Konseptet som presenteres fra FlexChEV handler om off-grid ladestasjoner for hurtiglading av elbiler. Både lagring, lading/utlading og samspillet med el-nettet diskuteres.  Tanken er at slike ladestasjoner kan fungere som et slags økosystem også for lokal distribuert energi hvor lagringskapasiteten i en slik stasjon kan utnyttes både som et balanserende element i distribusjonsnettet og som mottaker av fornybar, distribuert produksjon.  Fokus på utladingsmønster, lagringsteknologi og optimalisering av drift i forhold til nett og primærfunksjoner knyttet til lagring vil bli presentert. Samspillet mellom stasjon og omgivelser har vært et sentralt tema som HIN har jobbet med.

Les mer på FlexChEV-prosjektets nettside.

Videre vil det presenteres en ny type simulering som er utviklet på høyskolen for å bestemme fremtidige trafikkmønster og ladebehov som bør virke dimensjonerende på slike og andre typer ladestasjoner, ikke minst også som basis for å planlegge et system av ladestasjoner som er mest mulig optimalt. Simuleringssystemet er basert på en AI-metode kalt Ant Colony Optimization. På tampen av dagen eller dagen etterpå vil det diskuteres muligheter for fremtidig prosjekter med samme konsortium.  Fokus her vil være på elbil problematikk og elektrifiserte havner.

 

Prosjektets koordinator er Bernt A. Bremdal, som kan kontaktes ved spørsmål.