, som går av stabelen i «Forum» i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo.

Europeiske forskningslaboratorier samarbeider om smartgrid-testing

Det blir gjort mye forskning på planlegging og drift av stadig mer komplekse energisystemer. Men hvordan skal man integrere eksisterende infrastruktur for forskning og laboratorier i Europa for å støtte teknologiutvikling, validering og utrulling av nye løsninger?

INVADE Workshop: Battery Storage and Flexibility November 20th 2019

Free workshop on battery storage and flexibility 20th of november 2019 in Barcelona.

Smart grid monitoring: new opportunities and challenges with digitalization and 5G integration

The transition from the traditional power distribution grid to a digitalized distribution grid is mainly driven by the inclusion of distributed and highly fluctuating energy resources (e.g. solar, wind, wave energy). This implies the necessity of sophisticated techniques for monitoring, control and protection of the power system. A deep integration of Information and Communication Technologies (ICT), i.e. digitalization, is thus fundamental for allowing this evolved concept of the distribution grid, which is commonly referred to as smart grid.

EnergiTraineene oppsummerer Smartgridkonferansen

Gjengangeren på årets Smartgridkonferanse var AMS, med fokus på utnyttelse av data fra disse. Med utrulling av AMS-målere i de norske hjem står vi overfor store muligheter med tanke på sikker og effektiv drift av strømnettet. For eksempel kan målerne avdekke feil som vanligvis ville tatt lang tid å oppdage av nettleverandør eller blitt rapportert inn av kunden. Foredragsholder Åshild Vatne fra Hafslund Nett ga en forklaring på Hafslunds strategier og hvor de henter ut gevinster fra AMS og andre nettdata.

PhD fellowship in Renewable Energy Systems Modelling at UiO

Applications are invited for a 3-4 year PhD Research Fellowship as PhD Candidate in “Renewable Energy Systems Modelling” to be based at the Department of Technology Systems (ITS), University of Oslo. The successful candidate will be part of the Energy Systems Section at ITS and supervised by Associate Professor Marianne Zeyringer.

Hafslunds FASaD vinner Smartgridsenterets innovasjonspris

Hafslund Nett sammen med SINTEF Energi AS, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad får prisen for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)» som har hatt som målsetting å demonstrere bruk av ny teknologi som fjernavleste feilindikatorer, fjernstyrte brytere og målinger for estimering av avstand til feilsted for å redusere avbruddsvarighet, antall delavbrudd under feillokalisering samt avbruddskostnader.

Smartgridsenteret søker innovasjonsleder

Er du opptatt av et bærekraftig energisystem og har lyst å jobbe med et stort kontaktnett innenfor forskning og industri?

Vi trenger deg som har lyst å jobbe med innovasjon, forretningsutvikling eller teknologiledelse i skjæringspunktet industri og forskning.

Søknadsfrist:
23.09.2019

Kongsberg Digital blir med i Smartgridsenteret

Et av Kongsberg Digital nyeste satsningsområdet er KDI Renewable and Utilities hvor de blant annet jobber med Wind Farm Management og å lage en digital tvilling av nettet. Smarte nett er et premiss for det grønne skiftet og derfor ønsker de å bli med i smartgridsenteret for å bidra med kompetanse og delta i diskusjonene med andre som ønsker å dra i samme retning.

SmartGrid Disruptors MeetUp

Disruptive Technologies inviterer til MeetUp i forkant av smartgridkonferansen, mandag 9. september kl.18:00, på The Hub Clarion Hotel, Oslo.

Velkommen til Smartgridkonferansen i september!

Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak. Omleggingen til lavutslippsamfunnet er allerede i gang og vil skyte fart i årene fremover. Våre anslag viser en økning av kraftforbruket med 30-35 TWh fra 2017 til 2040. Elektrifisering i et slikt omfang og tempo vil ha direkte innvirkning på det norske kraftnettet. 

Energy Transition Pre-seed funding – support for your energy-related idea!

Are you a student or PhD student with a business idea you want to take further? You can now apply for pre-seed funding from NTNU Energy Transition and Equinor to make the first step towards a start-up journey. Your energy-related idea could get 50.000 – 150.000 kroner to accelerate you towards the market!

Register now for ETIP SNET’s Central & Northern Regions’ Workshop in Petten

The European Technology and Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) in collaboration with TNO will host this year’s first regional workshop – covering the central and northern region, on September 19-20 in Petten, the Netherlands.

ENCS and E.DSO provide first set of harmonised smart meter security requirements

ENCS, the European Network for Cyber Security, and E.DSO, the European Distribution System Operators’ Association have announced the launch of cyber-security baseline requirements for smart meters (SMs) and data concentrators (DCs). As the second in a series of security guidelines for smart grid components, these mark an important stimulus in improving and harmonising the security of smart grid devices across Europe, helping to build a more resilient “grid of grids”.

Just released: Smart Grids Innovation Challenge Country Report 2019

Mission Innovation (MI) is a global initiative presently involving 23 countries and the European Union to dramatically accelerate global clean energy innovation. The power of innovation – driven by sustained public investment coupled with business leadership – can make clean energy widely affordable and bring fledgling ideas into the mainstream.

Invitation to a WEBINAR: World Bank BBL on Energy-related challenges of electric mobility: The potential of EV smart charging

Energy-related challenges of electric mobility:
The potential of EV smart charging
Tuesday, July 2, 2019

Ny master-spesialisering «Smart Sensor Systems» søker prosjektoppgaver

Kjenner du noen som trenger hjelp med å utvikle målesystemer? Har du noen i teamet ditt som jobber med sensorsystemer, eller IoT? Har du noen prosjekter som du vil utforske, men de ligger i skuffen pga. manglende tid og ressurser?

Smartgridkonferansen 2019 åpent for påmelding

AMS er rullet ut og data strømmer inn – hvor smarte er vi, og hvor smarte kan vi bli? 10-11. september på Clarion Hotel The HUB i Oslo

Knowledge Exchange on Experimental (Regulatory) Sandboxes to Enable Smart Grid Deployment

Experimental (Regulatory) Sandboxes for Smart Grid Transitions has been the focus for a major ISGAN inter-Annex knowledge exchange initiative in partnership with the International Confederation of Energy Regulators (ICER), with the purpose of identifying key lessons learned and examples of good practice in regard to the design and implementation of such innovative policy instruments. The project was led by an international team of ISGAN experts and involved about 45 participants from more than 20 countries.

Energiforskningskonferansen 2019

Energiforskningskonferansen for 2019 sparkes i gang den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Smartgridsenterets innovasjonspris 2019 – åpent for nominasjoner

Smartgridsenterets innovasjonspris 2019 har nå åpnet for nominasjon an prosjekter. Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Årsmøte i Smartgridsenteret 2019

25. april 2019 avholdt The Norwegian Smart Grid Centre sitt årsmøte, på Ærverdige Lerchendal gård, etterfulgt av fagseminar om digital kraft.

Universitetet i Oslo blir med i Smartgridsenteret – håper på samarbeidsprosjekter

Det skjer mye innen energiforsking på UiO for tiden, og de har dermed bestemt seg for å bli med i Smartgridsenteret gjennom den strategiske satsingen UiO:Energi.

InnoGrid 2019 – Connecting Physics and Digits: Power Platforms on the Rise

At InnoGrid 2019 participants will hear from the industry’s CEOs on innovation strategies dos and don’ts, discover today’s rising power platforms and debate needed support from regulation, policy and financing. Interactive breakout sessions will get the audience acquainted with pilots and projects on active system management, sector coupling and storage, advanced grid resilience and innovations for the physical grid. 

Curious about the future? Join the CHALLENGE AI conference, 18 June

Curious about the future? Join the CHALLENGE AI conference

Results – Flexibility In Future Power Systems

ISGAN Annex 6 has dedicated an activity on flexibility with the intention to support an increased understanding of the flexibility concept, proposing categorisation of flexibility needs in the power system.

Call to join ETIP SNET working group on innovation implementation in the business environment

Are you an Expert in Innovation implementation in the business environment? Do you want to contribute towards the goals of a clean European energy transition as outlined in the ETIP SNET Vision 2050?

Åpent fagseminar i Smartgridsenteret: Kraftsystemet digitaliseres

Smartgridsenterets styre inviterer til åpent fagseminar den 25. april klokken 12:15-14:30. Sted: Lerchendal Gård i Trondheim.
NTNU Fakultet for Informasjonsteknologi og elkraftteknikk er vertskap for seminaret.

Smartgrid start-up Sensero blir medlem i Smartgridsenteret

Sensero er en start-up med bakgrunn fra Entreprenørskolen ved NTNU som jobber med software-løsninger for nettselskaper. De har som mål å redusere nettselskapenes kostnader ved å utvikle løsninger for å innhente og analysere de store mengdene med sensordata nettselskapene får i dag.

ETIP SNET: European and international stakeholders workshop

The ETIP SNET is glad to invite you to its 2019 European and International Stakeholders Workshop : “Leveraging the clean energy technologies potential through integration into an efficient system” to be held on March 14 in Brussels.

Inspiria Charge Court – fremtidens ladeløsning for elbiler i Østfold

Et bredt konsortium av energi- og teknologi selskaper, forskningspartnere og kommune skal bygge et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019 på Grålum i Sarpsborg – «Inspiria Charge Court».  Løsningen er det første av sitt slag i Europa og ENOVA har bevilget fem millioner kroner i støtte til prosjektet.

NTNU søker forslag til prosjektoppgaver for høsten 2019

Institutt for elektroniske systemer(IES) ved NTNU søker forslag til prosjektoppgaver for høsten 2019. Dette er en mulighet til å være med å bidra til relevante oppgaver, som senere kan videreføres som masteroppgave.

UiO:Energi – Åpen forelesning: Brukerveiledning i elektrisitetsbransjen – muligheter og problemstillinger sett fra Norge, Colombia og USA

14. mars kl. 14:15-15:30 inviterer UiO:Energi til åpen forelesning om det tverrfaglige forskningsprosjektet «Learning Flexibility – Complexity, Innovation and Inter-Urban Knowledge Transfer»  som undersøker hva norske byer kan lære av byer andre steder i verden som har måttet ta grep i møte med urbane utfordringer som vi også står overfor. 

E.DSO Workshop 10. April: The Truth about Flexibility

What is feasible already and what can we expect in the future? What belongs to dreams and what to reality? What do we need to deliver the flexibility promise? What are the obstacles and how to overcome them? Join E.DSO’s Workshop to learn the truth about flexibility.

Registration open for CINELDI conference: Future electricity distribution grid R&D

On April 9th Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI) arranges an external conference on future electricity distribution R&D.

115 energi – og IKT studenter samlet for å lære om mulighetene innen smartgrids

Smartgridsenteret arrangerte sammen med Statnett Smartgrid-dagen 2019, avholdt 13. februar. med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. I løpet av dagen var det flere spennende innlegg fra både forskere og industrien hvor blant annet kunstig intelligens, droner og cyber security var tema.

European plattform for Energy-related social science and humanities issues, SHAPE ENERGY, concluded

SHAPE ENERGY is the €2m European platform for energy-related social sciences and humanities (energy-SSH). Social sciences and humanities research has played less of a role to date in shaping European energy policy than Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) disciplines. SHAPE ENERGY aims to develop Europe’s expertise in using and applying energy-SSH. Our innovative Platform bring together those who ‘demand’ energy research – including businesses, policymakers, and NGOs, who can use it to develop practical initiatives – with those who ‘supply’ that research.

Effektstudien: Rapport viser stor lønnsomhet av energiforskning de siste ti årene

Fredag 18. januar overrakte Norges Forskningsråd til Olje- og energidepartementet en effektstudie. Den viser at å investere i energiforskning de siste ti årene har vært veldig lønnsomt.

Enova gir støtte til fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett

– Smartgridsenteret er meget godt fornøyd med støtten Enova gir til prosjektet «demonstrasjon av fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett». Det gir nettselskapene som er med i prosjektet anledning til å demonstrere nye løsninger og raskt spre resultater seg imellom, sier Grete Coldevin, leder av Smartgridsenteret. Prosjektet som har fått støtte er nasjonalt orientert ved at løsninger som demonstreres ett sted også skal kunne tas i bruk andre steder i landet. Smartgridsenteret synes at de 7 andre prosjektene som også har fått støtte er veldig spennende og at Enova utvilsomt bidrar til å drive frem innovasjon i energibransjen.

NODES nytt medlem i Smartgridsenteret

Den uavhengige markedsoperatøren NODES har utviklet Norges første markedsplass for kjøp og salg av fleksibilitet i det lokale kraftsystemet. Nå inviterer de nettselskaper og strømkunder til å teste markedsplassen.

Studentarrangement: Smartgrid-dagen 2019 – Digital energi

Dagens strømnett er inne i en rivende utvikling, og energisystemet blir stadig mer avhengig av IKT-systemer for å svare på nye behov. Smartgrid er fagfeltet som binder sammen elkraft og IKT.
Onsdag 13. februar inviterer Smartgridsenteret og Statnett til Smartgrid-dagen 2019, hvor du blant annet får høre om bruk av kunstig intelligens, droner og cyber security.

Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke.

Enovakonferansen 2019 – egen sesjon viet energisystem

Enova retter en del av programmet for årets konferanse mot kraftbransjen ved å arrangere en egen sesjon for energisystem.
Enova har bedt Smartgridsenteret videreformidle informasjon om spennende konferansedager i Trondheim.

Forskningsrådet sitt ENERGIX program har tildelt flere spennende prosjekter innenfor energisystem og smartgrids

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Flere av disse innen smartgrids. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning. Her er et lite utdrag av prosjekter som har fått støtte

Webinar: How to reduce outages and improve asset inspections using AI

Energy utilities are facing challenges and opportunities to remain competitive. Emerging technologies such as artificial intelligence and machine learning could be a major asset for power grid companies.

2019 InnoGrid2020+ Conference – Brussels, 13-14 May

An ICT layer is emerging on top of physical grids, transforming the energy system into a cyber-physical system. How to ensure digitalisation delivers all its potential value to European citizens? And how to make sure it leads to the best possible TSO-DSO interaction?

Report: Power system flexibility for the energy transition

Growing shares of solar and wind power call for increasingly flexible grid operation.
This report from the International Renewable Energy Agency (IRENA) outlines a planning approach to boost flexibility, specifically to accommodate the largest possible shares of variable renewable (solar and wind) energy sources.

Enfo – nytt medlem i Smartgridsenteret

Forbrukerfleksibilitet i kraftmarkedet er blitt enklere å få til med løsninger fra det nyeste medlemmer i Smartgridsenteret – Enfo AS. Om fem år håper selskapet både sentrale og lokale kraftmarkeder omsetter fleksibilitet fra forbrukere.

eSmart Systems: Viderefører Connected Drone sammen med 17 nettselskaper

Denne uken markerte eSmart Systems avslutningen på det treårige forsknings- og innovasjonsprosjektet Connected Drone i Halden.

IEA-report: Digitalization set to transform global energy system with profound implications for all energy actors

Digital technologies are set to transform the global energy system in coming decades, making it more connected, reliable and sustainable. This will have a profound and lasting impact on both energy demand and supply, according to a new report by the International Energy Agency.

In this first comprehensive report on the interplay between digitalization and energy, the IEA analyses how digitalization is transforming energy systems. From the rise of connected devices at home, to automated industrial production processes and smart mobility, digital technologies are increasingly changing how, where and when energy is consumed.

Presentation of recent and ongoing R&I projects in the scope of the ETIP SNET

ETIP SNET releases a monitoring report on recent and ongoing R&I projects to illustrate the current state of play and better determine future Research and Innovation priorities across Europe.

Can Newcomer Energy Vault Break the Curse of Mechanical Grid Storage?

This stealthy long-duration challenger to lithium-ion dispenses with batteries altogether. But simple tech does not guarantee success.

CenSES Årskonferanse – 21. November

Scandic Holmenkollen Park

Mange muligheter for norske bedrifter til å søke penger under H2020

EU legger ut mange relevante tema for finansiering av forskning og demonstrasjon i 2019 og 2020. Her er en liste med prioriterte emner for «Joint programme economic, environmental, and sosial impact of energy policies and technologies»

Bildedryss fra Smartgridkonferansen 2018

Et lite innblikk i Smartgridkonferansen 2018

Kundene må være med oss

Smartgrid er betegnelsen på fremtidens energisystem, som vil påvirke både roller og forventninger til kraftsystemet. Postdoktor William Throndsen mener det kan bli utfordrende å få med seg kundene på den teknologiske reisen.

SYSCO – Nytt medlem i smartgridsenteret

Nytt medlem i Smartgridsenteret, SYSCO AS, har spesialisert seg på IT-drift og rådgivning for kraftbransjen. Med maskinlæring hjelper de kundene til å få nytte ut av alle måledataene smartgrid gir.

Energibransjen henger etter! – Oppsumering av Smartgridkonferansen 2018

Jeg var veldig spent på årets Smartgridkonferanse. Sist jeg skrev et engasjert innlegg fra denne konferansen var i 2015 og overskriften var: «Det er bevegelse».

Og det er fortsatt bevegelse.  Men hvem og hva er det egentlig som beveger seg?

Kraftprodusentene ser pengene bevege seg nedover vannstrømmen, nettselskapene venter på bevegelse fra myndighetene og myndighetene venter på bevegelse fra politikerne. Politikerne beveger seg kun når prognosene beveger seg i feil retning.

Smartgridsenterets innovasjonspris til Agder Energi Nett

Agder Energi Nett ble onsdag tildelt Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Digitalisering for optimal bygging og drift av strømnett». Prosjektet har blant annet utstyrt 8 300 nettstasjoner med et standard måleoppsett. Hensikten er å øke evnen til å overvåke tilstanden i nettet, på alle lokasjoner, til alle tider.

Smartgridkonferansen 2018 – Nye roller og nye forventninger til kraftsystemet

Kommuner og fylkeskommuner er en viktig premissgiver for energiomleggingen i byer og lokalsamfunn. Hva innebærer smarte byer og lokalsamfunn og hvem driver utviklingen?  

Nett- og solbransjen går sammen om plussdagen 25. oktober

Den 25. oktober går solenergi- og nettbransjen sammen for å skape en arena for å belyse og diskutere utfordringer og muligheter.

FME CINELDI: Utvikling av scenarier for fremtidens distribusjonsnett, oppdatering WP6

WP6 «Smart grid scenarios and transition strategies» skal legge grunnlaget for strukturert flerfaglig forskning i CINELDI og integrere resultater/løsninger fra øvrige WPer i en transisjonsstrategi (roadmap) for fremtidens intelligente, fleksible og robuste distribusjonsnett.

€40 millioner tilgjengelig for prosjekter innen fornybar energi

Det er nå mulig å søke for finansiering i to energi temaer under 2018-2020 Horizon 2020 Work Programme. Total er det €40 millioner tilgjengelig.

Webinar: Multicriteria and cost benefit analysis for smart grid projects

4. September 2018 15.00(GMT+2)
Duration 1hr

ISGAN Award of Excellence 2019 – Åpent for nominasjoner

ISAGN (International Smart Grid Action Network) hår åpnet for å søke deres 5. Award of Excellence. I år med temaet «Local Integrated Energy Systems (Smart Microgrids)». En pris for å anerkjenne fremragende innovasjon, integrasjon og transformasjon av smartgridsystemer.

Smartgridsenterets webinarserie

Våren 2018 har smartgridsenteret hatt en seminarserie med åtte webinarer med 50 deltagere i snitt.

Smartgridsenteret bidrar til IEA ISGAN policy notat: «Intelligent market design»

Smartgridsenteret, representert ved Grete Coldevin, deltok på workshop om «Intelligent market design – boosting global smart grid deployment» i Malmø 23-24. mai under Nordic Clean Energy Week. Her ga hun på vegne av smartgridsenteret innspill til IEA-ISGAN sitt policy notat: Intelligent Market Design. 

Hva skjer i Energytics-prosjektet?

