Fleksibilitetswebinar_tmsElektrifisering av samfunnet fører til mer fornybar og variabel kraftproduksjon, økt forbruk, flere tilkoblinger og mer variable laster samtidig som effekttopper er en økende utfordring. Dette har tradisjonelt sett vært løst ved hjelp av nettutbygging. Utbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. Hvilke løsninger og teknologier forskes det på i dag, finnes det uutforskede muligheter vi bør se nærmere på, og er egentlig fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?

Se opptak av seminaret:

 

Under seminaret ble følgende presentasjoner holdt:

Er fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?

«Fleksibilitetsløsninger kan nok ikke alltid forhindre nettinvesteringer og erstatte tradisjonelle løsninger for å løse nettutfordringer. Men hvordan kan vi vurdere alle de nye og tradisjonelle løsningene opp mot hverandre og regne på kost, nytte og risiko? CINELDI utvikler rammeverk og metodikk for nettplanlegging der fleksibilitet er satt i system.»

– Iver Bakken Sperstad, SINTEF Energi

 

Smart Senja – Hvordan kan fleksibilitetsmarked bidra til å løse nettutfordringene på Nord-Senja

«Hvordan opprettholde en tilfredsstillende strømforsyning til et samfunn i vekst? I Smart Senja prosjektet utvikler Arva og partnere nye løsninger sammen med sjømatnæringen og det lokale samfunnet. På webinaret vil du høre mer om hvorfor det er nødvendig å tenke nytt og hvordan fleksibilitetsmarked kan bidra til å løse nettutfordringene på Nord-Senja.»

– Julien Moisan, Arva

 

Fleksibilitet i nettdrift: testoppsett for fremtidens ADMS

«Laboratory testing needs for operational value verifications and vulnerability assessments of  activation of flexibility resources will be presented. In addition, a laboratory test system for a volt/VAR optimization usecase implemented along the process of development  of  ADMS  testbed in NSGL was be presented»

– Merkebu Zenebe Degefa, SINTEF Energi

 

Er det jeg eller Elvia som skal ha styring på varmtvannsberederen?

«Sammen med berederprodusenten OSO forsker Elvia på hvordan framtidens varmtvannsbereder vil kunne bidra i styringen av kraftnettet. Naboer vil kunne dele på strømmen slik at alle kan lade elbilen uten unødige oppgraderinger av kraftnettet. Kan dette være løsningen i framtidens kraftnett og spesielt i utsatte områder? Piloten inngår i IDE-prosjektet ledet av Smartgridsenteret.»

– Alf Inge Tunheim, Elvia

 

Hvordan klassifisere fleksible ressurser for kraftsystemet

«Begrepet fleksibilitet brukes i mange sammenhenger, men det mangler en omforent definisjon på hva dette er. I CINELDI er det gjort et større litteraturstudie for å samle grunnlag for å si noe om hvordan ulike fleksible ressurser kan klassifiseres, som utgangspunkt for å kunne vurdere hvordan de kan tas i bruk til nytte for ulike aktører i kraftsystemet»

– Hanne Sæle, SINTEF Energi

 

Erfaringer med markedsbasert aktivering av fleksible ressurser

«Elektrifisering av samfunnet vil sette nåværende energisystem på prøve, og prosjekt og piloter som ser på det å utnytte tilgjengelig nettkapasitet på best mulig måte blir derfor stadig viktigere. I piloten til Linja ønsker en å demonstrere muligheten for å nytte prissignal og direkte oppgjør som virkemiddel for å muliggjøre handel med fleksibilitetstilbyder og på den måten redusere behovet i perioder med høy last.»

– Regine Johansen, Sogn og Fjordane Energi (SFE)

 

Norsk innovasjon for fleksibilitet: småstegsjusteringer eller radikale endringer

«Dette innlegget tar tak i de viktigste trekkene innenfor Norsk utvikling og innovasjon for fleksibilitet og spør: hva er det som mangler og hvorfor er dette problematisk?»

– Tomas Moe Skjølsvold, professor, NTNU

 

Flexibility – the Danish case

– Mattia Marinelli, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)