Regjeringen har varslet at det skal legges frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk i 2016. Olje- og energidepartementet inviterte interesserte aktører til å komme med korte og konkrete innlegg på energipolitikken i et 2030-2050 års perspektiv. Smartgridsenteret stilte på innspillsmøtet og la fram sine synspunkter (se presentasjonen til Smartgridsenteret her).

Meldingene fra Smartgridsenteret til politikerne var:

 • Meldingen bør inneholde en nasjonal målsetting om å utvikle fremtidens intelligente og fleksible kraftsystem
  • Gi OED og NVE i oppdrag å vurdere behovet for en nasjonal smartgridstrategi, gjerne etter modell av Sverige eller Danmark.
 • Forbrukerfleksibilitet: Meldingen bør inneholde en målsetting om å realisere fleksibilitet på forbrukersiden. Det vil sette forbruk i sentrum av utviklingen og reduserer behovet for konvensjonelle investeringer i nett.
  • Gi NVE i oppdrag å lage en handlingsplan for realisering av forbrukerfleksibilitet som ressurs i energimarkedene og for nettmonopolene.
 • Effekt-effektivisering: Energimeldingen bør adressere det stadig økende effekt behovet innenfor kraftsystemet og lansere et langsiktig, nasjonalt arbeid rettet mot effekt-effektivisering. Det vil bidra til et mer ressurseffektivt samfunn og redusere behovet for konvensjonelle investeringer i nett.
  • Oppdraget til Enova bør utvides fra dagens CO2-mål og Energi-mål til å også inkluderer Effekt-mål.
 • Innovasjonstakt: Innovasjonstakten hos nettselskapene må opp. For å gjøre gode tekniske vurdering og redusere investeringsrisiko før storskala utrulling, trenger nettselskaper og regulator få verdifull kunnskap fra demonstrasjonsprosjekter. For å komme fra fasen med test/demonstrasjon til implementering, trengs det sterkere incentiver.
  • Bedre incentiver innenfor inntektsreguleringen for nettselskapene til å investere i smartgrid teknologi, f.eks. gjennom justeringer i NVE renten. Dette vil føre til raskere implementering av nye løsninger.
  • Utvikle dagens FoU-D ordning for nettselskapene med sikte på raskere utnyttelse av hele rammen for Norge. Nettselskapene som velger å gå foran bør gis mulighet til å utnytte mer enn det som i dag ligger innenfor eget selskap ramme.
 • Teknologibasert næringsutvikling: Energimeldingen bør ha en næringspolitisk målsetting om å utnytte den store investeringsbølgen i nettbransjen til å videreutvikle konkurransekraften til tradisjonelle leverandører så vel som nye aktører innenfor «smart energi».
  • Innovasjon Norge bør prioritere innovasjonsmidler rettet mot «smart energi».