En rekke industrier og tjenester har gjennomgått en digital revolusjon – vi har blant annet fått både nettbank og digitale strømningstjenester for musikk og film. Strømnettet har likevel ikke hatt den samme utviklingen – før nå. Alt tyder på at en digitalisering også av strømnettet skjer og at dette er en ønsket utvikling[1].  

2 professorater på IE-fakultet, NTNU innen blockchain og maskinlæring utlyst.

NTNU og Statnett oppretter to nye professorater for å skape nye digitale løsninger i kraftbransjen og nå målet om mer fornybar energi.

Energiforskningskonferansen 2018

Forskningsrådet inviterer til årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi. Kom og bli oppdatert på forskningsfronten innen miljøvennlig energi og utviklingen av lavutslippssamfunnet.

Strategisk videreutvikling av Demo Norge

I 2014 ble den første felles strategien for forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor smarte nett laget for nettselskap i Smartgridsenteret. Strategisk plan for utvikling av Demo Norge – tar utgangspunkt i FoU-D plan fra 2014, men fokuserer nærmere på behov for test-/demonstrasjonsprosjekter.

Årsmøte i Smartgridsenteret 2018

The Norwegian Smartgrid Centre avholdt den 19. april årsmøte på NTNU Gløshaugen. Tradisjon tro var det også i år en faglig del av årsmøtet, hvor deltakerne ble med på et dypdykk i IKT-sikkerhet i nettbransjen, med flere spennende foredrag og diskusjoner.

Oppdatering fra FlexNett-prosjektet (2015-2018)

Prosjektet har hatt som overordnet målsetting å bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører.

Fast stilling som innovasjonsleder innen Digital elektrisk energi

Institutt for elkraftteknikk ved NTNU Trondheim har en nyopprettet, fast stilling som innovasjonsleder knyttet til strategisk satsning innen tematikken Digital elektrisk energi, med ansvar for å styrke innovasjonsvirksomheten. Instituttet har generelt et stort potensiale for nyskapning og innovasjon som følge av vår forskningsvirksomhet, og innovasjonslederen vil få ansvar for en systematisk oppfølging av mulighetene som […]

NTNU og Statnett inngår samarbeid om professorat på blockchain og maskinlæring

Statnett og NTNU skal de neste fem årene samarbeide om et professorat for å forske på anvendelsen av blockchain, stordata og kunstig intelligens i kraftsystemet.

Smartgridsenterets årsrapport 2017

Les om smartgridsenterets aktiviteter i 2017.

EU – Strategic Energy Technology implementation plan

Lately the SET-Plan Steering Group endorsed the Implementation Plan of SET-Plan Action 4 «Increase the resilience and security of the energy system». In March 2017, interested Member states/Associated countries, stakeholders and European Commission held the kick off meeting of the SET Plan temporary working group (TWG) on Optimised EU power grid/ Integrated local and Regional […]

Frokostmøte om Lysgården på Sluppen

Fornybarklyngen ønsker velkommen til frokostmøte hvor Kjeldsberg, Veidekke og Siemens presenterer bygget som er under oppføring på Sluppen i Trondheim. Lysgården blir verdens mest moderne kontorbygg når det står ferdig i 2019 – og skal få digitaliserte løsninger som skal være moderne i hele byggets levetid…. Lysgården blir det aller første bygget hvor Siemens får […]

Public workshop on the SmartNet project

The SmartNet project is going to complete its activities within the current year. We have always paid a great attention to collect feedbacks and suggestions from the stakeholders’ world and now, six months ahead to the end of the project, on July 20th we are going to organise a full day workshop in Brussels. The aim […]

Solenergiutbyggingen i Norge økte med 59 prosent i 2017

Installering av nye solenergianlegg har hatt en enorm økning de to siste årene. Det gjenspeiles også i en betydelig vekst, både i antall selskaper og antall ansatte. Veksten i installert kapasitet var i 2017 hele 59 prosent høyere enn året før – da veksten utgjorde formidable 366 prosent. De fire siste årene har installert kapasitet […]

Smartgridsenterets høringssvar til Energi21s nye strategi

Smartgridsenteret har levert høringssvar på Energi21 sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Lenke til strategien Høringssvaret er gjengitt under, noe forkortet. Høringssvar fra The Norwegian Smartgrid Centre på «Ny Energi21 strategi 2018» Foreliggende høringsversjon danner en solid basis for prioritering av innsatsområder, forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av […]

Studie – Hindringer for utplassering og muligheter for smartgrids

Study on Smart Grids: barriers to deployment and opportunities. Ny studie lansert av EUs GROW identifiserer hindringer for utplasseringer og muligheter i områder – i tillegg til smart måling – hvor etterspørsler kan forbedres for å styre investeringer mot disse områdene. Den komplementerer det første studiet ved å se på to hovedscenarioer for å gi […]

Studie av Smartgrid-fyrtårnprosjekter – Hva gjør et prosjekt attraktivt for en investor?

Smartgrid-fyrtårn prosjekter Studie med fokus på hva som gjør smartgrid prosjekter attraktive for investorer, med tilleggsfokus på hvordan generere investeringer i Smartgrids i EU, ble lansert i januar i 2018. Studien er en omfattende analyse av et utvalg på 100 lavspennings fyrtårnprosjekter i EU for å identifisere 8 voksende virksomhetsmodeller sentrert på et vidt spektrum […]

Smartgridsenterets fagseminar: IKT-sikkerhet i kraftsystemet

Årsmøtet i Smartgridsenteret avholdes 19. april kl. 10:00-11:00 i Trondheim. Tradisjonen tro, inviterer styret til åpent fagseminar i etterkant av årsmøtet kl 11-14:30. Tema for Fagseminaret er hvordan det jobbes med IKT sikkerhet i kraftsystemet. Det legges opp til spørsmål og diskusjon underveis i innleggene. Det er satt et tak på 60 deltagere på fagseminaret. […]

Innovasjonsprisen 2018 – Forslag til nominasjoner ønskes

Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. 

Prisen skal deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres i september.

Nytt medlem i Smartgridsenteret, PQA – En problemløser for nettselskapene

Det nyeste medlemmet av Smartgridsenteret er også det yngste selskapet. Henrik Kirkeby hoppet av fra SINTEF i fjor og startet sitt eget selskap PQA AS, med spenningskvalitet som spesialitet. Fra basen i Oslo House of Innovation driver han måling, analyse og problemløsning for nettselskap og industribedrifter når spenningskvaliteten svikter. Kirkeby (29) jobbet på SINTEF i […]

Davide Roverso, eSmart systems

Smartgriddagen 2018 samlet både energi- og IKT-ingeniørstudenter

Smartgriddagen 2018, avholdt 28. februar, samlet i år rundt 130 engasjerte EMIL-, komte-k, IKT- og indøkstudenter som møtte opp til en faglig dag med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. I løpet av dagen var det flere spennende innlegg fra både forskere og industrien hvor blant annet kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og […]

Minikonferanse om Demand Side Management i Bergen 16.04

Minikonferanse om Demand Side Management i Bergen Se program I tilknytning til Det internasjonale energibyrået (IEA) sitt teknologiprogram Demand Side Management (DSM), så arrangeres det en minikonferanse med formål å få til utveksling av kunnskap og annen interaksjon mellom IEA DSM-programmet og relevante norske aktører. Minikonferansen arrangeres i Bergen den 16. april. Sted: Clarion Hotel […]

ERA-Net Smart Grids Plus utvikler seg til ERA-Net Smart Energy Systemes

Felles programplattform for smarte energisystemer(ERA-Net SES) ERA-Net Smart Grid Plus(ERA-Net SG+) har annonsert en ny felles prosramplattform ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES). ERA-Net SES er et nettverk av eiere og administratorer for nasjonale og regionale finansieringsinstitusjoner for forskning, teknisk utvikling og demoprosjekter. Med ERA-Net SES ønskes det å skape en bærekraftig og serviceorientert felles prosramplattform […]

Slik kan intelligente droner halvere KILE-kostnadene dine

Hentet fra eSmartsystems sin blogg Ekstremvær er en betydelig årsak til brudd i strømnettet – og en betydelig årsak til høye KILE-kostnader. Et lykkelig giftemål mellom droner, sensorer og kunstig intelligens kan hjelpe nettselskaper til å redusere disse kostnadene og bli en kraftfull assistent i nettoperatørenes feilsøking- og vedlikeholdsarbeid. September 2017. Den ekstremt kraftfulle og katastrofale […]

Energi21 ønsker gi topp prioritet til Digitaliserte og integrerte energisystemer – Høringsrunde frist 6. april 2018

Energi21 er den nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Styret i Energi21 legger nå frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Strategien omfatter klimavennlige energiteknologier og løsninger for energisystemet, transportsektoren og industrien. Satsingsområdet «Digitaliserte – og integrerte energisystemer» prioriteres høyest av […]

EMC i smarte nett

Økt bruk av solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Slikt utstyr inneholder svitsjede strømforsyninger eller annen kraftelektronikk, som typisk har en svitsjefrekvens mellom 2 og flere titalls kHz. Dette utstyret skaper høyfrekvent støy, som kan medføre at apparater forstyrrer hverandre. F.eks. kan støyen fra et […]

NTNUs nettverkskonferanse 2018 – Digital kunnskapsfront

NTNUs nettverkskonferanse er en årlig felles arena for NTNU, alumner og samarbeidspartnere i norsk arbeids- og næringsliv. Konferansen gir en unik mulighet til å diskutere felles utfordringer og dele erfaringer. Hvordan skal Norges største universitet brukes som omstillingsmotor for norsk arbeids- og næringsliv? Årets tema «Digital kunnskapsfront» Den høye endringstakten og digitaliseringen vi opplever i dag har […]

Studentarrangement: Smartgrid-dagen 2018 – Digital energi

Dagens strømnett er inne i en rivende utvikling, og elkraft blir stadig mer avhengig av IKT-systemer for å svare på nye behov. Smartgrid er fagfeltet som binder sammen elkraft og IKT. Onsdag 28. februar inviterer Smartgridsenteret og Statnett til Smartgrid-dagen 2018, hvor du blant annet får høre om bruk av kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og big data. Hvilke muligheter og utfordringer møter vi som forbrukere og ingeniører framtiden?

Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke.

Digital21 – Innspillsmøter i Trondheim og Oslo

Regjeringen har etablert DIGITAL21 og vil involvere aktørene i norsk næringsliv og IKT-næring for å definere innretningen på teknologiutvikling og FOU fremover. DIGITAL21 er organisert som ENERGI21, OG21. Maritim21 osv. Digital21 gjennomfører nå innspillsmøter der næringsaktørene og forskningsmiljøene får anledning til å delta og komme med innspill. I neste uke holder Digital21 innspillsmøter i: Trondheim, […]

Leverandørkonferanse – Smart energibruk og lagring av solenergi

Innovative anskaffelser, nasjonalt program for leverandørutvikling, inviterer til leverandørkonferanse 6. mars. Her vil undervisningsbygg, sammen med åtte andre offentlige virksomheter, som alle ønsker og som snarlig skal anskaffe smarte solenergiløsninger presentere sitt behov og invitere til en plan og designkonkurranse. Påmelding her Mer informasjon om fellesinitiativet og leverandørkonferansen her Invitasjon smart solenergi    

200 millioner til økt innovasjon i energibransjen

Nå kan selskaper som vil samarbeide om nye løsninger i energisystemet få støtte til demonstrasjon i full skala. Enova lyser ut en pott på 200 millioner kroner og ønsker kontakt med spydspissene i bransjen.

Oppdatering fra ProSmart

Kompetanseprosjektet ProSmart har i det siste utvidet laboratoriefasilitetene sine, og styrker med dette arbeidet mot sanntidssimulering av vern i kraftnettet. Prosjektet jobber også godt mot akademia og har blant annet bidratt til åpning av nytt kurs på NTNU innen vern og kontrollanlegg i kraftsystemet samt flere spennende studentoppgaver om selvhelende nett og digitale nettstasjoner.

Helautomatiske prosesser i Norgesnett

Strengere forventninger til E-verkene krever nye løsninger. Norgesnett er i gang med å innføre et driftskontrollsystem som vil gi et fulldigitalisert fjernstyringsnett.

Forslag til prosjekt- prosjekt og masteroppgaver

Invitasjon til å komme med forslag til fordypningsprosjekt og masteroppgaver, høsten 2018 og våren 2019 Institutt for elkraftteknikk, faggruppe Kraftsystemer inviterer bedrifter innenfor næringsliv og forvaltning til samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver i det avsluttende 5. årskurs av sivilingeniør/masterstudiet. I høstsemesteret skal det utføres en prosjektoppgave som beslaglegger omtrent halvparten av tiden, mens masteroppgaven skal […]

2nd National Webinar: ETIP SNET og Think Smartgrids, France 22. mars

Den europeiske teknologi og innovasjonsplattform for smarte nett og energiskifte(ETIP SNET) arrangerer, i samarbeid med den franske smartgrid foreningen, det 2. webinaret i National Webinar Series 22. mars 2018.  Hentet fra ETIP SNET 20.02.18 Den nasjonale webinarserien til ETIP SNET har som formål å presentere nasjonale og regionale initiativ for utveksling av erfaringer, anbefalinger og kunnskapsdeling […]

Smartgridsenterets innovasjonspris

Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen. I 2018 er temaet for konkurransen “Foregangsprosjekt som benytter smartgridteknologier for å øke driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i nettet”.

Digitalisering i energisystemet: Fem nye prosjekter gjennom PILOT-E

Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet i dag 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.

Statnett inviterer til gjennomgang av forordninger for tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC

Statnett har sluttført sitt arbeid med en anbefaling til NVE om implementering av EUs tilknytningskoder i Norge. Statnett inviterer bransjen til informasjonsmøte 18.01.2018 om praktisk gjennomføring av EUs forordninger for tilknytning av produksjon, forbruk og HVDC.

Mission Innovation: Country Report on Smart Grids

Mission Innovation er et samarbeid mellom 22 land og EU for å akselerere innovasjonstakten innenfor miljøvennlig energi, og har identifisert smartgrids som en av sju globale innvasjons-utfordringer. Før jul publiserte de «Country Report on Smart Grids» som samler og identifiserer hovedtrekkene av forskning, utvikling og innovasjon, som vil forme basisen for fremtidig samarbeid mellom landene. Fra Norge er bidrag gitt av Forskningsrådet med støtte fra Smartgridsenteret.

How the National Smart Grid laboratory in Trondheim can help de-risk power exports from wind farms located far offshore

SINTEFblog: Offshore wind farms are being commissioned at an ever-increasing rate and are expected to play a significant role in supplying energy to Europe in the future. The demonstrator makes it possible to examine complex configurations at smaller scales and predict potential interoperability issues related to the various components. The aim here is to reduce the risk linked to these new technologies in a controlled laboratory environment before implementing them at full-scale.

1st ETIP SNET National Webinar

The European Technology and Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition is pleased to invite you to the first in the new series of National Webinars. For the 1st edition in the series, ETIP SNET will focus on AUSTRIA and is to have the Technology Platform Smart Grids Austria (TPSG Austria) present their initiative on Interoperability of Data Exchanges in Smart Energy Systems on the 18th of January 2018.

Peer-to-peer trading, renewables and blockchain: What’s inside Ofgem’s ‘Regulatory Sandbox’

An EDF-led consortium is aiming to trial a local, peer-to-peer (P2P) power trading platform enabled by blockchain as one of a number of projects Ofgem is currently discussing in the context of its Regulatory Sandbox project – a space in which energy companies could trial new innovations without incurring or being subject to all usual regulatory requirements.

Digitalisering og energi – ny rapport fra det Internasjonale energibyrået

Det internasjonale energibyrået (IEA) skriver i sin nye rapport Digitalization and Energy (5. nov 2017) at digitalisering er en stadig tettere interaksjon mellom den digitale og den fysiske verden. Skal vi tro tallene har de global investeringene i digital elektrisk infrastruktur og software økt med over 20% siden 2014 til 2016, hvor investeringsnivået i 2016 […]

Enova inviterer til markedsdialogmøter om innovative løsninger i energisystemet

Energisystemet har i dag store mengder fleksibilitet som av ulike årsaker ikke blir nyttiggjort. Enova arrangerer derfor markedsdialogmøter for å få innspill på hva vi sammen kan gjøre for å få fram de beste prosjektene som bidrar til bedre utnyttelse av fleksibiliteten i og mellom bygg, områder og energisystem.

Innovasjon skal bidra til mer effektiv overvåking av strømnettet

Nettselskapene i Nettalliansen ser behov for en mer effektiv drift og overvåking av strømnettet, og har initiert et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Powel AS. Målet er å realisere en sterk storskalaeffektivitet ved digital samhandling mellom de 46 små og mellomstore nettselskapene i alliansen.

ETIP SNET Implementation Plan 2017-2020

The ETIP SNET Implementation Plan (IP) 2017-2020 has just been released in October 2017 in the frame of the European Utility Week 2017. It can be downloaded here. The IP aims at listing the short-term priorities for research and innovation (R&I) in ETIP SNET’s scope and as defined by the action 4 of the EU’s […]

ISGAN Award of Excellence 2018 – Submission Deadline Extended

Announcing the Fourth Annual ISGAN Award (2018) of Excellence — Submission Deadline Extended! Nominations are open for the ISGAN Award of Excellence competition, sponsored by the International Smart Grid Action Network (ISGAN), in partnership with the Global Smart Grid Federation (GSGF). The award will recognize excellence in innovation, integration, and transformation of smart grid systems. […]

Smartgridkonferansen 2017 – Digitaliseringstrender i neste generasjon kraftsystem

Digitaliseringsstrategier, myndighetskrav og IKT-sikkerhet stod i fokus på Smartgridkonferanse den 19.-20. september, den syvende konferansen i rekken siden oppstarten i 2010. Nye teknologier og resultater fra forsknings- og demonstrasjonsprosjekter stod også på programmet. Konferansen arrangeres vekselvis i Trondheim og Oslo, og i år var det teknologi- hovedstaden sin tur.

Smartgridsenteret lanserer Innovasjonspris

Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen. Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for […]

EMPOWER sikrer spenning og frekvens

EMPOWER-prosjektet på Hvaler tester ut en nyutviklet kraftruter som en kjernekomponent i et mikronett. Kraftruteren er viktig for å opprettholde frekvens og spenningskvalitet i små nett i øymodus.

Validér befester sin rolle som formelt og operasjonelt knutepunkt for 26 nettselskap når program SORIA avsluttes

Pressemelding fra Validér 14.9.2017 SORIA, Norges største samarbeid om anskaffelse, utrulling og drift av AMS-målere avsluttes 30. september 2017. Program SORIA ble etablert i 2014 etter at 26 nettselskaper fra Varanger i nord til Haugaland i sør inngikk en samarbeidsavtale om felles innføring og drift av AMS. SORIA har fått frem en kostnadseffektiv og fremtidsrettet […]

Microgrids: from pilot to commercial deployment

In August, the Global Smart Grid Federation published the report ‘Status and Insights on Microgrids: From Pilot to Commercial Deployment’. The report identifies various functions of microgrids, determines barriers to their commercialization and presents solutions for promoting microgrid commercialization, based on insights from existing microgrid pilot projects. One of the main conclusions is that with ongoing cost reductions and changes in the regulatory framework that enable microgrid business models, microgrids will shift from pilot to commercial deployment.

INVITATION: ISGAN Knowledge Exchange Event on Distributed Generation, Microgrids, and Smart Metering

ISGAN –  International Smart Grid Action Network (www.iea-isgan.org), is organising a smart grid event on Distributed Generation, Microgrids, and Smart Metering. As part of this event, we would like to invite you to a unique conference in Bangalore, India 14 November 2017, that ISGAN is organising in close partnership with the National Smart Grid Mission […]

Smartgridkonferansen 2017 – meld deg på i dag

Smartgridkonferansen 2017 – Hvilke digitaliseringstrender ser vi i neste generasjon kraftsystem? Konferansen avholdes i Trondheim 19.-20. september. Konferansen nærmer seg – meld deg på nå!

