Norge har mål om å kutte klimagassutslippene, øke andelen fornybar energi, videreutvikle energisystemet og legge til rette for at norske næringsaktører posisjonerer seg nasjonalt og internasjonalt. For å nå disse målene trenger vi nye løsninger og økt kunnskap om rammebetingelser og virkemidler. ENERGIX-programmets hovedmål er nettopp å støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

ENERGIX programplan ligger til grunn for det tematiske nedslagsfeltet i utlysningene. Programplanen er under revisjon og en foreløpig versjon er publisert sammen med utlysningene.
Les den reviderte programplanen og om revisjonsprosessen:

Utkast til ny programplan for ENERGIX – kom med innspill

Utlysningen gjelder søknadstypene Innovasjonsprosjekter i næringslivet, Kompetanseprosjekter for næringslivet, Forskerprosjekter og Nye konsepter: Grensesprengende nye ideer eller metoder innenfor energiforskning.

Utlysning for næringslivet

Innovasjonsprosjekter
Utlysningen for Innovasjonsprosjekter i næringslivet er åpen for søknader på alle programmets temaområder (se utlysningen for detaljer). Det lyses ut 180 millioner kroner til disse prosjektene.

Søknader som sendes inn før endelig søknadsfrist, kan åpnes og justeres av søker helt frem til søknadsfristen. Alle søkere oppfordres til å gjøre dette. På den måten kan man avdekke eventuelle feil som må korrigeres i søknaden, i god tid før fristen går ut.

På Energiforskningskonferansen 23. mai vil vi ha en egen parallellsesjon for deg som ønsker tips til å skrive en bedre søknad.  Meld deg på konferansen: påmelding.

ENERGIX bidrar også med midler til fellesutlysning innen Havteknologi og PILOT-e som også kan være relevant for deler av næringslivet.
Se 100 millioner til Havteknologi – Innovasjonsprosjekter i næringslivet
PILOT-e publiseres før sommeren.

Fristen for alle Innovasjonsprosjekter i næringslivet er 11. oktober 2017 kl. 13:00.

Utlysninger for forskningsmiljøene

Kompetanseprosjekter

Utlysningen for Kompetanseprosjekter for næringslivet er åpen for søknader på alle programmets temaområder (se utlysningen for detaljer). Det er 160 millioner kroner som lyses ut til disse prosjektene.

Forskerprosjekter
Programplanen beskriver nasjonale forpliktelser, store globale megatrender og hvilke områder Norge har mulighet til å gjøre en forskjell. Innenfor noen prioriterte temaer er det behov for grunnleggende strategisk forskning, og utlysningen for Forskerprosjekter er åpen for noen utvalgte tematiske områder (se utlysningen for detaljer). Utlysningens størrelse er 100 millioner kroner.

Nye konsepter
ENERGIX har også lagt ut en ny utlysning om Nye konsepter: Grensesprengende nye ideer eller metoder innenfor energiforskning. Utlysningen er rettet mot søkere fra universitets-, høyskole og instituttsektorene og er på 35 millioner kroner.

– Med denne utlysningen oppfordrer vi UH- og instituttsektorene til å tenke utenfor boksen og bringe frem nye og kreative prosjekter som ikke nødvendigvis er videreføringer av den etablerte forskningen på området. Vi ønsker å finansiere tre til fem slike prosjekter, der det er rom for høyere vitenskapelig risiko enn normalt, forteller Ane T. Brunvoll, programkoordinator for ENERGIX-programmet.

– For å oppnå dette, tar vi i bruk noen nye kriterier, og søknadsbehandlingen blir litt annerledes enn normalt. For eksempel vil de beste kandidatene få presentere ideene sine for et panel i finalerunden, fortsetter Brunvoll. Hun poengterer at det derfor er viktig at alle søkere leser utlysningen med beskrivelser av evalueringskriteriene nøye.

Fristen for både Kompetanseprosjekter, Forskerprosjekter og Nye konsepter er 6. september 2017 kl. 13:00.

Se utlysningene, og andre aktive utlysninger her: Utlysningene til ENERGIX

 

Kontakt

Ane Torvanger Brunvoll

Eline Skard