I følge høringsforslaget NVE har fremmet vil de nye vedtektene gi nettselskapene anledning til å bruke inntil 0,3 % av kapitalgrunnlaget for inntektsrammeberegningen til FoU- og demoprosjekter uten å bli økonomisk straffet for dette.

Vi spurte noen aktører om hva en slik forskriftsendring vil bety for deres selskap. Her er svarene vi fikk:

Ole Inge Rismoen, leder nettutvikling i Eidsiva

– Forskriftsendringen er veldig positiv. Fram til i dag har det vært begrensede midler man har kunnet bruke på forskning uten å, på kort sikt, bli straffet økonomisk. En del store selskaper har likevel tatt samfunnsansvar og satset på forskning, men det har også vært mange gratispassasjerer. Nå blir det mer likt for alle. Forskning og utviklingsprosjekter er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er viktig for å unytte ny teknologi og ta i bruk de mulighet som ligger i dette.

– Vi i Eidsgiva har hatt noen år med relativ lav forskningsaktivitet, men nå satser vi på å få opp aktiviteten knyttet til forskning- og utviklingsprosjekter.

 

Jens Auset, administrerende direktør i Hafslund Nett

– Hafslund Nett er positive til den foreslåtte endringen i kontrollforskriftens § 7-3, del d) hvor man gir nettselskapene økonomiske rammebetingelser som setter oss i bedre stand til å bidra til forskning og utvikling av ny teknologi i kraftsektoren.

– I lys av de framtidige FoU utfordringene og i samsvar med regjeringens signaler i forskningsmeldingen ber vi imidlertid NVE vurdere å heve taket til 0,4 % av avkastningsgrunnlaget.

Åshild Helland, ansvarlig for strategi og nettutvikling i Lyse EL nett

– Vi kommer nok til å øke det som går på FoU hvis denne forskriftsendringen blir gjennomført. Jeg antar at det allerede neste år kan bli en dobling hvis de rette prosjektene dukker opp. Vi ser forskriftsendringen også som en mulighet til å involvere mer internt personell i FoU-prosjekter.

Bjarne Tufte, avdelingsleder nettstrategi i Agder Energi Nett

– Forskriftsendringen gir en økt motivasjon for å satse på FoU. Dette har resultert i både økt fokus og økt allokering av ressurser til FoU-rettet virksomhet. I tillegg til å øke innsatsen til fellesfinansierte prosjekter gjennom Energi Norge og andre samarbeidspartnere, gir dette Agder Energi Nett anledning til å fremme egeninitierte prosjekt for å møte fremtidens utfordringer innenfor nettvirksomheten. Ett eksempel her er «Demo Sørlandet» som med bakgrunn i Skanska sitt ZEB-prosjekt på Skarpnes i Arendal vil se på hvordan denne type plusshus-byggefelt vil påvirke distribusjonsnettet. En håper her å få nyttig informasjon og teste ut nye løsninger for fremtidens «prosumers».