Skagerak Energilab – Ny storsatsing fra Skagerak Energi

Skagerak Energilab blir et storskala testanlegg for lokal produksjon, lagring og distribusjon av strøm. Anlegget skal lokaliseres på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd. Det skal legges solceller på takene på arenaen og monteres et batteri på ca 1MWh i tilknytning til dette. Prosjektet bidrar også til FME CINELDI.

Industriaktører oppretter midt-norsk fornybarklynge

TrønderEnergi, Powel, NTE, Statoil, Kongsberg, Siemens og en rekke andre industrielle og offentlige aktører går nå sammen om å etablere en midt-norsk fornybarklynge.

UK Sets Course for a Battery-Based Energy Future

The U.K. is putting battery storage at the center of a distributed electricity system vision unveiled this summer.

SHAPE Energy Researcher Database

The searchable Researcher Database contains key details of over 500 individual researchers and research organisations involved in energy-related social sciences and humanities (energy-SSH). The hope is that it will help overcome difficulties in promoting interdisciplinary and cross-sector working, while reaching out to new parts of Europe.

Scatec Solar Innovation Challenge

Scatec Solar har i samarbeid med Norwegian Energy Partners, Solenergiklyngen, Innovasjon Norge og Multiconsult gleden av å invitere deg til å delta i Scatec Solar Innovation Challenge.

Intelligence First: The eSmart Systems Blog

eSmart System ønsker deg velkommen til Intelligence First: The eSmart Systems Blog. eSmart prøver med denne bloggen å være et vannhull for alle som er opptatt av trendene innenfor energidistribusjon og -konsum. «Vi ønsker å være en kilde til informasjon, inspirasjon og hjelp for alle som ønsker å ta fornuftige beslutninger som står seg i […]

CINELDI ansetter forsker innen Smartgrids

CINELDI søker etter en forsker som skal bidra med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper, kraftselskap, teknologileverandører og myndigheter til å etablere gode strategier for overgangen til fremtidens smarte kraftsystem

Kjell Sand ble tildelt IEC 1906 Award

Kjell Sand, som er professor ved NTNU og fagansvarlig hos Smartgridsenteret, ble tildelt IEC 1906 Award under NEKs årsmøte 23. mai. Han har gjennom mange år vært medlem i og ledet, NK 8 – Overførings- og distribusjonssystemer. Dette arbeidet har medført langvarig og betydelig internasjonalt bidrag gjennom IEC TC.

Ny utlysning fra PILOT-E

Flere aktører Smartgridsenteret har snakket med jobber for å levere søknad til den spennende PILOT-E utlysningen. Fristen for utlysningen er 11.10.2017.
Det dreier seg om initiativer både innenfor fremtidens digitaliserte energisystem og miljøvennlig nyttetransport på land. Smartgridsenteret synes det er flott at ulike konstellasjoner jobber frem prosjektforslag og håper så mange som mulig av senterets medlemmer griper muligheten.

Solenergi er trendy

Gode råd er viktige når Ola og Kari kaster seg på bølgen av nye solenergiprosjekter. Derfor har NEK, NELFO, REN, DSB og Solenergiforeningen gått sammen om å utarbeide en veileder om temaet. Formålet er å gi veiledning om hva det er viktig å vektlegge i beslutningsprosessen – og gi råd om hva det er viktig å tenke på i forbindelse med bestilling av slik anlegg. Veilederen er primært rettet mot boligeieren, men kan også ha relevans for andre beslutningstakere. Det legges vekt på å gi veiledning som bidrar til å sikre egnethet, funksjon og elsikkerhet.

ISGAN Award of Excellence Nominations Now Open

The award will recognize excellence in innovation, integration, and transformation of smart grid systems. Because of the critical importance of sustaining a flexible grid and the role that smart grids can play to help facilitate and improve grid flexibility, ISGAN has chosen “Smart Grids for Flexibility” as the theme of the 2018 Award of Excellence.

Invitation to the GARPUR project’s results presentation

The European Commission and the GARPUR consortium are pleased to invite
policy makers, regulators, system operators, energy and technology providers and academic experts
to the presentation of the GARPUR project’s final results.

Oppsummering av det norske bidraget til IEA i 2016

Du kan nå lese en oppsummering av det norske bidraget til IEA i 2016. Her finner du informasjon om hva IEA er, hvordan de jobber og hva det norske bidraget til de forskjellige prosjektene består av. Blant annet kan du lese om ISGAN og Norges bidrag dit.

ISGF Knowledge paper on AMI Rollout plan for India

SGF is pleased to share its “Knowledge paper on Advanced Metering Infrastructure (AMI) Rollout plan for India prepared along with BNEF”. This Paper showcases the evolution of the Metering Industry in India. It covers the benefits of AMI, key challenges in implementing AMI, popular communication standards and innovative business models for rolling out AMI in […]

Smartgridsenterets årsmøte 2017

The Norwegian Smartgrid Centre avholdt den 27. april årsmøte på NTNU Gløshaugen. Tradisjon tro var det også i år en faglig del av årsmøtet, hvor deltakerne fikk et inspirerende innblikk i hva som rører seg i bransjen. Møtedagen starter med den formelle delen av årsmøtet. Der fikk de oppmøtte en gjennomgang av hva senteret har fått til i 2016 […]

Open PhD and Postdoc positions at CINELDI

CINELDI announces PhD and Postdoc positions at NTNU, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering. Application deadline June 15, 2017.

Stor utlysning til nye prosjekter for miljøvennlig energi

ENERGIX lyser ut 500 millioner kroner til nye prosjekter med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.

European Energy Regulators’ White Paper: The Role of the DSO

This Regulatory White Paper presents the views of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) and National Regulatory Authorities in the Council of European Energy Regulators (CEER) on the European Commission’s proposals related to the role of the electricity Distribution System Operator (DSO). The aim of this White Paper is to deepen understanding and to assist the EU Institutions in assessing the proposals contained in the “Clean Energy for All Europeans” legislative package of 30 November 2016

New article on local energy markets from EMPOWER

You can now read the third paper on local energy markets based on the EMPOWER H2020 concept.  This follows the two Cired papers that have already been published or will be published in June. The paper explains the concept in more detail and includes preliminary results.  It has been accepted by Powertech 2017 and will be […]

Smart Rural Grid update

The Smart Rural Project has completed its third year. Read all about the state of progress and get to know some of the projects’ key people and their work. The newly published newsletter covers activities from the past 12 months, and technical descriptions and business cases are highlighted.

Smart Rural Grid: Demo workshop invitation

We are pleased to invite you to the Smart Rural Grid Demo Workshop, which will be held on 23rd May 2017 in Barcelona – Consumers will lead the energy transition.

Årsrapport 2016 fra The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridsenteret har nå lagt ut årsapporten for 2016. Årsrapporten gir et fint innblikk i senterets oppgaver, og hva vi har fått til i 2016.

Løft for Demo Norge

For å gjøre Demo Norge rustet for fremtiden har Smartgridsenteret startet prosjektet «Løft for Demo Norge». Vi ønsker med dette å øke demo-innsatsen og informasjonsdelingen mellom de norske demoene ytterligere, og prosjektet er allerede i gang.

New Indo-Norwegian Research Call launched within ICT

A budget of up to NOK 40 million in total will be available from the Research Council of Norway (RCN) for allocations to the Norwegian part of the projects, and an activity matching funding is available from the Department of Science and Technology (DST) to the Indian part of the projects. Project duration: 3 years. […]

Solrevolusjonen og hva den kan bety for Norge

For ti år siden utgjorde solkraft en nærmest ubetydelig andel av den globale kraftproduksjonen. Nå er solkraft den hurtigst voksende formen for elektrisitet.

ETIP SNET discusses the future of Europe’s energy landscape

ETIP SNET held its fifth Governing board meeting and first National Stakeholders Coordination Group Meeting to discuss the implementation of Europe´s Energy Transition.

Visit the new H2020 BRIDGE webpages

BRIDGE is a European Commission initiative which unites Horizon 2020 Smart Grid and Energy Storage Projects to create a structured view of cross-cutting issues which are encountered in the different demonstration projects.

Smart Energy Systems Week Austria 2017

Smart Energy Systems Week Austria will be held from May 15 to 19 2017, and will focus on topics like flexibilization of the energy system, innovation, energy sub-systems and many more.

Smartgridsenteret inviterer medlemmer til årsmøte og faglig påfyll 27. april

Det norske Smartgridsenteret inviterer alle medlemmer til årsmøte og faglig påfyll torsdag 27. april kl. 10 på NTNU Gløshaugen. Den faglige delen er i regi av NEF Teknisk Møte og fokuserer blant annet på energilagring, mikronett og digitalisering i kraftbransjen.

Flere nye smartgrid FoU-prosjekter er nå i gang

ENERGIX offentliggjorde i desember tildelinger på nesten en halv milliard kroner til å fremme kunnskapsutvikling og innovasjon i energibransjen. Det var blant de tildelte prosjektene flere smartgrid-prosjekter i regi av medlemsbedrifter hos Smartgridsenteret. Du kan lese mer om de aktuelle smartgrid-prosjektene her.

Oppdatert Demo-Norge kart: NTE Levende Lab, Demo Lyse og BKK Demo Bergen

Demokartet på hjemmesidene våre er under oppdatering, og du kan nå lese om hvordan NTE jobber med innovasjon, hvilke prosjekter BKK har gående i Bergen, og hvordan Lyse er med på å sette Stavanger i førersetet for utvikling av smarte byer i Europa.

Lever forslag til prosjektoppgaver ved Institutt for elektroniske systemer (IES)

Institutt for Elektoniske Systemer har startet den årlige innsamlingen av forslag til prosjektoppgaver. Som vanlig går de også i år ut til eksterne samarbeidende miljøer. Frist for å komme med forslag er fredag 31. mars.

Europe’s energy future: Looking towards the digital TSO

IT and digitalisation will underpin the future TSO business, says new ENTSO-E Secretary General Laurent Schmitt in an interview.

Diskusjonspaper fra ISGAN: The role and interaction of microgrids and centralized grids in developing modern power systems

This paper serves as an input document to the global discussion on how to reach the UN goal of “Sustainable Energy for All”, by sharing case study knowledge in the field. It has been determined that good planning, appropriate requirements and clear regulations for microgrids limit the risk of stranded assets and enable better business cases for the involved stakeholders.

Webinar 29. mars: Research and Innovation Needs for Smart Grid Transition

Two recently finalized R&I strategies will be discussed focusing on socio-technical aspects and institutional change of the smart grid transition: the R&I Roadmap developed by the European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET), and the Austrian Strategic Research Agenda (SRA) on Intelligent Energy Infrastructures. Both strategies consider smart grids as embedded in the wider context of energy systems including storage and power.

Pressemelding: eSmart Systems søker 50 nye medarbeidere

Satsingen på big data, Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens har vist seg å være lønnsom for det norske IT-selskapet eSmart Systems. Siden oppstarten i 2013 har de opplevd fantastisk vekst og positiv utvikling. I teknologiplattformen selskapet har utviklet brukes maskinlæring, big data og IoT i alle løsninger.

Venter kvantesprang i teknologiutnyttelse

Nytt medlem i Smartgridsenteret, SafeBase, vil hjelpe energibransjen til å gå fra kobber og jern til CPU og IKT ved å ta i bruk metoder som telekombransjen har brukt i mange år. Det er ikke nok å installere AMS-målere for å høste gevinstene ved digitalisering.

Ingeniørstudenter med økende interesse for smartgrids

Onsdag 8. februar arrangerte Smartgridsenteret og Statnett Smartgrid-dagen for studenter. Målet med arrangementet er å vekke interesse for feltet smartgrids, og hadde flere spennende innlegg både fra forskere og industrien selv. Det var i salen drøyt 100 engasjerte studenter som fikk høre om hvordan IKT bidrar til utviklingen av elkraftfeltet, hvordan dette gjøres i praksis og hvilke muligheter dette gir oss. 

Invitasjon til å komme med forslag til fordypningsprosjekt og masteroppgaver

Institutt for elkraftteknikk, faggruppe Kraftsystemer inviterer bedrifter innenfor næringsliv og forvaltning til samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver i det avsluttende 5. årskurs av sivilingeniør/masterstudiet. Planleggingsprosessen er slik at ha forslag på emner/oppgaver helst må leveres innen 26. februar 2017 og senest innen 5. mars (for oppgaver som skal utføres i studieåret 2017 – 2018).

ETIP SNET: New Research & Innovation Roadmap Smart Networks for Energy Transition

This week the European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) presents long term key priorities to enable the transition towards a reliable and sustainable European electricity system with very high shares of renewables. Overall the roadmap estimates that 2.5 billion euros investments in Research and Innovation are needed over the next 10 years to help manage Europe’s Energy Transition as a system.

Invitation Energy Transition 2017- March 7 in Trondheim

Invitation to Energy Transition 2017 – Strategies for a sustainable energy future. March 7 at Clarion Hotel & Congress, Trondheim. Read the article for more information and registration.

Hvordan påvirker et boligfelt med nullhus det lokale nettet?

I et nytt boligprosjekt på Skarpnes i Arendal skal alle boligene utstyres med solcellepaneler, solfangere og energibrønn, og bli selvforsynt med energi over året, men hva med effektbehovet? I et fireårig forskningsprosjekt vil Agder Energi finne svar.

Call for ETIP SNET working groups candidates

The new European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) just launched its activities last week and is seeking experts to take an active part in five Working Groups. The Working Groups (WGs) will address matters such as: the reliability and efficiency of the smart grid system, storage and interface to other energy networks, flexibility of generation, digitalisation of the energy system and exploitation of research results.

Studentarrangement: Smartgrid-dagen 2017

Onsdag 8. februar inviterer Smartgridsenteret og Statnett til studentarrangementet Smartgrid-dagen 2017. Arrangementet søker å vekke interesse for feltet smartgrids gjennom å informere om mulighetene som ligger i fagfeltet, hva som faktisk gjøres i industrien i dag og hvordan IKT bidrar til en rivende utviklingen innenfor energibransjen. Innleggende har fokus på skjæringspunktet mellom IKT og elkraft.

Mission Innovation: Smart grid og off-grid løsninger har høy prioritet

Under the Mission Innovation initiative, members have pledged to double their collective investments in energy RD&D funding by 2020/21. The Governments of Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Norway, the Kingdom of Saudi Arabia, Sweden, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States announced Mission Innovation (MI) on 30 November 2015. The European Commission (on behalf of the European Union), Netherlands and Finland have all joined the initiative since its launch. Collectively, Mission Innovation members encompass over 80% of the world’s public funding for energy RD&D.

Invitasjon til deltagelse på IEA workshop «Energy Efficiency in Future Electricity Systems: The Invisible Fuel»

The goal of the workshop is to discuss the challenges and opportunities for an efficient and sustainable electricity system addressing the different frameworks of relevance for the policy actors: technology and innovation support, regulation, standardization. Recent developments and future developments will be discussed with the aim to collect and analyze information, share expertise and develop greater understanding of policies and practices in the field of energy efficient systems.

Invitation to EMPOWER H2020 Symposium: «Local energy markets: dream or facta»

On behalf of EMPOWER H2020 project, we kindly invite you to the Symposium which will be held in Barcelona on 26th January. It its entitled “Local energy markets – dream or facta”.

Prisdryss til ENERGIX-bedrifter

Forskning finansiert gjennom ENERGIX programmet har bidratt til prisvinnende teknologi for flere bedrifter i 2016. To av de nylig premierte bedriftene er Eltek og Dynatec. «Dette er begge bedrifter som bruker energiforskning strategisk og langsiktig for å ligge i forkant av utviklingen» sier programkoordinator Ane Brunvoll.

Forskningssamarbeid og forretningsmuligheter Singapore, Indonesia og Vietnam

Innovasjon Norge og Forskningsrådet er nå i ferd med å etablere Norwegian Energy Collaboratorium (NEC), et fagnettverk mellom norske selskap og institusjoner innen energisektoren i Asia. I forbindelse med dette arrangerer NEC sammen med Energy Research Institute på Nanyang Technological University (ERI@N) en forskningsworkshop den 19-22 februar med fokus på forsknings- og kommersielt samarbeid i Norge-Singapore aksen. Les mer om samarbeidet og workshopen her.

Invitation to Indo-Norwegian Industrial R&D workshop in New Delhi

As part of a bilateral agreement on cooperation in science and technology between Norway and India, participants from industry and R&D working within the field of renewable energy is now invited to a workshop in New Delhi, India, from February 8-9. Travel and accommodation costs will be covered.

FlexNett inviterer til workshop på Hvaler 12. januar

FlexNett skal bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett på en
kostnadseffektiv, miljøvennlig og pålitelig måte. Dette skal gjøres ved å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører

Ledige stillinger: FME CINELDI

FME CINELDI søker nå 11 nye medarbeidere til spennende stillinger i det nye forskningssenteret. Søknadsfrist er 1. februar 2017.

ETP Smartgrids evolves towards the ETIP Smart Networks for Energy Transition

In December 2016 the ETIP Smart Networks for Energy Transition launched their new websites. As a part of the 2015 SET-plan all the European Technology Platforms (ETPs) are now transitioning to European Technology and Innovation Platforms (ETIPs).

Demo Lyse – Brukeren som lab

Link til hjemmesiden for Demo Lyse Demo Lyse presenterte prosjektet på en stand under den store olje- og energimessen ONS i fjor. Foto: Lyse Demo Lyse konsentrerer aktivitetene om forbrukerne. Terskelen for å bruke smart teknologi skal være så lav som mulig. Prosjektet har siden oppstarten i 2011 hatt høy aktivitet med å teste og […]

Statkraft Ventures and ETF Partners invest USD 5 million in smart meter software company Greenbird

Oslo, November 8th, 2016. Statkraft Ventures, with participation of ETF Partners, led the USD 5.0 million investment into the European smart meter software company Greenbird Integration Technology AS. Greenbird is a profitable and rapidly growing software vendor and IT integration specialist based in Norway. The company is the clear leader in its home market, having […]

Pressemelding: Kongsberg Digital inngår strategisk allianse og investerer i eSmart Systems

Kongsberg Digital investerer 100 millioner i norske eSmart Systems og får en eierandel på 34 prosent. Selskapene inngår utvidet samarbeid om digital utvikling og tjenestetilbud til norske og internasjonale kraftkunder innen avansert analyse og maskinlæring. Alliansen skaper en sterk norsk industriell aktør med internasjonal slagkraft.

Successful Constitutional Meeting in Barcelona at the Utility Week

On november 15th 2016, 30 representatives of research and innovation (R&I) policy makers, national R&I funding programs, key research facilities, national technology platforms and experts from regulators got together to discuss the establishment of a national stakeholders coordination group for SET-Plan action 4 on Energy Systems and Networks. The Norwegian Smartgrid Centre,in the role of representing […]

The Market4RES EU project has delivered its final report

Market4RES – «Post-2020 framework for a liberalised electricity market with a large share of Renewable Energy Sources» released their final report in October. You can read the full report as well as the executive summary here.

Joint statement on battery-based storage

The European associations representing distribution system operators (DSOs), CEDEC, EDSO for Smart Grids and GEODE and the association of automotive and industrial battery manufacturers, EUROBAT call on the EU institutions to deliver a clear regulatory framework incorporating storage as a key instrument towards achieving the Energy Union. Battery energy storage is an important grid management […]

GSGF Report: Ensuring security and reliability in smart meters

In August GSGF published a report on the cyber security issues in smart meters and the associated advance metering infrastructure. While smart meters offer significant benefits, it is also understood that as software and communications become more pervasive, systems will become prone to previously alien issues – security being one of them. In this report, GSGF wants to highlight the fact that security and reliability cannot be isolated from each other.

Hvordan skape engasjement for det smarte nettet hos forbrukerne

For å utnytte fordelene av framtidens smarte nett er det bred enighet om at det er viktig å involvere sluttkunden. ISGAN har skrevet et «policy brief» som identifiserer to viktige faser for å involvere sluttkunden, og viser til det spennende prosjektet «Smart Consumer, Smart Customer, Smart Citizen» (S3C).

Eidsiva Nett og Powel viser vei i digitaliseringen av energibransjen – skal oppnå kostnadskutt med prosjektet ”Operational Intelligence – Condition Based Maintenance”

NVE og Forskningsrådet har godkjent et prosjekt der Powel og Eidsiva Nett går sammen om å pilotere scenarier for radikal innovasjon av nettbransjen. Prosjektet handler om intelligent anvendelse av data fra ”internet of things”, digitale prosesser og driftshistorikk. Dette vil bidra til at nettbransjen kan ta løftet fra dagens løsninger som forteller om hva som skjedde og hvorfor det skjedde, til morgendagens løsninger som forteller om hva som kommer til å skje og hvordan det burde håndteres.

Invitasjon til informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren

Kraft-IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge. Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje. Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Svensk «giga-factory» for batterier på tegnebrettet

Svenske SGF Energy ønsker å opprette en giga-fabrikk for batterier i Sverige for å forsyne hele Europa med batteri i fremtiden. Peter Carlsson fortalte under «Expertseminarium om energilager» i Stockholm i oktober om mulighetene og planene til prosjektet som vil koste 40 mrd. svenske kroner.

Forslag til masteroppgaver for våren 2017

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET), NTNU, har startet den årlige innsamlingen av forslag til masteroppgaver fra eksterne samarbeidende miljøer.

Storage and balancing as key elements for future network planning and electricity markets design – ISGAN Discussion paper

The aim of this report is to analyze the flexibility contribution that identified resources could provide as a contribution towards the achievement of efficient and cost-effective dispatching of the electric system, in presence of an ever increasing penetration of Renewable Energy Sources (RES) which are characterized by a variable generation pattern. Higher flexibility in network […]

The Digital Energy System 4.0 – ETP Smartgrids

The European Digital Single Market initiative will ensure that Europe’s economy, industry and employment take advantage of digital technologies as a key driver for growth. All industrial sectors need to integrate these new technologies and manage the transition to a smart industrial society. This report discusses use cases and opportunities of digitalization of the energy […]

ISGAN Report: Spotlight on smart and strong power T&D infrastructure

This casebook shares experiences from 12 countries and from different levels in the electrical system, from the high-voltage transmission grid through the distribution grid and at the consumer level. Although conditions vary among countries, there is significant common ground for sharing experiences.

Ny rapport om forbrukerfleksibilitet

Økende strømproduksjon fra vind og solceller kan utfordre nettkapasiteten og gjøre fleksibilitet etterspurt i kraftmarkedet. Energi Norge har fått utarbeidet en rapport om hvordan slik fleksibilitet kan involveres i markedet.

Svensk studie: Små batterilager gjør stor forskjell

Enligt en ny studie som Power Circle genomfört tillsammans med Mälarenergi, Kraftringen och KIC InnoEnergy kan lokala energilager placerade i flerbostadshus göra stor skillnad för att reducera fastigheternas effektuttag från elnätet. Med snabbt sjunkande batteripriser kan investeringen vara lönsam, och bidra till ett smartare elnät. Men bor man i villa krävs nya affärsmodeller för att fullt ut kunna utnyttja potentialen i lokala energilager.

Smartgrid er fremtidens plattform for samspill – Smartgridkonferansen 2016

I strålende sol ble de drøyt 250 deltakerne ønsket velkommen til Fornebu og Smartgridkonferansen 2016. Med temaet «Smartgrid er fremtidens plattform for samspill» var grunnlaget for engasjerende innlegg og gode diskusjoner lagt. Sentralt i debattene stod energilagring, innovasjon, fleksibilitet og samarbeid mellom aktører. 

Høytidelig åpning av Smartgridlaboratoriet og FME CINELDI

Wednesday 21. September our new research centre CINELDI and Smart Grid Laboratory opened. The opening coincided with the European Smart Grid Conference and the EERA JP Smartgrids General Assembly 2016. With over 100 European participants and students from NTNU, the event kicked-off in the Electro building at Gløshaugen in Trondheim.

Solenergibransjen skinner på Smartgridsenteret

Norges nyeste Arena-klynge er nå partner i Smartgridsenteret. Solenergi oppfattes ofte som plunder og heft i energibransjen, men klyngen skal vise at solenergi tvert i mot er en styrke for hele energisystemet.

Næringsministeren setter av 50 millioner kroner i 2017-budsjettet til testsentre

Næringsminister Monica Mæland sier i en artikkel i Dagens Næringsliv at regjeringen vil finansiere testsentre for å hjelpe bedrifter på veien fra prototyper til industriell produksjon. Meningen er å etablere spleiselag der industri og stat begge bidrar til lokaler og utstyr. Slik skal det bli billigere for bedriftene å prøve ut nye produkter og slå fast om de faktisk fungerer.

Europeisk plattform for samfunnsvitenskapelig og humanistisk energiforkning — SHAPE Energy

Tidligere i år fikk prosjektet SHAPE-Energy gjennomslag på EU-søknaden. NTNU er med som samarbeidspartner i prosjektet som har som målsetting å etablere en plattform for samfunnsvitenskapelig og humanistisk energiforskning. Poenget med plattformen er å bringe sammen de som bruker SSH energiforskning og de som produserer kunnskapen.

Storsatsing på framtidas digitale kraftnett — FME CINELDI

Hvordan skal strømnettet takle lading av elbilen, koking av mat på induksjonsovner og solceller på taket? Svaret er smarte strømnett (Smart Grids), en digitalisering av kraftnettet.

ProSmart Nordic Workshop in power system protection

The Prosmart project invited to a Nordic Workshop in power system protection and control May 25, 2016. The motivation was to create a meeting place for Nordic PhD/Master students and research groups within power system protection. Enable collaboration and new research initiatives. 35 people from various Nordic universities and industries participated.

Call for technical papers for India Smart Grid Week 2017

India Smart Grid Forum (ISGF) is pleased to announce India Smart Grid Week (ISGW) 2017 scheduled from 7. – 10. of March. ISGW is planned as a conference and exhibition that will bring together India’s leading electricity utilities, policy makers, regulators, investors and other smart grid experts and researchers. The conference will discuss smart grid trends, best practices, and showcase next generation technologies and products.

Smartgridkonferansen 2016 – program og påmelding

Årets viktigste møteplass for smartgrid, smart strøm (AMS) og IKT nærmer seg.
Datoen er 13. – 14. september.
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo.
Partnere i Smartgridsenteret melder seg på med medlemspris.

Åpning av det nye smartgridlaboratoriet på NTNU og SINTEF

Den 21. september 2016 vil NTNU og SINTEF foreta den høytidelige åpningen av det nye Smartgridlaboratoriumet i Trondheim.

INVADE — nytt EU-prosjekt med Smart Innovasjon Østfold i førersetet

12 Europeiske aktører, herav 5 norske, har blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

Energy storage for renewables can be a good investment today

Utility companies, or others, planning to install renewable energy systems such as solar and wind farms have to decide whether to include large-scale energy storage systems that can capture power when it’s available and release it on demand. The choices can be complicated – would a system pay for itself through increased revenues? If so, which sort of system makes the most sense, and which features of the system are important?

Kronikk: Smart strøm – stor besparelse

Husstander og industri kan spare kraft-Norge for investeringer til 15 milliarder kroner, om strømnettet blir smart.

Ledige stillinger i International Energy Agency

International Energy Agency (IEA) har nylig opprettet en ny «System Integration of Renewables Unit» og arbeider med å opprette et kjerneteam til denne avdelingen. I den forbindelse er det lyst ut flere «energy analyst»-stillinger til den nye avdelingen.

Test av batterier og øydrift i område med distribuert produksjon fra solceller

Sammen med NorgesNett har Smartgridsenteret vært på et spennende og informativt dagsbesøk hos demonstrasjonsprosjektet Nice Grid den 20. juni i år. Det var spesielt interessant å høre om erfaringene med bruk av batterier i kombinasjon med PV, og hvordan det gikk å koble et kontor-område fra nettet og kjøre det i øydrift (både planlagt og uforutsett).

Programmet er klart – meld deg på Smartgridkonferansen 2016

Programmet til Smartgridkonferansen som er 13.- 14. september 2016 er nå publisert. Konferansen inviterer til et bredt program som byr på mange spennende foredrag fra bransjen og dens muligheter. Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du her.

Solenergiklyngen gjennom nåløyet som ARENA-prosjekt

Av totalt 53 søknadsskisser ble Solenergiklyngen den 20. juni valgt som én av 3 prosjekter som får innvilget ARENA-midler og ARENA-status av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Smartgridsenteret er med i prosjektet som samarbeidspartner.

Playing Mozart on an inductor in the national smartgrid-lab at NTNU and SINTEF

«Alle» har hørt transformatorer som brummer og det er det samme fenomenet som vises i video-klippet.

Synchrophasor Applications for Wide Area Monitoring and Control

This ISGAN discussion paper (2016) describes synchrophasor applications for wide area monitoring and control in North America and Norway.

Internasjonalt samarbeid om cybersikkerhet

Distribution System Operators’ Association for Smart Grids, EDSO, og European Network for Cyber Security, ENCS, har inngått en samarbeidsavtale med formål å fremme informasjonsutveksling rundt sikkerhetsreguleringer, beste praksis rundt cybersikkerhet og standardisering for energiselskaper.

CenterPoint Energy vant «ISGAN Award of Excellence 2016» for pålitelighet i smartgrids

Konkurransen hadde i år deltakere fra over åtte forskjellige land, men det var til slutt «CenterPoint Energy» fra USA som stakk av med seieren. Årets tema var «Smart Grids for Reliable Elecricity Service».

Internasjonal ordliste for smartgrids

Det er ikke alltid like lett å henge med i svingene når det snakkes om «Reduced Congestion Cost» eller «Net Interchange Schedule». ISGAN har gjort noe med dette og laget en fyldig ordliste som forklarer en rekke faguttrykk om smartgrids.

[pressemelding] MeterTech inngår avtale med TrønderEnergi om bruk av SIDAM

TrønderEnergi AS og MeterTech AS har inngått avtale om bruk av MeterTech sitt nye komponentregister SIDAM. Systemet, en videreutvikling av det tidligere administrasjonssystemet for el-målere, FDV Track, er et komplett komponentregister for målepunkter.

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted 2016

Har din bedrift en idé og trenger forskning for å realisere den?
Da bør du delta på forskningsrådets Prosjektverksted!

[pressemelding] Orkdal Energi velger SMARTliv-app til sine kunder

Som strømkunde kan du spare både penger og strøm om du er bevisst eget forbruk. For å tilby kundene en bedre oversikt over eget strømforbruk satser Orkdal Energi på appen SMARTliv. Appen setter en ny standard for kundehåndtering i energibransjen og gir strømselskaper mulighet for rask lansering av en verdiøkende tjeneste til sine kunder.

Nytt forskningssenter innenfor Smartgrids – FME Cineldi

Forskningsrådet annonserte 26. mai at Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og FME CINELDI er ett av disse. CINELDI skal sørge for at vi bygger fremtidens smarte energisystem, og ledes av SINTEF Energi.

De kommunale energiselskapene tar utfordringen

Smartere nett og nye forbruksmønstre stiller nye krav til bedriftene som sørger for nett og kraft til forbrukerne lokalt. Nytt medlem i Smartgridsenteret KS Bedrift Energi vil gjerne høste erfaringer med smartgrid og nye teknologier.

Nasjonale og regionale smartgrid-prosjekter i Europa

I mange europeiske land er forskning og utvikling av smartgrids i rivende utvikling. I den forbindelse har European Technology Platform on Smartgrids (ETP SG) utviklet strategien sin, og sammenfattet den nasjonale- og regionale innsatsen i Europa i et lettfattelig hefte.

Smartgridsenteret deltok på årsmøtet til European Technology Platform on Smartgrids (ETP SG)

Smartgridsenteret deltok den 19. mai på den sjette generalforsamlingen til ETP SG. Under møtet ble det blant annet diskutert hvilke barrierer som må overvinnes, spesielt for å utvikle og integrere fornybare energikilder på en bedre måte.

ENERGIX – Utlysning av FoU-midler

ENERGIX er et løpende forskningsprogram med start i 2013. Programmet skal gi ny kunnskap som fremmer en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med mer fornybar energi, mer energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet. ENERGIX skal realisere energi- og næringspolitiske mål og vil være et viktig virkemiddel i implementeringen av FoU-strategien Energi21. ENERGIX vil legge til rette for bredde i forskningen, slik at nye, gode ideer og konsepter kan bli utviklet. Programmet henvender seg til norske bedrifter og forsknings- og kompetanseinstitusjoner.

Solenergidagen 2016

Norsk Solenergiforening inviterer til Solenergidagen 2016. På Solenergidagen får vi høre om status for klimaet, fremtidsscenarier og solenergiens rolle i det grønne skiftet. Det vil være flere spennende innlegg som både tar for seg solenergiens globale rolle, men også hvordan du som forbruker kan gjøre en forskjell. Arrangementene gjennomføres 7. mai i Trondheim og 12. mai i Oslo.

Digitalisering av kraftbransjen for å skape neste generasjons kraftsystem

Smartgridsenterets styre og medlemmer var 14. april samlet til årsmøtet med påfølgende fagseminar som var åpent for alle interesserte. Tema for fagseminaret var «Digitalisering av kraftsektoren for å skape neste generasjons kraftsystem», og representanter fra flere av senterets medlemmer hadde engasjerende og interessante innlegg om problemstillinger og utfordringer knyttet til dette. Interessen for temaet var stor og lokalet var smekkfult av interesserte tilhørere.

Årsrapport for Smartgrisdenteret 2015

Smartgridsenteret har nå lagt ut årsapporten for 2015 på hjemmesiden. Årsrapporten viser senterets medlemmer og administrasjon, dets innsatsområder og andre ting som skjer i og rundt Senteret. Årsrapporten git et raskt og oversiktlig innblikk i hva som har foregått i løpet av året 2015.

Nordic Workshop on Power System Protection and Control

25. mai arrangeres Forskningsprosjetket ProSmart den første nordiske workshopen med tema «power system protection» i Trondheim. Dette blir en møteplass for nordiske master- og doktorgradsstudenter, forskningsmiljøer og industri.

ERA-Net Smart Grids Plus utlysning på over 20 mill. Euro til forsknings- og utviklingsprosjekter

18. april annonseres ERA-Net Smart Grids Plus sin andre utlysning på over 20 mill. Euro til europeiske forsknings- og utviklingsprosjekter innen smartgrids. Norsk Forskningsråd deltar med 10 millioner kroner. I forbindelse med utlysningen holdes en «launch event» i Stockholm 21.–22. april.

IEA lanserer rapport for solcellemarkedet i 2015

International Energy Agencys «Photovoltaic Power Systems Programme» (IEA PVPS) la nettop ut sin rapport «2015 SNAPSHOT OF GLOBAL PHOTOVOLTAIC MARKETS», som i grove trekk oppsummerer hvordan markedet har utviklet seg det foregående året.

Velkommen til Seminar 14. april: Digitalisering av kraftsektoren for å skape neste generasjon kraftsystem

Årsmøtet i Smartgridsenteret avholdes 14. april i Trondheim. Tradisjonen tro, arrangerer Styret i Smartgridsenteret et Fagseminar rett etter årsmøtet. Fagseminaret er åpent for alle interesserte, selve Årsmøtet er kun for medlemmene i Senteret. NTNU, Fakultet for informatikk, matematikk og elektroteknikk (IME), er vertskap for dagen.

Vi setter et sentralt tema i bransjen på dagsorden i år: Digitalisering i energi-/nettselskapene for å skape framtidens kraftsystem, og vi legger opp til en diskusjon mot slutten av programmet om hvordan jobbe bedre i bransjen med big data/smart data.

Deltagerne kommer typisk fra energi-/nettbransjen, fra teknologimiljøene på NTNU og SINTEF, og fra medlemmene i Smartgridsenteret og nettverket til Senteret.

NTNU Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ønsker forslag til prosjekt- og masteroppgaver

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET) inviterer til å komme med forslag til prosjekt- og masteroppgaver i det avsluttende 5. årskurs av sivilingeniør/masterstudiet. Fristen for å sende inn forslag til oppgaver er fredag 1. april. (for oppgaver som skal utføres i studieåret 2016 – 2017).

ProSmart – fremskritt innen relevern for smartgrids

Kompetanseprosjektet ProSmart søker å forbedre de klassiske systemvernene i dagens kraftnett gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi. Målet er å oppnå økt pålitelighet, bedre feilhåndtering og utnyttelse av nettet med mindre risiko for store feil. Prosjektet, som ennå er i en tidlig fase, har i den siste tiden gjort flere fremskritt.

Elhub inviterer til informasjonsmøte for 3. parts aktører og tjenesteleverandører

I samarbeid med Statnett og NVE inviterer Elhub til informasjonsmøte for 3. parts aktører og tjenesteleverandører. Elhub ønsker å gi alle 3. parts aktører og tjenesteleverandører informasjon i god tid før Elhub starter opp i februar 2017. Det vil bli gitt grunnleggende informasjon om muligheter og hvilke rammer disse aktørene må forholde seg til.

Åpent for nominasjoner til ISGANs årlige «Award of Excellence»-pris

International Smart Grid Action Network (ISGAN)  arrangerer, i samarbeid med Global Smart Grid Federation (GSGF), den årlige «ISGAN Award of Excellence»-konkurransen hvor det nå er mulig å nominere aktuelle prosjekter for deltakelse. Konkurransen har som hovedmål å fremme lederskap, omstilling og innovasjon i smartgridprosjekter rundt om i verden. Tema for årets konkurranse er «Smart Grids for Reliable Electricity Service».

Siemens vinner «Smartgrid-Oscar»

Gartner, et globalt ledende selskap innen IT-forskning og -rådgivning, har plassert Siemens på topp i sin Magic Quadrant, der de peker på de selskapene som best kombinerer avansert teknologi med god funksjonalitet og fleksible konfigureringer. Kåringen viser at Siemens’ EnergyIP-plattform overbeviser og befester lederposisjonen innen Meter Data Management (MDM).

eSmart Systems ønsker flere nye partnere i droneprosjektet «Connected Drone»

Mot slutten av 2015 startet eSmart Systems sammen med 12 partnere prosjektet «Connected Drone». Gudbrandsdal Energi Nett og Alta Kraftlag har nå gått inn som nye partnere i Connected Drone. FoU-prosjektet åpner opp for flere partnere. 

Storkontrakt til Powel

Trondheimsselskapet Powel har vunnet rammekontrakt med energikonsernet Uniper og eier E.ON Business Services. Denne rammeavtalen har en varighet på fire år, og det er mulighet for utvidelse utover Norgen mot Mellom-Europa og Storbrittannia. Powel skal levere en skyløsning, som innebærer programvarelisenser, utvikling og tjenester. Utvikling og konsulenttjenester skal leveres fra Powel i Norge, Tyskland, Storbritannia, Sverige, Sveits og Polen, med kombinert ekspertise på optimalisering, markedsoperasjoner, integrering og infrastruktur.

Får mer ut av pengene i Nettalliansen

60 små og mellomstore nettselskaper har gått sammen i Nettalliansen der de utnytter sin markedsmakt med 390.000 målepunkter i ryggen. Nå er de klare til å bruke inntektsrammen i nettselskapene til forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom Smartgridsenteret.

Nytt fra forskningsprosjektet «Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett»

I FlexNett-prosjektet har det gjennom flere workshoper med bred deltagelse fra brukerpartnere, blitt presentert og diskutert ulike problemstillinger knyttet til fleksibilitet og demonstrasjonsaktiviteter – og brukerpartnerne har blitt engasjert både gjennom presentasjoner, gruppearbeid og gul-lapp-sesjoner. I begynnelsen av januar fortsatte workshopene, for å gå i dybden i de ulike forskningstemaene som kom frem.

Demo Steinkjer – Over til brukerforskning

Et knippe aktive pilotbrukere. Foto: NTE I fase 1 har NTE og samarbeidspartnerne bygget opp infrastrukturen, som blant annet omfatter nærmere 800 måleranlegg og en egen driftssentral. Prosjektet skal også etablere et eget IT-nav for å håndtere måledataene og studere nærmere hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et nav. – Nå kan vi tilby […]

NTNU Institutt for Elkraftteknikk ønsker forslag til prosjekt/masteroppgaver

Institutt for elkraftteknikk, faggruppe Kraftsystemer inviterer bedrifter innenfor næringsliv og forvaltning til samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver i det avsluttende 5. årskurs av sivilingeniør/masterstudiet. Fristen for å sende inn forslag på emner/oppgaver er 3. mars 2016 (for oppgaver som skal utføres i studieåret 2016 – 2017).

Industrien presenterer smartgridprosjekter for teknologistudentene på NTNU

Studentarrangementet «Smartgrid-dagen 2016» gikk av stabelen den 4. februar 2016 på NTNU. Smartgridsenteret stod for arrangementet i samarbeid med Statnett. I år var søkelyset satt spesielt mot IKT-delen av smartgrids. Det var et godt oppmøte med 60 deltakere totalt – studenter og fagfolk – som spent fulgte med på foredragene.

Eltek lanserer «Rectiverter» – et gjennombrudd innen kraftelektronikk

3. februar 2016 ble «Rectiverter» lansert av Eltek, leverandør av strømforsyningssystemer. «Rectiverter» er en kombinert likeretter (rectifier) og vekselretter (inverter) med toveis effektflyt. Å kombinere de to funksjonene i en og samme modul vil kunne forenkle og øke påliteligheten i kraftsystemet. (utdrag fra pressemelding)

Smartgrids vinner terreng i India

India, som har jobbet for en landsomfattende utrulling av smartgrids innen 2027 siden publiseringen av deres «Smart Grid Roadmap» i 2013, har ifølge India Smart Grid Forum (ISGF) nylig gjort flere viktige fremskritt.

Smartgridkonferansen 2016 avholdes 13.–14. september i Oslo

Dato for Smartgridkonferansen 2016 er satt: 13.-14. september.
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu.

Studentarrangement: Smartgrid-dagen 2016

Smartgridsenteret i samarbeid med Statnett arrangerer studentarrangementet «Smartgrid-dagen» den 4. februar for 4. og 5. års studenter med bakgrunn innen IKT (KomTek, Data, Informatikk, m.m) og elkraft. Fagpersoner ved NTNU og SINTEF er også invitert til å delta som tilskuere og fagpersoner under middag og mingling med studentene. 

Mener batterier har en levedyktig fremtid som støtte til nettdrift

Global Smart Grid Federation (GSGF) publiserte 28. januar en rapport om batterilagring i kraftnettet, som vurderer hvorvidt batterilagring i nettet kan være levedyktig på en global skala. Arbeidsgruppen bak rapporten ser for seg at batterier i første omgang vil bli brukt for frekvenskontroll, deretter til lokal «peak shifting». Når dette skjer, burde produksjon av batterier øke og kostnadene synke, som åpner for muligheter til å bruke batterier til andre formål som microgrids og integrasjon av fornybar energi. Når alt kommer til alt, blir det reguleringen som avgjør om dette scenarioet blir virkelighet eller ei.

EU investerer 217 millioner euro i energi-infrastruktur

19. januar ble medlemslandene enige om å investere 217 millioner euro i transeuropeiske energiinfrastruktur-prosjekter, hovedsakelig i Sentral- og Sørøst-Europa. Totalt 15 prosjekter ble valgt ut etter en utlysning av prosjektforslag fra CEF (Connecting Europe Facility), et EU-finansieringsprogram for infrastruktur. De utvalgte prosjektene skal øke forsyningssikkerheten oppnå tilkobling av isolerte medlemsland til europanettverket. Prosjektene vil også bidra til å ferdigstille et europeisk energimarked og å integrere fornybare energikilder til elnettet.

Pressemelding: Smarthub AS velger Metercloud for integrasjon med Elhub

«Smarthub AS inngår avtale med Greenbird om bruk av Metercloud til integrasjon mellom Elhub og fagsystemene hos alliansens 10 medlemmer. Med Metercloud etablerer Smarthub en fremtidsrettet løsning som håndterer forretningskritiske integrasjoner for innføring av smarte målere, og tilrettelegger for smarte nett gjennom intelligent utnyttelse av store datamengder.»

Smartgridsenterets innspill til Energimeldingen

Sammen med en rekke andre organisasjoner presenterte Smartgridsenteret sine synspunkter på Energimeldingens avsluttende innspillsmøte den 9. desember 2015 i Oslo. Olje- og energiministeren med politisk ledelse var vertskap for arrangementet.

Rapport fra styremøte for Global Smart Grid Federation (GSGF) 2.–3. desember 2015

Styremøtene i GSGF holdes to ganger i året, og forrige møte ble holdt 2.–3. desember hos Smart Grid Mexico. Leder for Smart Grid Mexico, Oscar Miranda, påpekte viktigheten av dette møtet for å knytte arbeidet rundt smartgrids i Mexico opp mot den globale visjonen til GSGF. Noen hovedtemaer som ble presentert under møtet var: Smart Grid Mexico’s road map og industri for smartgrids, hva GSGF kan gjøre for å bidra, smargrid- og AMS-prosjekter i Mexico, microgrids (case fra Japan), m.m.

Utrulling av 7 millioner smarte målere i Storbritannia

Mer enn 7 millioner smarte målere er planlagt å installere hos husholdninger i Storbritannia som en del av en investeringsplan for Europa. Utrullingsprogrammet er budsjettert til 1 milliard GPB (ca. 13 mrd. NOK), og er støttet av The European Investment Bank (EUs bank). Denne utrullingen blir en av de største planene for smarte målere.

Rapport om energilagring: «Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed?»

The European Parliament Think Tank publiserte nylig sine funn fra studiet «Energy Storage: Which Market Designs and Regulatory Incentives Are Needed?». Studiet analyserer status og potensiale for energilagring i EU, med forslag til markedsdesign og regulatoriske endringer for å oppnå lavere kostnader og videre utbredelse av energilagringsteknologier. Lenker til sammendraget og hele rapporten finnes nedenfor.

Studentarrangement om smartgrids 4. februar

Smartgridsenteret arrangerer sitt årlige seminar for studenter om smartgrids. Motivasjonen bak arrangementet er å skape interesse for smartgrids blant 4. og 5. årsstudentene ved NTNU gjennom å vise frem ågående utviklingsprosjekter i bransjen. Vi håper også på å inspirere til nye forslag til prosjekt- og masteroppgaver ved å bringe sammen dyktige fagfolk og nysgjerrige studenter.

3 nye smartgrid-relaterte FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet

Forskningsrådet har finansiert tre nye smartgrid relevante FoU prosjekter ved prosjekt-tildelingen i desember 2015.

The U Smart Consumer project: Utilising the full potential of the metering technology

Smart meters represent only an enabling technology, which needs additional innovative feedback to result in actual energy savings, peak load reduction and the integration of renewable energy.

‘Digital DSO’ – a vision and the regulatory environment needed to enable it

A vision of a ‘Digital DSO’ is of an upgraded network and systems with:

-Cyber-security for digitalisation in all domains.
-Digitalisation in network management and operation
-Digitalisation in mobility and field operations
-Digitalisation for market facilitation

IEA inviterer til «PV & Utilities Workshop» nr. 2

IEA PVPS-programmet har tatt initiativ for å styrke dialogen mellom PV-sektoren og nettselskapene, med fokus på forretningmodeller. Etter en vellykket workshop i april 2015 ble det bestemt å fortsette dialogen, og dermed arrangeres en ny «PV and Utilities» workshop den 22. januar 2016. Workshopen finner sted i Paris, Frankrike. Påmelding skjer ved å sende en e-post til mary.brunisholz @ netenergy.ch innen 15. januar.

RWE AG — Tysklands største kraftprodusent gjør kuvending og splitter selskapet i to

Tirsdag denne uken melder tyske medier at RWE gjør kuvending og samler fornybar, nett og strømsalg i et eget selskap hvor planen er å hente inn ny kapital gjennom å utstede aksjer. Morkonsernet skal konsentrere seg om konvensjonell kraftproduksjon fra brunkull, atomkraft og energihandel.

13 FME søknader er sendt inn til Forskningsrådet

Forskningsrådet melder at det har kommer inn 13 søknader til nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Det har blitt sendt innsøknader fra både miljøer som er involvert i sentrene som finnes i dag, samt nye miljøer. Det er til sammen blitt søkt om ca. 2.6 milliarder kroner, og rammen for tildelingen er på 1.3 milliarder. Fremover skal søknadene gjennom en omfattende vurderingsprosess, og de endelige nye FME-ene vil bli annonsert på Energiforskningskonferansen den 26. mai 2016.

Smartgridsenteret håper på positivt utfall for søknadende FME CINELDI som fokuserer på fremtidens intelligente elektriske distribusjonssystem, og FME CEI som setter fokus på fremtidens energitjenester, nye forretningsmodeller og lokale energimarkeder.

Webinar med ETP Smart Grids: The Spanish Smartgrid Centre

Ved forrige webinar arrangert av ETP SG (European Technology Platform for Smart Grids) var Det norske smartgridsenteret og Demo Norge i ilden. Den 17. desember er det Spania sin tur til å presentere sine mål og aktiviteter, samt tre viktige spanske smartgrid-prosjekter. Program og lenke til påmelding finner du videre i denne saken.

Workshop: FlexChEV (Narvik, 21. januar 2016)

21. januar ved Universitetet i Tromsø (avd. HIN) presenteres det resultater og diskuteres status fra høyskolens FlexChEV-prosjekt (Flexible Electric Vehicle Charging Infrastructure) sammen med Universitetet i Zagreb og Universitetet i Ålborg. Studenter, industri og ansatte er velkommen til å delta. 

Rapport: Fremtidens driftssentral

Den nye rapporten om «fremtidens driftssentral» er nå publisert på våre nettsider. Rapporten er på engelsk og omtaler bl.a. SGAM (Smart Grid Architecture Model), use case, hva som gjøres i driften, pluss diverse scenarier. Den presenterer en oversikt over «state of the art» for driftssentraler og hva utviklingen innen smartgrid-teknologi kan bety for fremtidens driftssentraler. Det vurderes aspekter innen både tradisjonell elkraftteknikk samt de utfordringene som følger med IKT-integrasjon og automasjon i nettdrift.

Nytt samarbeid mellom Powel og Enfo skal sikre optimal utnyttelse av fleksibiliteten i kraftsystemet

En ny samarbeidsavtale mellom Powel og Enfo skal legge til rette for at morgendagens nettselskap (DSO) kan optimalisere sine drift- og planleggingsprosesser med utnyttelse av fleksibiliteten i kraftsystemet. Et viktig punkt for å forbedre utnyttelsen av fleksibilitet i kraftsystemet er å sikre tett samspill mellom ulike komponenter som sender kraft inn eller ut fra nettet.
– Det handler i praksis om å utnytte mulighetene i ny teknologi, legge til rette for ny lokal produksjon, elektrifisering av transport og mer rasjonell drift og utvikling av kraftnettet på en måte som reduserer behovet for investeringer i nettet i stedet for å øke investeringsbehovet, sier Kjetil Storset fra Powel.

FN bruker NCE Smart og IMPROSUME som referanse

I sin ferske rapport om hvilke muligheter energiprosumenter kan skape for forretningsmessig og sosial utvikling benyttes to kilder fra IMPROSUME som NCE Smart ledet fra 2011–2013.  United Nations Industrial Development Organization har nettopp utgitt en rapport med tittelen «Industrial Prosumers of Renewable Energy» hvor det er hentet ideer fra to av IMPROSUME sine publikasjoner.

«Connected Drone» – droneprosjekt med eSmart Systems og partnere

eSmart Systems har sammen med 12 partnere nylig startet opp prosjektet Connected Drone, hvor det skal utvikles en løsning som bruker droner for automatisert og effektiv innsamling av sensordata. Prosjektet er spesielt tilpasset overvåkning og kontroll av kraftnett, og bruker eSmart Systems sin systemløsning Connected Grid, sammen med Microsoft Azure som plattform. 

Enova doblet støtten til demoprosjekter for morgendagens strømbruk

Tidligere i år utlyste Enova og NVE en konkurranse på AMS-prosjekter med mål om å oppnå «smartere» forbruk, og nå er det kåret syv vinnere. Det opprinnelige totale beløpet som skulle deles ut var på 30 millioner kroner, men nå har Enova bestemt seg for å doble beløpet grunnet mange gode bidrag med høy kvalitet.

Invitasjon til å komme med forslag til prosjektoppgaver ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET)

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET) på NTNU inviterer industrien til å foreslå prosjektoppgaver for høsten 2015. Vi i senteret oppfordrer til å sende inn forslag til gode oppgaver innenfor smartgrids. Forslagene rettes direkte til aktuell faglærer (se oversikt over faglærere ved IET nedenfor). Se også link for mer informasjon om Instituttet. Frist: 18. november 2016.

HiST ønsker forslag til bacheloroppgave [frist 1. november]

Institutt for Elektrofag og Fornybar Energi ved HiST utdanner ingeniørstudenter gjennom de to bachelorprogrammene «Elektroingeniør» og «Ingeniør i Fornybar Energi». Begge studiene følger rammeplanen for Ingeniørutdanning. Fra 1/1-2016 blir HiST slått sammen med NTNU. Organisasjonen blir endret, men bachelorutdanningen fortsetter som før.

Konferanse for informasjonssikkerhet: Kraft-IS, 10.–11. november

Kraft-IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge. Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje. Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Enova støtte til pilotprosjekt «Smart City Grid» hos Lyse Elnett

Lyse Elnett skal bygge og teste ut framtidens strømnett gjennom et Enova-støttet pilotprosjekt i Stavanger og Sandnes.

Smartgridkonferansen 2015 – stor suksess for vår nasjonale møteplass

Med 360 deltakere har årets Smartgridkonferanse i Trondheim vært den største konferansen av sitt slag hittil. Foredragsholderne har opplyst, engasjert og underholdt salen med sine spennende foredrag, og PowerPointene brukt i presentasjonene er nå publisert på våre nettsider.

Et smartere energisystem hvor konsumentene gis mer handlingsrom

I den nylig publiserte «Communication from the Commission: Towards an integrated energy technology plan» fra 15/9-2015, legges det stor vekt å skape nye og varige arbeidsplasser i Europa som følge av energi system transformasjonen.

Inviterer til europeisk smartgrid-webinar 30. september

Den Europeiske Teknologiplattformen for smartgrids (ETP Smart Grids: http://www.smartgrids.eu) arrangerer en serie med webinarer hvor ulike nasjonale demo- og forskningsprosjekter presenterer etter tur. Neste land ut er Norge.

Arkitektur for smart TSO-DSO interaksjon: Et nytt Horizon2020 prosjekt

The project aims at providing architectures for optimized interaction between TSOs and DSOs in managing the exchange of information for monitoring and for the acquisition of ancillary services (reserve and balancing, voltage regulation, congestion management) both at national level and in a cross-border context. SINTEF IKT and SINTEF Energy are R&D partners in this project. The Norwegian Smartgrid Centre holds a position at the advisory board. The Project Coordinator is RSE – Ricerca sul Sistema Energetico – in Italy. The short name of the prosject is SmartNet.

Korter ned veien fra forskning til implementering

Den nye integrerte nett- og AMS-driftssentralen i Fredrikstad som er under utvikling blir et viktig brohode mellom forskere, utviklere og brukermiljøene.

Sverige innfører støtte til energilagring for bygg

Sveriges regjering innfører en ny støtteordning for husstander som ønsker mulighet til å lagre sin egenproduserte elektrisitet. Totalt satses det 175 millioner svenske kroner på energilager de kommende fire årene. Denne satsingen på energilagring inngår i klimapakken som regjeringen presenterte på onsdag 16. september. Klimapakken inneholder også blant annet økning av støtte til solceller.

Vil øke konkurransen og redusere feilinvesteringer

Standarder er en viktig drivkraft for å få konkurranse mellom leverandørene av smartgridutstyr. Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) er nytt medlem i Smartgridsenteret og vil bidra til at energibransjen unngår feilinvesteringer.

Et spennende og variert program for Smartgridkonferansen 2015

Vi i Smartgridsenteret ser frem til å se så mange som mulig av våre medlemmer, og andre interesserte, under konferansen 15.-16. september!

Nå er endelig alle foredragsholdere og titler fastlagt i et spennende og variert programm. Et oppdatert program for Smartgridkonferansen 2015 er publisert på Energi Norges nettsider, hvor all informasjonen om påmelding er lagt inn. Programmet kan også lastes ned som PDF nedenfor.

Fagmiljøene har samlet seg om en nasjonal forskningsstrategi for Smartgrids

5 institutter ved NTNU (Elkraftteknikk, Telematikk, Kybernetikk, Industriell økonomi og teknologiledelse, Tverrfaglige kulturstudier), 3 utdanningsinstitusjoner (NMBU, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Stavanger) og 2 forskningsinstitutter (SINTEF Energi, SINTEF IKT) har utformet en nasjonal forskningsstrategi for Smartgrids. Morten Hovd, professor i teknisk kybernetikk ved NTNU, har ledet arbeidet til Scientific Committee i Smartgridsenteret. Han sier at folks vilje til å dele informasjon og tenke sammen har vært avgjørende for å komme i havn med strategidokumentet.

Postdoktor-stilling ved Høgskolen i Gjøvik ved Center for Cyber and Information Security (CCIS)

Høgskolen i Gjøvik, sammen med Statkraft AS og Statnett SF og flere partenere, opererer det norske Center for Cyber and Information Security (CCIS, senter for cyber- og informasjonssikkerhet). CCIS er på vei til å bli en av de største akademiske forskningsgruppene i Europa, og er nå på jakt etter kandidater til en post.doc-stilling i informasjon- og cybersikkerhet innen kritisk infrastruktur med smart-grids som fokusområde. Den utvalgte til stillingen vil sammen med en professor etablere et sentralt team i en ny forskningsgruppe under CCIS. Problemstillingene innebærer blant annet sikkerhet i distribuerte systemer, kontrollsystemer og matematisk kontrollteori, og vil ha et tett samarbeid med Statnett og Statkraft. Søknadsfristen er 31. august.

My Smart Energy – konsument-fokusert nettside om smart måling og smarte nett

Eurpas konsumenter blir gitt stadig flere muligheter til å innta en aktiv rolle i et mer bærekraftig energisystem, med fornybar energi og utslippskutt som sentrale drivere. Det er viktig at konsumentene forstår hva som foregår i energisystemet og hvilke fordeler det smarte nettet har for dem og for samfunnet. Nettsiden «My Smart Energy» (www.my-smart-energy.eu) ble lansert 17. juni som et første steg mot å presentere lettforståelig informasjon for husholdninger i Europa – sett fra konsumentens perspektiv.

ENTSO-E: EU Member States unanimously agree on 2nd of 10 network codes

«On 26 June, representatives of the EU member states approved unanimously a new set of pan-EU rules for their electricity systems. The Network Code on Requirements for Generators (RfG) will speed up decarbonisation and electrification of heating and transport.»

Pressemelding: Powel og Hålogaland Kraft lanserer drone-tjenester i samarbeid med Microsoft

«Powel og Hålogaland Kraft tilbyr nå i samarbeid med Microsoft et nytt tjenestekonsept basert på bruk av droner, som vil kunne revolusjonere overvåkingen av teknisk tilstand på strømnettet. Dette er miljøvennlige tjenester som både erstatter bruk av helikopter og gir helt nye muligheter man ikke har klart å realisere med tradisjonelle metoder. Konseptet bygger på spesialkonstruerte droner i kombinasjon med skybasert programvare fra Powel utviklet på teknologiplattformene Microsoft Azure og Esri ArcGIS.»

Hvordan blir fremtidens kraftsystem? Programmet for Smartgridkonferansen 2015 er lansert

Nå er programmet for Smartgridkonferansen i september lansert! Det meste av programmet er klart, og det blir garantert en spennende konferanse med viktige og aktuelle tema, og et stort utvalg av foredrag å delta på. Mer informasjon om konferansen samt påmelding finnes på Energi Norges nettsider (lenke nedenfor).

ISGANs «Award of Excellence» og GSGFs «Best Smartgrid Project Award»

I slutten av mai, under den sjette Clean Energy Ministerial (CEM), annonserte International Smart Grid Action Network (ISGAN) og Global Smart Grid Federation (GSGF) begge en vinner av hver sin pris.

Enova og NVE jakter på de beste pilotprosjektetne for strømsparing

«Enova og NVE utfordrer kraftbransjen til å demonstrere produkter og tjenester som kan motivere forbrukere til å spare strøm.

– Vi er på jakt etter de beste løsningene som kan gi folk relevant informasjon om strømforbruket sitt i sanntid. Løsningene skal gi varig redusert strømforbruk, og ha verdi både for strømkundene og kraftbransjen, sier prosjektleder Monica Berner i Enova.» (kilde: pressemelding fra Enova) Søknadsfristen er 15. juni.

Powel blir hovedaksjonær hos nyetablerte MeterTech

I en nysluppet pressemelding fra Powel annonseres det at Powel inngår samarbeid med det nyetablerte selskapet MeterTech for å styrke sin kompetanse innen AMS. MeterTech ble dannet av åtte ingeniører og teknikere med bakgrunn innenfor målerteknologi sammen med Powel, og selskapets kompetanse ligger i innstallasjon, vedlikehold og kontroll av målere. Ved å kombinere erfaring med IT og målere vil kunder av både Powel og MeterTech få et større og bredere tilbud om kompetanse innen smarte målere og smarte nett.

Aidon og Tekla Software (Trimble): DMS+AMR=Smart Power Grid

Et moderne drift- og overvåkningssystem (DMS – Distribution Management System) kan bidra til å overvåke og håndtere distribusjonsnettet på en effektiv måte. Ved å samle og analysere relevant data og presentere disse på en oversiktlig og brukervennlig måte, legger man til rette for å ta raskere og bedre beslutninger. Disse dataene bør være av god kvalitet og tilgjengelighet for at DMS skal […]

Powel og Microsoft satser sammen på nettsky

«Lysaker/Trondheim, 13. mai 2015 – Microsoft og Powel, en ledende leverandør av programvareløsninger og tjenester for energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor, inngår et tettere samarbeid. Powel vil ta i bruk nettskyplattformen Microsoft Azure, og dermed gi sine kunder nye løsninger som er mer fleksible, relevante og tilgjengelige. Powel blir Managed ISV Partner hos Microsoft, som er den tetteste formen for strategiske samarbeid Microsoft gjør med programvarehus.» (kilde: www.powel.com)

Antall IT-angrep på SCADA-systemer doblet i 2014 (Dell)

Ifølge Dell sin årlige trusselrapport er antall IT-angrep på SCADA-systemer (Supervisory Control And Data Acquisition) doblet i 2014 siden 2013. De fleste av angrepene har skjedd i Finland, Storbritannia og USA, som antakelig er fordi SCADA-systemer er mer vanlig her i tillegg til at de i større grad er koblet til internettet. Finland topper listen med hele 202,322 angrep i 2014. Software som ikke er oppdatert og rustet for slike trusler, kombinert med at informasjon om angrepene ofte ikke rapporteres, gjør dette til en økende sikkerhetsutfordring.

Trimble: Tar med seg erfaring fra Finland

Det nyeste medlemmet i Smartgridsenteret vil bidra til at kraftnettet blir mest mulig automatisert når AMS og DMS integreres. Espen Wold i Trimble oppfordrer bransjen til å se på hva de gjør i de øvrige nordiske landene.

Norske Greenbird vant internasjonal innovasjonskonkurranse

Greenbird, medlem av Smartgridsenteret, var eneste norske finalist i innovasjonskonkurransen EY Ignite Innovation Challenge 2015 på konferansen CeBIT i Tyskland. Nå har de stukket av med seieren for sitt bidrag Metercloud.io, som er en avansert, skybasert «big data»-integrasjonsplattform rettet mot smartgrids. Som vinnere av konkurransen vil Greenbirds Metercloud få en god start innen det internasjonale markedet, og blant annet få muligheten til å møte andre ledende innovatører i Silicon Valley, USA. Vi gratulerer!

Samkjøring og datautveksling mellom smartgridlaboratorier i Europa

Norge er med i ERIGrid-prosjektet som nylig har fått støtte fra EUs INFRAIA-program, «Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest». ERIGrid står for «European Research Infrastructure supporting Smart Grid Systems Technology Development, Validation and Roll Out». Hensikten med prosjektet der 18 ulike forskningssentra deltar, er å integrere og samkjøre eksisterende smartgrid-laboratorier i Europa. SINTEF Energi er deltaker fra Norge med det nye smartgrid/fornybarlaboratoriet.

Demo Norge for Smartgrids profilert i «European Technology Platform for electricity network of the future»

European Technology Platform for Smart Grids (Den europeiske teknologiplattformen for smartgrids) har laget et hefte som beskriver nasjonale og regionale smartgrid-initiativene i Europa. Heftet gir et overblikk over de ulike initiativenes tilnærminger, utfordringer og løsninger, samt en oversikt over pågående aktiviteter og prosjekter. Smartgridsenteret har levert skriftlig materiale til ETP Smart Grids som et bidrag til å gjøre kjent det som foregår i Norge for andre land i Europa.

Nye smartgrid-piloter står for døren

Agder Energi Nett og Lyse Elnett planlegger nye demoprosjekter som skal forberede kraftnettet på enda tøffere effektforbruk i Norge og i Europa.

Smartgridsenteret har fått nye styremedlemmer

Ca. 50 delegater fra industrien, nettselskapene, forskningsinstitusjonene og akademia valgte nye styremedlemmer da The Norwegian Smartgrid Centre avholdt årsmøte på Gløshaugen i Trondheim 16. april 2015.

Validér – Har gode ideer

Validér er det nyeste tilskuddet i medlemslisten til Smartgridsenteret. Når AMS er på plass, skal bergensselskapet Validér ta seg av måledataene fra en firedel av norske kunder. Som medlem av Smartgridsenteret håper ledelsen på å dele erfaringer og diskutere nye ideer om hvordan måledataene kan gi mer nytte for nettselskapene.

Japan Smart Community Alliance ønsker NTNU-studenter velkommen i Japan

I slutten av mars dro fjerdeklassestudentene ved Energi og miljø på NTNU på hovedekskursjon med destinasjon Japan. I forbindelse med dette fikk Smartgridsenterets koordinator/assistent Lovinda, som også har sittet som nestleder for denne ekskursjonen, tatt i bruk Smartgridsenterets kontakter ved Kjell Sand i Global Smart Grid Federation.

Webinar: Smart Grid Demand-Side Management and Demand Forecasting for the Residential Sector

ISGAN Annex 1 inviterer til webinar med temaet “Smart Grid Demand-Side Management and Demand Forecasting for the Residential Sector”. Dette webinaret finner sted onsdag 22. april.

EC has launched Alliance for Internet of Things Innovation

A new platform to boost Europe’s potential in the Internet of Things (IoT) field was launched by the European Commission (EC) in Brussels during the Net Futures 2015 conference in March 2015.

Årsrapport 2014

Smartgridsenteret har lagt ut årsrapport for 2014 på hjemmesiden.

Lyse håper på nytt demoprosjekt

Lyse Elnett vil teste alle muligheter for nettnytte som ligger i å instrumentere og automatisere smarte nettstasjoner og koplingsanlegg. På fagmøtet i Trondheim 16. april vil selskapet informere om planene.

Meld deg på fagmøtet 16. april

I forbindelse med Smartgridsenterets årsmøte den 16. april arrangeres det et åpent fagmøte for alle interesserte (selve årsmøtet er kun for medlemmene i senteret). I fjor fylte vi opp de 50 plassene og vel så det, så i år blir det påmelding etter «først til mølla»-prinsippet. Programmet finner du nedenfor sammen med lenke til påmelding.

Intensivkurs Big Data Analytics

20. – 23. april 2015 arrangerer Høgskolen i Østfold og NCE Smart Energy Markets intensivkurs i Big Data Analytics i Remmen Kunnskapspark, Halden.

2nd Annual Smart Grid Award of Excellence – åpent for nominasjoner

ISGAN (International Smart Grid Action Network) åpner nominasjonene for den andre årlige «ISGAN Award of Excellence»-konkurransen, i samarbeid med GSGF (Global Smart Grid Federation). Konkurransen fremmer lederskap og innovasjon i smart grid-prosjekter rundt om i verden, og de prosjektene som vinner denne gjeve prisen vil fremstå som globale eksempler på den mulige verdien av et smartere og grønnere strømnett.

Test av G3-PLC i Norge — eksempel på vellykket samarbeid om test-/demo

Fire nettselskaper har samarbeidet om å gjøre en test av 3. generasjons PLC løsning i Norge. Det store spørsmålet da testprosjektet startet opp i 2013 vedrørende G3 PLC, var om dette er en teknologi som er hensiktmessig å benytte som AMS kommunikasjonsbærer på IT nett.

Greenbird — eneste norske finalist i internasjonal innovasjonskonkurranse

— Stem på Greenbird og bidra til at Norge blir lagt merke til under CeBIT 2015. Greenbird er den eneste norske finalisten i konkurransen Innovation Challenge 2015 med sitt bidrag Metercloud.io, som er en avansert, skybasert «big data»-integrasjonsplattform rettet mot smartgrids. Metercloud skal fasilitere implementeringen av smart måling og smarte nett.

Smart grid-seminar på Steinkjer

Demo Steinkjer og klyngen Smart Grid Services Cluster har i løpet av en to-års periode gjennomført en rekke utviklings- og demonstrasjonsprosjekter og vi inviterer nå til en innholdsrik dag med spennende innlegg og presentasjoner av resultater fra arbeidet de første to årene. Begivenheten tar plass på Vitensenteret i Steinkjer den 9. april. Det er begrenset antall plasser, så meld deg på i dag!

FoU-D med norske nettselskap som samarbeidspartnere – Invitasjon til å komme med prosjektideer

Etter ønske fra nettselskapene om økt koordinasjon av felles finansiert forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D), har Energi Norge AS sammen med blant annet Smartgridsenteret, REN og nettselskapene gått sammen om å utvikle en prosess for nye slike prosjekter. EnergiNorge inviterer på vegne av de nevnte aktørene at interesserte fagmiljøer sender inn prosjektideer til nye fellesfinansierte FoU-D-prosjekter med nettselskapene som finansielle bidragsytere.

Powel deltar i Horizon 2020: UPGRID, et nytt stort Demo-prosjekt i EU

En av Europas ledende energiselskap, Vattenfall, velger Powel iAM DMS som sin løsning i EUs FoU-prosjekt UPGRID, med en ramme på 16 millioner euro, hvorav 12 millioner er støtte. Prosjektets fokus er på forbedring og utvikling av smartgrid og servicekvalitet. Prosjektet er planlagt å igangsettes tidlig i 2015 og vil vare i tre år.

Smart grids – ett av fem satsingsområder for realisering av Energi Unionen

EU-kommisjonen har lagt frem en ambisiøs plan for å binde sammen EU-landenes energipolitikk. Den inkluderer stor infrastruktursatsing for å koble sammen kraftnettet over landegrenser, satsing på felles marked for innkjøp, distribusjon og konsum av energi, støtte til fornybar energi og stor satsing på energieffektivisering. Energiunionen skal også sørge for å presse ned strømregningen for konsumentene ved at de står friere til å velge billigere strømleverandører over landegrenser.

Smartgridkonferansen 2015 – for deg som vil sette fart på utviklingen!

Sett av datoen for årets smargridkonferanse! Programkomiteen er i full sving med å lage et solid innhold.

Invitasjon til dialogmøter med Enova

«Vil dere være med på å utvikle grunnlaget for konkurransen «Smarte målere – smartere forbrukere»? Enova og NVE inviterer kraftbransjen og teknologileverandører til å konkurrere om delfinansiering til å gjennomføre pilotprosjekter, hvor ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller for sanntidsinformasjon om strømforbruk skal testes blant husholdninger i stor skala. Konkurransen utlyses i mai 2015. Vi ønsker å sikre gode og hensiktsmessige konkurransekriterier, og inviterer derfor til dialogmøter om konkurransen «Smarte målere – smartere forbrukere» i uke 10 og 11.»

Enova støtte til Demo-prosjekter for aktive distribusjonsnett?

Smartgridsenteret har spurt Enovas rådgivere om hvordan aktørene kan få støtte til Demonstrasjonsprosjekter rettet mot smartgridteknologi i distribusjonsnettet. Smartgridsenteret ser at ulike europeiske land, inkludert EUs store FoU-D program, Horizon2020, lanserer en rekke «Public-Private partnership» prosjekter innenfor smartgrids. Hvilke støtteordninger hos Enova er mest relevant for fremtidens strømnett?

Press Release: The Smart Rural Grid project presents its first prototype on PLC Communications

«In a project meeting on the first anniversary of the Smart Rural Grid the first prototype developed in the project could be presented.  Fernando Castro of ZIV Communications could this week present the result of 12 months intense development in Work Package 4 (WP4). WP4 is concerned with communications issues to be able to manage the different power electronic devices that will route the electric energy in different ways according to the needs of the distribution net operator (DSO). In a meeting held in Granollers in Catalonia, Spain this week Mr. Castro could provide hard evidence that project work is beginning to produce real value.  WP4 is extending the Power Line Communication (PLC) concept that allows communication signals to be transmitted across live power lines. …

Vellykket workshop om fremtidens driftssentral

NTNU-prosjektet «Fremtidens driftssentral» (The next generation control centres for Smart Grids) hadde nylig en workshop for prosjektpartnerne. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom tre NTNU institutt (Elkraft, Telematikk og Datateknikk/informasjonsvitenskap) og støttes av: Eidsiva, Skagerak Energi, Powel, Smart Grid Norway, ABB, Agder Energi Nett, Hafslund, NTE, EB Nett, Statnett og Trønderenergi. Workshopen inneholdt presentasjoner både fra NTNU-siden og fra partnerne og dekket et bredt spekter av tema fra laststyring i bygninger til samspillet TSO/DSO.

Power system protection in a smartgrid perspective – ProSmart

ProSmart er et nytt KPN-prosjekt ved NTNU som starter i 2015 og som er delfinansiert av Energix programmet i Forskningsrådet. Fremtidens kraftnett med økende grad av kompleksitet og integrering av distribuert energiproduksjon stiller nye og store krav til håndtering av feil. Prosjektet ProSmart søker å forbedre klassisk relevern i kraftnettet gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi. Siktemålet er økt pålitelighet, bedre feilhåndtering og høyere utnyttelse av kraftnettet, med redusert fare for store utfall. Den nyeste generasjon med releer er i stand til å kommunisere i sanntid og dra nytte av informasjon fra andre deler av kraftnettet.

Velkommen til Smart Energy 2015

«Sammen med eSmart Systems og Smart Simulations inviterer NCE Smart Energy Markets til Smart Energy 2015, den 29. – 30. januar. Her får du møte bransjekolleger og oppleve hvordan leverandører og aktører går fremtiden i møte. Nettselskapene står overfor massive endringer de neste årene. Smarte strømmålere, Elhub, nye markedsmodeller og «køprising», integrering av prosumenter, droner og nettnytte, elbil og fleksibilitetsstyring, ekstremvær og kilekostander, og nye regulatoriske tiltak fra NVE. Dette er bare noen eksempler og ny teknologi er et avgjørende virkemiddel for å håndtere dette.»

Smartgridkonferansen 2015 er lansert!

Da kan Smartgridsenteret med glede melde om at Smartgridkonferansen 2015 er lansert! Programkomiteen jobber med å få satt sammen et spennende program, og dette vil bli lagt ut etterhvert på Energi Norge sine nettsider. Lenke til program (under utarbeidelse), praktisk info og påmelding finnes nedenfor.

Sveriges handlingsplan for smarte elnett

Om morgenen den 8. desember presenterte «Samordningsrådet for smarte elnät» i Sverige sin endelige rapport, inkludert utkast til handlingsplan for utvikling av smarte nett for perioden 2015-2030, for regjeringen. Nå skal rapporten videre til høring hos myndighetene, og deretter skal det besluttes hvordan og hvem som skal drive implementering, oppfølging og videreutvikling av planen.

Enova og NVE inviterer til lanseringskonferanse for nye piloter: Smart strøm – smartere forbruk

Enova vil i samarbeid med NVE lansere et nytt tilbud for aktører i kraftbransjen til å lage pilotprosjekter på et viktig delområde innenfor smartgrids. For å kartlegge hvilken virkning ulike formidlingsløsninger fra smarte målere vil ha på husholdningers strømbruk lyser Enova ut en konkurranse for Pilotprosjekter. Konkurransen, som vil bli lyst ut i mai 2015, har en foreløpig en ramme på 30 millioner kroner.

Tingenes internett til stor nytte for nettselskapene

Innen 2020 er det ventet at milliarder av ting vil ha innebygde sensorer og prosessorer som gjør at de kan snakke sammen og ta beslutninger lokalt. En stor del av dem kommer til å bli brukt i energisystemet, fra boliger til distribusjonsnett. Men hvem skal programmere alle disse dingsene?

ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) publiserer rapport: Smart Grid Security Certification in Europe

«The report, aims to attract the interest of the smart grid experts and the support of certification authorities on open issues of security certification in smart grid environments. The increasing need for smart grid certification derives from the lack of control over the power supply chain (cables, solar panels, wind turbines, etc.), introduced by smart grid automation. The report describes the need for harmonised European smart grid certification practices which cover the complete smart grid supply chain, and are supported by a European platform based on M/490 SGAM1 (Smart Grid Architecture Model) and the concept of smart grid chain of trust.»

Forskningssentra for miljøvennlig energi (FME) — utlysning

Forskningsrådet har lagt ut utlysningen for forskningssentra for miljøvennlig energi (FME). Målet er å etablere sentra innenfor følgende tematiske områder: Energisystem, Energibruk og konvertering, fornybar energi, CO2-håndtering. Ambisjonen er å starte opp de nye sentrene i 2016.

Kraftelektronikk vil revolusjonere kraftnettet

Google trekker seg ut av fornybar kraftproduksjon og satser på kraftelektronikk. Omformerne til solcelleanlegg eller ladestasjoner blir mye mindre, og etter hvert billigere. Det åpner nye markeder for bedrifter som Eltek.

Prosjektresultater fra DeVID

FoU-prosjektet DeVID – «Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett» har hatt som mål å bidra til verdiskapning ved hjelp av kostnadseffektive løsninger og økt produktivitet for nettkunder, nettselskap og leverandørindustri, og dette har skjedd gjennom utvikling, demonstrasjon og verifikasjon. Prosjektet nærmer seg slutten og har nå utarbeidet en populærvitenskapelig presentasjon av prosjektresultatene.

Flere smartgrid-relevante prosjekter bevilget av ENERGIX

Flere smartgrid relevante Forskningsprosjekter vant frem i konkurransen i Forskningsrådets Energix program i denne runden. Her er noen av de spennende prosjektene som vil starte i 2015:

Enova lanserer ny demo-aktivitet

Enova vil i samarbeid med NVE lanserer en ny aktivitet i februar 2015. Denne vil være rettet mot forbrukerfleksibilitet og energieffektivisering i husholdninger. Det er ikke klart ennå om yrkesbygg skal inngå i den nye aktiviteten.

Toppbefaring i Hålogaland med bilder fra droner og Powel iAM bildeanalyse

Krav fra myndighetene tilsier at samtlige mastepunkt i høyspennings luftnett må kontrolleres, og tilstanden dokumenteres, minimum hvert tiende år. Denne kontrollen av master har tradisjonelt sett blitt gjennomført med bakkebefaring og klatring i den enkelte mast. Dette er en svært tidkrevende arbeidsoppgave i et utstrakt luftnett med mange master. Et stadig behov for effektivisering og fokus på personsikkerhet har etablert et behov for nye og innovative løsninger som kan forbedre arbeidsprosessen i nettselskapene.

Lønnsomme demoer

Leverandørindustrien og nettselskapene kan spare betydelige beløp på å benytte demonstrasjonsprosjektene som testarena for morgendagens produkter og tjenester. Samtidig kan de sikre at kundene og sluttbrukerne faktisk vil ha det de utvikler.

Presenterte et vellykket prosjekt

Demopilotene på Hvaler og Steinkjer har bidratt sterkt til at DeVID straks kan avrundes som en ubetinget suksess. Under årets Nettkonferanse i Bergen presenterte Therese T. Engan og Vidar Kristoffersen de viktigste resultatene.

Demo «case book» til International Smart Grid Action Network (ISGAN)

Smartgridsenteret har laget en «case-book» (eksempelsamling) som beskriver de norske smartgrid-demoprosjektene og smartgrid-laboratoriet, skrevet på engelsk. Denne kan de interesserte laste ned eller henvise til for internasjonale partnere. Beskrivelsen er levert til International Smart Grid Action Network (ISGAN) for mulig publisering til neste år.

Innspill til Stortingsmeldingen om en helhetlig energipolitikk

Smartgridsenteret sitt styre har levert skriftlig innspill til regjeringspartienes stortingsmelding om energipolitikken. Innspillet peker på det smarte strømnettet som virkemiddel for forsyningssikkerhet, et mer klimavennlig energisystem og næringsutvikling.

Rapporter fra IEA-PVPS

International Energy Agency (IEA) sitt program Photovoltaic Power Systems (PVPS) Programme har publisert sine resultater fra Task 14. Hovedmålet med Task 14 var å promotere bruken av PV tilkoblet strømnettet som en viktig energikilde i kraftsystemet, med fokus på integrasjon på høyere nivåer. Arbeidsgruppen ser på utfordringer med integrasjonen og teknologier på det lokale distribusjonsnettet og på hele transmisjonssystemet. Under ligger to utvalgte rapporter fra Task 14: «High Penetration of PV in Local Distribution Grids» og «Transition from Uni-Directional to Bi-Directional Distribution Grids».

Vellykket test av smarte strømmålere i Statnett sin Pilot i Nord-Norge

I Pilot Nord Norge har Statnett for første gang brukt smarte strømmålere (AMS) for å koble ut deler av forbruket. Dersom det oppstår en feil i nettet, kan det da kobles ut deler av forbrukersiden i stedet for at hele byer og større områder skal bli mørkelagt. Disse strømmålerne kan dermed gi oss en sikrere strømforsyning.

Kraft IS 2014: Seminar for kraftbransjen med tema informasjonssikkerhet

NorSIS inviterer alle virksomheter i kraftbransjen i Norge til en konferanse om informasjonssikkerhet. Dette er et arrangement som går over to dager fra 25. til 26. november 2014, og finner sted på Radisson Blu Oslo Airport, Gardermoen. Konferansen gjennomføres i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og arrangeres i år for sjette gang.

Seminar om risiko og forsyningssikkerhet i det kombinerte IKT- og kraftsystemet

SINTEF IKT og SINTEF Energi inviterer til seminar om risiko og forsyningssikkerhet i det kombinerte IKT- og kraftsystemet, som finner sted tirsdag 16. desember på Gardermoen. Det blir en dag med spennende foredrag med temaer som driftssikkerhet, risiko- og feilhåndtering, automatisering og «cyber security». Kanskje blir det også debatt: Samarbeid mellom nettdrift og IKT i nettselskapene – som løver og sebraer eller bier og blomster?

Neste generasjon driftskontroll – publikasjoner

Prosjektet «Next Generation Control Centers for Smart Grids» ved NTNU har nå oppdatert sine sider med blant annet en oversikt over relevant litteratur for emnet. Disse kan finnes under «Papers» til venstre på siden, via lenken under.

Engasjering av kundene

Engasjering av kunder er en kritisk komponent i å skape et vellykket AMS prosjekt. ISGAN — «The International smart grid action network» — har gitt ut en eksempelsamling på AMS prosjekter i 9 ulike land, deriblant Sverige. Smartgridsenteret har tatt en kikk på hva som sies om kundesiden.

Lyse Elnett og ABB samarbeider for å teste smartgrid-teknologi i større skala

Lyse Elnett og ABB har signert en intensjonsavtale om bruk av smartgrid-teknologi for mer energieffektiv og pålitelig kraftdistribusjon.

Glød-programmet i Hafslund på besøk til Smartgridsenteret

Hvordan vil smartgrids treffe verdikjeden i energiselskapene? Dette var et sentralt spørsmål da utviklingsprogrammet Glød i Haflsund kom på besøk til Smartgridsenteret.

Trenger en møteplass som Smartgridsenteret

– For oss er Smartgridsenteret en plattform for påvirkning og koordinering av aktiviteter mellom leverandørene og nettselskapene. I tillegg er senteret en viktig møteplass for å diskutere ideer og treffe andre aktører som på sikt kan bli partnere i ulike prosjekter, sier administrerende direktør Eilert Bjerkan i Enfo Consulting.

AutoDIG: Får frem viktig feilinformasjon i flommen av data

Statnett og Enfo Consulting har utviklet et system for analyse av feil og driftsforstyrrelser i kraftsystemet. Det har kapasitet til å analysere store datamengder i løpet av svært kort tid, og har algoritmer og regler som gir en pekepinn om kraftsystemets helsetilstand. For en nettoperatør som Statnett er det viktig både å oppdage feil tidlig og å analysere årsakssammenhenger og bakgrunnen for feilhendelser i etterkant. Det nye verktøyet AutoDIG gir mulighet for begge deler.

Prosessorienterte løsninger for smartere forvaltning av infrastruktur

Smartgridsenteret tok en prat med Richard Schytte i Powel for å diskutere hva som kjennetegner fremtidsrettede løsninger for smart forvaltning av infrastruktur. Schytte mener det behøves løsninger som bidrar til å øke graden av selvbetjening, redusere manuell inntasting av data i flere systemer og automatisering av prosesser som saksbehandling og nettmelding. Eksempelvis vil smarte web-baserte løsninger i kombinasjon med prosessorienterte arbeidsflater bidra til en mer effektiv forvaltning.

Ringeriks-kraft på besøk til Smartgridsenteret

18. oktober besøkte konsernstyret i Ringeriks-kraft Smartgridsenteret, SINTEF og NTNU. Styrene for Produksjon, Nett, Strøm, Entreprenør og Varme var også en del av delegasjonen sammen med ledelsen i konsernet.

Presentasjonene fra Smartgridkonferansen 2014

Powerpoint-presentasjonene fra årets Smartgridkonferanse ligger ute på våre sider under fanen Rapporter. For en nærmere oversikt over innholdet i hver presentasjon, se Smargridkonferansens program på Energi Norges nettsider. Lenke til presentasjonene og programmet finnes nedenfor.

Invitasjon til å komme med forslag til masteroppgaver ved Institutt for telematikk

Institutt for telematikk på NTNU inviterer industrien til å foreslå masteroppgaver for våren 2015. Vi oppfordrer til å sende inn forslag til gode oppgaver innenfor smartgrids. Se link for mer informasjon fra Instituttet. De ønsker ha forslag i hende innen 3. november.

Stor interesse for smarte nett

Det er ikke bare AMS-utrullingen som øker temperaturen og interessen i kraftbransjen rundt smarte nett. Også mulighetene for nettnytte begynner for alvor å gå opp de fleste aktørene.

Smartgridkonferansen 2014 nærmer seg!

Den 10. og 11. september vil Smartgridkonferansen utspille seg, som årets store event med fremtidens nett som tema. Det blir paneldebatt og innlegg som omfatter både erfaringer, pågående aktiviteter og fremtidige planer. Har du husket å melde deg på?

Hva skjer i Demo Norge?

Forskere og forbrukere tar i bruk «hele Norge» for å utvikle morgendagens smarte kraftnett. Arbeidet i de seks demonstrasjonspiloter fra Alta i nord til Kristiansand i sør skrider frem. Her kan utviklerne teste og demonstrere hvordan ideene fra tegnebrettene fungerer i virkelighetens verden.

Indias Smart Grid Bulletin

India Smart Grid Forum (ISGF) presenterer sin Smart Grid Bulletin, et omfattende nyhetsbrev som holder leserne oppdatert på ulike aspekter ved smart grid som teknologiutvikling, policyer, reguleringer og standarder, oppdateringer på fremtidige og pågående smart grid-prosjekter i India, smart grid-eventer og initiativer for kapasitetsbygging i India og utlandet. I den sjette og nyeste utgaven kan en lese om temaer som: fremtidens elektriske nett, oppdateringer innen indiske prosjekter og teknologi, smart grid i smarte byer, smart grid-eventer og India Smart Grid Week 2015.

Eksperter i Team – rapportene fra landsbyen Smart Grid

Emnet Eksperter i Team (EiT) er et emne som gir studentene erfaring med samarbeid i grupper, dette ved at de må bruke sin fagbakgrunn i en gruppe som arbeider med et tverrfaglig prosjekt. Etter hvert endte prosjektløp leverer alle gruppene en prosjektrapport. Smartgridsenteret ønsker å gjøre oppmerksom på at rapportene for de smartgridrelevante prosjektene ligger ute på våre nettsider.

Fremtidens driftssentral – siste nytt fra prosjektet

Prosjektet «Fremtidens driftssentral» ved NTNU og SINTEF har laget nyhetsbrev med erfaringene fra besøk hos Statnett i Oslo, workshop med partnerne i prosjektet 4. februar, samt status fra alle delprosjektene.

Smart Rural Grid

Smart Rural Grid-prosjektet har som mål å utvikle det smarte nettet på mindre befolkede områder, og å søke den beste måten å gjennomføre overgangen fra det nåværende til det nye distribusjonsnettet i slike områder. Dette prosjektet vil teste ut det helt nye konseptet som har fått navnet «Smart Rural Grid». Konseptet vil benytte telekommunikasjon, kontroll og lagringsteknologier samt andre systemer og apparater til å revolusjonere eksisterende strukturer og for å sikre en vellykket oppstart av det nye konseptet som utvikles i prosjektet.

Siste nytt fra DeVID-prosjektet

DeVID-prosjektet var i gang i 2012, og er nå inne i sitt siste år. Nyhetsbrevet som ble publisert i mai oppsummerer faglig status for hver arbeidspakke i prosjektet.

IEAs Energy Technology Perspective 2014 gjør et dypdykk i elektrisitet

Elektrisiteten vil være en økende viktig sak i fremtidens energisystemer, og International Energy Agency (IEA) sine Energy Technology Perspectives 2014 ser nærmere på tiltak som blir nødvendige for å støtte opp under bærekraftige alternativer for produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet. Perspektivene innebærer blant annet modellering av ulike globale scenarioer frem til 2050, fremskritt i virksomheten for overgangen til ren energi på globalt nivå, samt innsikt i nøkkelspørsmål rundt verdens energisystem for fremtiden.

Programmet for Smartgridkonferansen 2014 er klart

Energi Norge og Smartgridsenteret kan nå meddele at programmet for Smartgridkonferansen 2014 er fastsatt! Konferansen er den 10. og 11. september på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Ny smartgridstrategi for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D) for nettselskapene

Den nye strategien er utformet gjennom felles innsats fra nettselskapene som er medlemmer i The Norwegian Smart Grid Centre. Strategien ble lansert på en godt besøkt workshop under Energiforskningskonferansen i Oslo 22. mai. Nå er håpet at den vil tas i bruk av nettselskapene og virkemiddelaktørene.

CIM Users Group Meeting Oslo 2014

CIM Users Group (CIMug) har valgt Oslo som sted for sitt vårmøte fra 17 til 20 juni 2014. Statnett er Gold Sponsor til konferansen. Deler av IEC Common Information Model (CIM) standardene er nå i bruk internt hos Statnett. Statnett ser på dette som en viktig standard for å håndtere utveksling av kraftnettrelatert data både internt hos TSO (Transmission System Operator) og DSO/DNO (Distribution System/Network Operator), samt mellom TSO-TSO, TSO-DSO/DNO og DSO/DNO-DSO/DNO.

Validér og Powel tegner omfattende strategisk avtale – skaper Norges største plattform for håndtering av smarte målere

Bergen og Trondheim, 13 mai, 2014: Validér AS, en tjenesteleverandør grunnlagt av 21 nettselskap på Vestlandet, har ingått en strategisk avtale med Powel AS, en leverandør av programvareløsninger og tjenester innenfor energibransjen og kommunal sektor. Kontrakten innebærer at Powel vil levere og implementere en IT-plattform sammen med sine underleverandører Oracle og e-vita. Denne gjør det mulig for Validér å vokse til Norges hittil største leverandør av tjenester for smart målere (AMS). Innledningsvis omfatter løsningen 400 000 målepunkter. Plattformens fleksibilitet gjør det mulig å utvide den fortløpende både i forhold til størrelse og funksjonalitet. I starten håndterer løsningen 400 000 målepunkter og 21 nettselskap.

EU-demo blant de beste smartgridprosjektene i verden

EcoGrid EU er et demoprosjekt som er ledet av SINTEF, finansiert av EU og plassert i Danmark. EcoGrid EU har vært en del av den første utdelingen av prisen ISGAN Award of Excellence ved International Smart Grid Action Network (ISGAN) og the Global Smart Grid Federation (GSGF), i Seoul 2014. Prosjektet var blant 41 bidrag fra 15 ulike land, og ble tildelt prisen «Award of Excellence – Honorable Mention» for å ha vært det nest beste bidraget.

Norsk energiteknologi representeres i India

NCE Smart og Tiny Mesh deltar på Hydrovision New Dehli 2014 i samarbeid med Innovasjon Norge.

Presentasjon av Demo Norge som studentarrangement

Tirsdag 8. april inviterte Smartgridsenteret og EMIL FagKom ved Energi og miljø-studiet til presentasjon med pågående demonstrasjonsaktiviteter i Norge. Studentarrangementet innebar presentasjon av disse, presentasjon av Smartgridsenteret samt mingling og middag i Kjelkantinen på Gløshaugen.

Energi21 anbefaler økt nasjonal innsats for fremtidens fleksible energisystem

I sin reviderte strategi anbefaler Energi21 økt forskning, utvikling og demonstrasjon på seks utvalgte områder, med spesiell innsats på vannkraft og fleksible energisystemer.

– Disse to områdene representerer fundamentet i vårt energisystem og har stor betydning for dagens og fremtidens verdiskaping, sier direktør Lene Mostue i Energi21.

Norge er «Member of the month» hos Global Smart Grid Federation

I mars 2014 ble Norge utnevnt «månedens medlem» hos Global Smart Grid Federation (GSGF). I den anledning har Kjell Sand, leder for koordinasjonskomiteen til Demo Norge, skrevet en utfyllende artikkel om utviklingen av smarte nett i Norge. Saken er lagt ut på Global Smart Grid Federation sine nettsider.

Global Smart Grid Federation peker på Norges lave investeringer i forsking, utvikling og demonstrasjon for smartgrids

Etter Smartgridsenterets årsmøte tirsdag 25. mars var det duket for et åpent fagseminar med blant andre keynote speaker Paddy Turnbull, leder for the Global Smart Grid Federation (GSGF). Aktuelle temaer var utvikling og trender innen smartgrid på globalt nivå, plusskunder og spørsmål om hvilke nye demoaktiviteter Norge trenger i dag.

ET6010 «Fremtidens elektriske energisystem»

Etter og videreutdanningskurset ET6010 Fremtidens elektriske energisystem ved NTNU

Bidrar til åpne standarder

EU vil ha åpne standarder i morgendagens smarte nett. Det skal sikre nettselskapene full frihet i valg av leverandører. Nå tester forskere og industrien de moderne løsningene i Demo Steinkjer.

Prosjekt- og Masteroppgave med Elkraftstudenter

Hvordan kan Smartgridsenteretes medlemmer inngå samarbeid med studenter og professorer på NTNU om prosjekt- og masteroppgave?

Presentasjon av Demo Norge for Studenter

The Norwegian Smartgrid Centre ønsker å etablere en arena hvor studenter, akademia og fagmiljøet kan møtes for å bygge nettverk og diskutere faglige utfordringer knyttet til et smart kraftsystem. I den anledning arrangeres det, for første gang, en presentasjon av Demo Norge med påfølgende mingling på Gløshaugen i auditorium Kjel 1 den 8. april.

Invitasjon: Studietur til Tyskland om solenergi, med besøk på Intersolar

Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med Baden-Württemberg International, Norsk Solenergiforening og OREEC inviterer til studiereise til Tyskland med temaet solenergi, 2.-4. juni 2014.

PowerHack 2014: Hvordan kan vi bruke smarte data?

Demo Steinkjer med partnere inviterer den 21. til 22. mars til hackathonet PowerHack 2014, der deltakerne skal se på hvordan å benytte seg av dataene fra de smarte målerne. Med tilgang til Demo Steinkjers data skal kreativiteten slippes løs, og 24 timer med intens programutvikling vil forhåpentligvis være et stort steg på vei mot de beste løsningene.

Lyse går for AMS-måler med spenningovervåking og smarthusmuligheter

Finske Aidon skal levere automatiske strømmålere som skal installeres i hjemmene til Lyse Elnetts 140.000 nettkunder i Sør-Rogaland.

Aftenposten: Snart blir strømmåleren smart

«I dag er målet at alle landets 2,6 millioner husstander innen 2019 skal være utstyrt med smarte målere for å utnytte strømnettet mer optimalt. Det kan gi en ny hverdag, og en lavere strømregning, for deg og meg.»

Smartgridrelaterte demoer og prosjekter i Europa

Det pågår i dag en rekke demonstrasjonsprosjekter som skal skape grunnlag for vår kunnskap om hvordan det smarte nettet kan implementeres i fremtiden. Det europeiske SmartGrids ERA-Net har satt sammen en rapport som oppsummerer over 30 av disse prosjektene.

GSGF Nyhetsbrev 01/14

GSGF Newsletter January 2013 EVENTS – MEMBER NEWS – GO-SEES – HOTSPOTS Word of the chairman and executive director Dear members, dear friends, When we were watching television at the time of the changeover from 2013 to 2014 we realized that when they showed the «trip» of this transition around the globe, the organization that […]

Invitasjon til å bli med i prosjekt om fjernstyrt SIM-kort

Smartgridsenteret oppmuntrer demoene til å sette i gang nye aktiviteter for å utvikle smartgrids. Demo Steinkjer og NTE inviterer nettselskaper til å delta i et lite pilotprosjekt som skal teste ut fjernstyrt SIM-teknologi.

To smartgridprosjekter har fått støtte fra Forskningsrådet

Energi Norge og Rasjonell elektrisk nettvirksomhet AS (REN) nådde begge opp i konkurransen om prosjektstøtte fra Forskningsrådets ENERGIX-program.

Nytt demoprosjekt i Nord-Norge om transmisjonsnettet

Smartgridsenterets nyeste demonstrasjonsprosjekt skal utvikle og teste smartgridløsninger på de aller høyeste spenningsnivåene. Hele Europa er spent på resultatene.

Vellykket folkemøte hos Smart Energi Hvaler

Over 80 privatpersoner kom og ville bli plusskunder i Smart Energi Hvaler. Nå skal prosjektet legge til rette for å utvikle flere naboskap med plusskunder og prosumenter.

Vil bruke AMS-målerne til å forutsi strømforbruket

I dag har nettoperatørene god oversikt over transmisjonsnettet og kan forutsi belastningen med stor nøyaktighet. Det samme gjelder ikke distribusjonsnettet der oversikten er dårlig og prognosene unøyaktige. To NTNU-forskere utnytter data fra mange AMS-målere samtidig for å gi nøyaktige prognoser.

EVU Fremtidens Elektrisk Energisystem

På dette kurset vil du lære en del grunnleggende forhold knyttet til konseptet SMARTGRID. Kursets målsetning er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier. Kurset vil gi godt grunnlag for videre spesialisering innenfor de ulike temaene. Det vil etableres et opplegg for at deltakere med ulik bakgrunn skal kunne starte kurset med nødvendig faglig basis. Dette gjøres ved utvikling av læremateriell spesielt egnet for selvstudium.

Global Smart Grid Federation

November nyhetsbrev fra Global Smart Grid Federation

Data Analysis in the Smart Grid

Data analysis in the Smart Grid, pdf-fil

Global Smart Grid Federation

Oktober nyhetsbrev fra Global Smart Grid Federation

Smartgridsenteret og Energi Norge intensiverer samarbeidet om Smartgridkonferansen

Smartgridkonferansen er den viktigste møteplassen i Norge for deg som er opptatt av å utvikle og ta i bruk nye løsninger innenfor smartgrids. Nå skal den bli enda bedre.

Nettstasjon på Hvaler første skritt mot smartgrid-integrering

Demo Hvaler passerer en ny milepel når Fredrikstad Energi i samarbeid med ABB og Powel tar i bruk en ny smart nettstasjon. Smarte nettstasjoner har vært «the missing link» mellom AMS hos forbrukerne og høyspentnettene.

Nytt nasjonalt laboratorium for smartgrid i Trondheim

Forskningsrådet har bevilget 28,6 millioner kroner til NTNU for å etablere et nasjonalt laboratorium for smartgrid i samarbeid med SINTEF Energi, NCE Smart Energy Markets og Høgskolen i Narvik. Den nye infrastrukturen vil være åpen for forskningsmiljøer og bedrifter over hele landet.

Visualiserer nettforholdene

Nye metoder utviklet ved SINTEF Energi skal gi nettselskapene full visuell oversikt over forholdene i lavspenningsnettene. Visualiseringsarbeidet vil bidra til å redusere antall feil og redusere tiden fra feil og avvik oppstår til de oppdages og utbedres. Gevinsten er mer effektiv drift og nettplanlegging.

Solcellene endrer markedet – også i Norge

Solkraft er allerede en viktig del av energiforsyningen i Tyskland, fordi det lønner seg for brukerne. I Norge er det ikke energiprisen, men nullenergibyggene som vil få fart på solcellesalget, også som bygningsmaterialer. Nettselskapene må forberede seg på en ny hverdag der kraft fra mange tusen solcelleanlegg kommer inn på nettet.

Norsk skyggegruppe for oppfølging av smartgrid i EU

Smartgrid favner svært bredt med høy aktivitet på mange arenaer, noe som gjør det svært krevende å følge utviklingen. Som et bidrag til å følge opp og formidle det internasjonale arbeidet på ulike europeiske arenaer, støtter Forskningsrådet en norsk skyggegruppe for smartgrid i regi av SINTEF Energi.

Ny metode gjør det enklere å planlegge smartgrid for nettselskapene

Nå skal nettselskapene slippe å finne opp hjulet på nytt når de går i gang med smartgrid. Det nasjonale prosjektet for utvikling og demonstrasjon av smartgrid, DeVID, har har tilpasset verktøyet Use Case for planlegging og drift av smartgrid.

Vil utvikle verdensledende smartgridsenter

NTNU og SINTEF har i samarbeid med Smartgridsentere gått i bresjen for å sende søknad til Forskningsrådet om å opprette et forsknings- og demonstrasjonssenter for intelligente distribusjonsnett i internasjonal toppklasse. Senteret vil bli et såkalt SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) som Forskningsrådet administrerer.

Nytt etterutdanningskurs i Smartgrid ved NTNU

På dette kurset vil du lære en del grunnleggende forhold knyttet til konseptet SMARTGRID. Kursets målsetning er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier. Kurset vil gi godt grunnlag for videre spesialisering innenfor de ulike temaene. Det vil etableres et opplegg for at deltakere med ulik bakgrunn skal kunne starte kurset med nødvendig faglig basis. Dette gjøres ved utvikling av læremateriell spesielt egnet for selvstudium.

Smartgridkonferansen 2013: Demoer landet over løfter smartgrid

I løpet av de tre årene Smartgridssenteret har eksistert, er det opprettet fem demonstrasjonsprosjekter og startet en rekke forskningsaktiviteter. Og det vil skje enda mer de neste tre årene.

Nytt etterutdanningskurs i smartgrid vinteren/våren 2014

NTNU følger opp suksessen fra 2012 og tilbyr et nytt etterutdanningskurs neste år.

Doktorgradsstipendiater viser forskningsfronten

Smarte nett er et relativt nytt felt i kraftbransjen. På Smartgridkonferansen 10-11. september vil tolv doktorgradsstipendiater vise hva forskningen mener er de viktigste utfordringene akkurat nå. Kom på konferansen og hør på stipendiatene!

Vil bruke smartgrid til å bedre leveringssikkerheten

Fortum Distribution er nytt medlem i Smartgridsenteret. Nettselskapet er særlig opptatt av hvordan smartgrid kan brukes til å få mer effektive og driftssikre nett når nettoperatøren får mye bedre informasjon om hva som skjer i nettet. På sikt er drømmen et selvreparerende nett.

Smart møte om smartgrid 10.-11. september

Nettselskapenes forretningsmodeller er i spill. Mens alle er opptatt av å rulle ut AMS, er færre oppmerksomme på de dramatiske endringene i kraftbransjen. Smartgridkonferansen i september er den beste anledningen til å holde seg oppdatert.

IEA-møte og workshop om smartgrid i Stavanger 8. oktober

The International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement for a Co-operative Programme on Smart Grids (ISGAN), planlegger å avholde sitt neste møte i Executive Committee i Norge i høst. Samtidig arrangeres en workshop om “Power to the People! – Enabling Flexible Power Systems” og en omvisning.

Europas første felttest av IPv6 trådløs mesh kommunikasjon i Smarte Strømmålere ved Demo Steinkjer

Connode AB, sammen med NTE, gjennomfører nå prøver av den nye generasjonen av kommunikasjonsløsninger for elektrisitetsmarkedet ved Demo Steinkjer

eSmart Systems lands 50 MNOK development contract for next generation IT systems

Halden‐baserte eSmart Systems har gått sammen med Fredrikstad Energi (FEAS), Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Big Data Energy Systems fra Texas om å utvikle neste generasjons IT‐system for energiselskaper som skal operere i smarte kraftnett. Utviklingsprosjektet har en kontraktsverdi på til sammen 50 millioner kroner og støttes også av Innovasjon Norge gjennom en Industriell Forsknings‐ og utviklingskontrakt.

Skal ivareta IKT-sikkerheten i smarte nett

Smartgridsenteret har etablert et eget forum for IKT sikkerhet og pålitelighet. Forumet skal bidra til økt bevissthet og en felles referanseramme for aktørene i kraftbransjen. DNV Kema har tatt initiativet til forumet sammen med Smartgridsenteret.

Vil bidra til et pålitelig smartgrid

Safetec er nytt medlem i Smartgridsenteret. Bedriften vil bringe sikkerhetstenking inn i smarte nett og håper deltakelse i demoprosjektene vil gi verdifull kunnskap.

Smartgridkonferansen 10.-11. september 2014

Smartgridkonferansen er en viktig arena for erfaringsutveksling og debatt om norske utfordringer knyttet til utviklingen av det fremtidige fleksible kraftnettet. Her møtes myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, nettselskap og teknologi- og tjenesteleverandører.

Nærings-PhD: Smarte planer for smarte nett

Framtidas smarte nett krever andre metoder når nettselskapene skal utarbeide nettutviklingsplaner. Solceller, elbiler og AMS-målere gir både nye utfordringer og muligheter. Erling Tønne tar doktorgraden på temaet samtidig som han jobber hos NTE.

– Energiselskapene bør ta posisjon i velferdsteknologien

Forlengelsen av fristen for utrulling av AMS må ikke bli en sovepute for energiselskapene. – Bruk den gylne muligheten til å ta en posisjon i nye tjenester som velferdsteknologi, sier Jan Onarheim i det han går fra Smartgridsenteret tilbake NTNU.

Utvikler IT-system sammen

Fredrikstad Energi, Sogn og Fjordane Energi og eSmart systems samarbeider om å utvikle neste generasjon IT-systemer for smarte kraftnett. Demo Smart Energi Hvaler og Sogn og Fjordane Energi blir piloter.

Trenger kost-nytte-analyse for AMS

NVE har nylig sendt Olje- og energidepartementet et revidert forslag til AMS-forskrift. Den er tilpasset OEDs ønsker, men gir samtidig NVE og bransjen en utfordring i hvordan kost-nytte-effekter skal dokumenteres. Kjell Sand i Smartgridsenteret ser behov for å utvikle nye analyseverktøy.

Nytt styre og ny vertsinstitusjon

Tre viktige saker var opp på årsmøtet i The Norwegian Smartgrid Centre på NTNU i Trondheim 19. mars.

Fire scenarioer for utvikling av smartgrid i Norge

AMS-utrullingen markerer starten, men hva vil skje videre frem mot 2030? Som en del av DeVID-prosjektet har SINTEF Energi gjennomført en scenariostudie og laget fire scenarioer som beskriver mulige fremtidsbilder for anvendelse og utbredelse av smartgridteknologier i fremtidens elektriske distribusjonsnett.

Voldsom vekst i energiinvesteringene – hvordan holde på kompetansen

Norge får en investeringsboom i fornybar energi og kraftnett de neste fem-seks årene. Det krever en heftig rekruttering av fagfolk og storstilt tilgang på kapital. Allerede nå må planene legges for hva som skal skje etter boomen.

Fra Forskningsrådet til Smartgridsenteret

Styret har ansatt Grete Håkonsen Coldevin som ny leder i Norwegian Smart Grid Centre. Coldevin har bred bakgrunn innenfor forskning, teknologiledelse og energipolitikk. Hun tiltrer 7. mai 2013.

Advarer mot AMS-unntak

Regjeringen vil la nettselskapene slippe å installere smarte målere i hytter og hos andre småforbrukere. Unntaket kan hindre utviklingen av smarte nett i Norge. Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å endre og presisere forskriften fra 2011 som pålegger nettselskapene å installere avanserte måle- og styringssystemer (AMS) hos alle landets kraftkunder.

Nytt kraftnett lønnsomt for samfunnet

For hver krone som investeres i kraftnettet i Norge frem mot 2020, får samfunnet tre-fire kroner tilbake. Satsingen på nett og fornybar produksjon vil direkte og indirekte gi opptil 15 000 arbeidsplasser årlig frem til 2020. Det viser en fersk rapport fra THEMA Consulting Group, utført på oppdrag fra bransjeorganisasjoner og bedrifter både i kraftsektoren og på forbrukersiden.

På nett med fremtida

Onsdag 27. februar kl 12.30 presenterer THEMA Consulting Group rapporten På nett med framtida – kraftnettets betydning for verdiskaping. Presentasjon, kommentarrunde og paneldebatt overføres direkte på WEB-TV.

Studere Smart Grid?

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk (IME) og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) reviderer nå studieprogrammet Energi og miljø for å tilpasse studiet til fremtidens behov.

Ekskursjon til Demo Steinkjer

I midten av september brukte doktorgradstudenter fra NTNU og UMB to dager på å bli kjent med Demo Steinkjer. – Lærerikt og nyttig, sier Christian Skar, stipendiat ved Institutt for elkraftteknikk.

Smartgridkonferansen girer opp

Gode tilbakemeldinger og en formidabel økning i antall deltakere gir Smartgridkonferansen ytterligere boost.

Smartgridsenteret medlem av The Global Smart Grid Federation

The Global Smart Grid Federation (GSGF) arbeider for å finne framtidas smarte energisystem ‘World-wide’. Nå er også det Nasjonale Smartgridsenteret medlem.

Fremtidens Driftssentral

Hvordan behandle, og reagere, på all data som vil bli samlet inn i fremtidens driftssentral? Og er nettselskapene modne for å motta sanntidsdata? Prosjektet Fremtidens driftssentral dykker dypere inn i spørsmål som dette.

Oppstart EVU kurs

22. – 25. Oktober arrangeres første samling i NTNU-kurset Fremtidens Elektriske Energisystem.

Informasjonssikkerhet i fokus

Informasjonssikkerhet er et kjernepunkt når energibransjen går fra lukkede systemer og over til digitale løsninger.

Ingen snarlig løsning på Nasjonal Smart Grid strategi

Styret i Energi 21 har bestemt seg for ikke å nedsette en innsatsgruppe for ”Smarte, fleksible energisystemer” slik det var fremmet forslag om. Smartgridsenteret jobber nå videre for å få strategiarbeidet i gang.

Stimuli som virker

I november fatter, etter all sannsynlighet, NVE vedtaket som gir energiselskapene mer økonomisk handlingsrom til å satse på FoU- og demoprosjekter. Flere bransjeaktørene vi har snakket vil øke sin forskningsaktivitet hvis forslaget vedtas.

EVU Kurs

I oktober er det oppstart på etter- og videreutdanningskurset «Fremtidens elektriske energisystem». Kurset tar for seg grunnleggende forhold knyttet til smartgrid. – Kurset vil hjelpe deltakerne til å ta de riktige beslutningene for sine selskap, sier Rolf Michelsen som har vært prosjektleder for å utvikle kurset.

Energisatsning på UMB

Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås er godt i gang med å bygge opp fremtidsrettede energistudier.

Eksperter i Team – Smart Grid

NTNU studenter velger seg smartgrid som tema i faget Eksperter i team (EiT). Smartgrid blir synliggjort på NTNU ved at det er et EiT-tema, sier landsbyhøvding Kjell Sand.

Nullenergi boligfelt

I høst begynner Skanska oppføringen av 40 boliger med nullhusstandard. Det vil si at boligene er selvforsynt med energi til drift av boligene, oppvarming, belysning og varmtvann. Både Skanska og Agder Energi håper å hente ut nyttig lærdom fra pilotprosjektet.

EcoGrid Bornholm

EU-prosjektet EcoGrid på Bornholm skal teste smart strømstyring og endring av forbrukeradferd, og har fått tilnavnet Europas smartgridlaboratorium. Prosjektet er svært ambisiøst, og tester ut prisrespons på 5-minuttersbasis.

STRONgrid

Framtidas energisystem trenger bedre verktøy for planlegging, drift og kontroll av kraftnett på tvers av landegrenser og spenningsnivåer. Det Nordiske forskningsprosjektet StronGrid adresserer problemstillingene.

NVE varsler tøffere tider

Strukturendringer og mindre utbyttetaking er virkemidler som NVE mener må til for at nettselskapene skal være bærekraftige framover. Store investeringer krever nye grep.

Fremtiden er her

I september er tida igjen inne for den årlige Smartgridkonferansen

Årets Ildsjel 2012

Maria B. Line, forsker og stipendiat hos SINTEF/NTNU ble kåret til årets ildsjel 2011 på Landsmøtet i Bergen forrige helg

Jan Onarheim ansatt som ny senterleder

Smartgridsenteret har vært gjennom en oppstartsperiode hvor NTNU har stilt leder til disposisjon

Innovasjonspris

Fremtidsprisen som ”Årets innovatør innen energi og/eller IT 2012” ble tildelt Det nasjonale Smartgridsenteret under Fremtidskonferansen i Halden.

Årsmøte 2012

På Smartgridsenterets andre årsmøte ble Per Bakseter valgt som ny styreleder. Zarko Sumic, fra Gartner group, holdt inspirerende innlegg om globale energitrender. Kjersti Vøllestad fra NVE fortalte om arbeidet med å endre rammebetingelsene for nettselskapenes muligheter til å bruke midler på forskning.

Smartgridsenteret så langt

9. mars ble det andre årsmøte i Det nasjonale Smartgridsenteret avholdt. Hva er gjort og oppnådd så langt? Vi snakket med noen sentrale personer.

Energisystem

Jan Ove Gjerde ble ansatt som forskningsdirektør i Statnett i fjor høst. Han drømmer om at hele bransjen sammen skal tenke nye tanker og løsninger. – Smartgrid er nøkkelen til framtidas energisystem, men ingen vet helt hvordan det blir, sier Gjerde. Nå i mars ble han valgt inn i styret til Smartgridsenteret.

Rammebetingelser i endring

NVE jobber nå med et forslag for å endre rammebetingelsene i forhold til nettselskapenes muligheter til å bruke midler på forskning.

Velferdsteknologi

Demo Lyse tester ut smartgrid kombinert med nettbaserte velferdstjenester i Stavangerregionen. AMS og smarthus i praksis.

Nasjonalt løft

Demoprosjektet DeVID har vokst seg stort etter tildelinger fra Norges forskningsråd. Smartgridsenteret mener dette markerer starten på et nasjonalt løft innen forskning på og utvikling av mulighetene smartgrid gir i Norge.

AMS Prosjektlederforum

I slutten av januar ble det tredje møte i AMS-prosjektlederfoum avholt. – Det ble en konstruktiv meningsutveksling. Det er nyttig å møtes på nøytral grunn og dele erfaringer og synspunkter, sier leder Morten Bjerkan i NTE.

Smartgrid Undervisning

– Smartgrid er et veldig aktuelt område som blir viktig for integrasjoner av fornybare energikilder. Da er det naturlig å tilby studentene smartgrid-undervisning, sier Olav Fosso, professor på elkraftteknikk på NTNU.

Smartgrid på politisk hold

Hvor i det politiske landskapet befinner smartgrid seg? Vi tok pulsen på to sentrale aktører og fikk deres synspunkter rundt smartgrid i politikken.

Studenter om Smart Grid

Smartgrid omtales ofte som framtidas energisystem. Men hva vet framtidas sivilingeniører om smartgrid? Og ser de for seg å jobbe med det?

Smartgrid-utdanning

Behovet for kompetanse innenfor smartgrid er stort ute i bransjen. Det har NTNU nå tatt fatt i. Sammen med Hafslund og NTE jobber de med å lage et smartgridfag. Planen er at faget skal starte opp fra neste høst.

Jobber for en grønnere fremtid

I Halden har et tyvetalls bedrifter gått sammen om å finne energi- og klimaløsninger for en grønnere framtid. NCE Smart Energy Markets (også kalt NCE Smart) er navnet på klyngen.

Jobber mot FME

I juni overrakte Energi21-styret den konkretiserte FoU-strategien til OED. Sammen med Forskningsrådet følger de nå opp anbefalingene om en FME innen energisystemer.

Smartgridkonferansen 2011

Oppmøte var svært bra da Det nasjonale smartgridssenteret arrangerte sin første større konferanse. Hele 90 deltakere kom for å møte interessefeller og lære mer om smartgrid.

Demo Steinkjer

Et fullskala pilotprosjekt for å teste smartgrid skal igangsettes i Steinkjer. Prosjektet forventes å gi nyttig erfaring med utbygging og drift av smartgrid. Både husholdninger, næringskunder og industri skal være med i pilotprosjekt Demo Steinkjer.

Årsmøte 2011

16. september gikk årsmøtet i det nasjonale Smartgridsenteret av stabelen for første gang.

Smart satsning

Nasjonalt senter for Smartgrid forener krefter fra forskning og næringsliv og jobber for bedre utnyttelse av strømnettet, redusert energiforbruk og utvidet bruk av fornybare energikilder.

Demo Hvaler

Strømnettet i Norge står foran en formidabel modernisering, når landets 2,5 millioner strømmålere byttes ut med smarte målere. På Hvaler er de første ute med den nye teknologien.

Smartgrid Forskningssenter

På oppdrag fra det nasjonale Smartgridsenteret, er NTNU og SINTEF i gang med å forberede en søknad for å opprette et forskningssenter for miljøvennlig energi knyttet til Smartgrid.

Erfaringsutveksling AMS

Store og små kraftselskaper møttes i Molde for å dele erfaringer knyttet til AMS. Møte var begynnelsen på samarbeid mellom selskapenes prosjektledere på AMS.

Professorat i Smart Grid

Professoratet er en gave på 7,5 millioner fra Hafslund til Institutt for Elkraftteknikk. Professoratavtalen går over fem år og vil ha stor betydning for oppbyggingen av Nasjonalt Senter for Smartgrid