MENY  

Smartgridsenterets innovasjonspris 2019

Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres i september.

Smartgridtemaet for 2019

I 2019 er temaet for konkurransen 

 «Foregangsprosjekter som benytter måledata for å øke fleksibilitet, driftssikkerhet og/eller kostnadseffektivitet i nettet»

Hvem bør nominere sin(e) kandidat(er)?

Smartgridsenteret ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser høy kvalitet og gir et betydelig bidrag til årets smartgridtema. Det oppfordres til å nominere prosjekter som kan vise til konkrete resultater og som potensielt har en betydning / effekt utover selve prosjektet. Et eksempel kan være et prosjekt som benytter nyteknologi eller kombinasjoner av kjent og ny teknologi for å øke driftssikkerheten på en kostnadsmessig attraktiv måte.

Nominasjonsfrist
Nominasjoner må være mottatt innen 10.06.2019, og sendes til innovasjonspris@smartgrids.no

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon (se egen mal):

 1. Tittel på prosjektet.
 2. Kort beskrivelse av prosjektet, som inneholder hovedmål, omfang, viktige implementeringsegenskaper og sentrale resultater, samt hvordan prosjektet relaterer seg til årets tema.
 3. Bakgrunn og implementering, som beskriver kontekst, samt prosjektets formål, tilnærming og metodikk knyttet til bruk av smarte nett for å øke elektrisitetsforsyningens pålitelighet.
 4. Prosjektresultat, som beskriver prosjektets resultater, og hvordan prosjektets egenskaper og resultater måles mot evalueringskriteriene. Dette skal om mulig underbygges av relevante beregninger eller andre resultatindikatorer.
 5. Kontaktinformasjon, som inneholder organisasjonsnavn, prosjekttittel, organisasjonsadresse, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Link til mal for nominasjoner.

Sendes til innovasjonspris@smartgrids.no innen 10.06.2019.

Jury

Sonja Berlijn (leder), Statnett
Håkon Taule, Thema
Robert Seguin, Hafslund
Hanne Sæle, SINTEF
Richard Schytte, Powel
Gøril Forbord, Trønderenergi
Geir Mathisen, NTNU

Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen, deriblant:

 • Fleksibilitet: Utnytte nettkunders fleksibilitet til å tilpasse i last og produksjon raskt og dynamisk som en ressurs for et mer miljøvennlig, kostnadseffektivt, bærekraftig og robust kraftsystem.
 • Tilgjengelighet for ny last og produksjon: Muliggjøre kostnadseffektiv nettilknytning av alle typer forbruksutstyr (f.eks. spesielt effektkrevende utstyr som EV)  og nettilknytning av ny kraftproduksjon (spesielt distribuert, småskala kraftproduksjon).
 • Robusthet: Forbedre nettets forsyningssikkerhet og leveringskvalitet i overensstemmelse med fremtidens krav. I den digitale tidsalderen stilles det strengere krav til kraftnettets oppetid, med færre og mer kortvarige avbrudd. Denne konkurransen vil derfor vektlegge evnen til å raskt og effektivt kunne gjenopprette normal drift etter utfall, som har oppstått fra naturlige eller menneskeskapte hendelser, samt evnen til å forutse fremtidige farer og usikkerheter.
 • Kostnadseffektivitet i nettvirksomheten: Reduksjon av nettkostnader (CAPEX+ OPEX) gjennom bedre drift, bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur, utsettelse av behovet for nye investeringer i eksisterende infrastruktur, reduserte nettap, reduserte flaskehalser og redusert KILE.
 • Verdiskapning, verdiøkende tjenester, forretningsmodeller og markeder: Øke kraftsystemets verdiskapning gjennom utvikling av nye tjenester, markeder, og forretningsmodeller.
 • Rammevilkår, regulering: Prosjekt som peker på utfordringer ved dagens reguleringsregimer eller lovverk, og gir konkrete innspill på mulige endringer.

Smartgridprisen for 2019 vil bli tildelt på Smartgridkonferansen 2019, der vinnerne av konferansen vil bli invitert. Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel.

Evalueringskriterier

Innsendte nominasjoner må være innenfor rammene skissert over og derigjennom bidra til å akselerere smartgridutviklingen i Norge. Nominasjonene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Oppnådd innovasjon (40 poeng) – Prosjektets innovasjonsgrad i tillegg til resultater av prosjektet, deriblant tilnærming, design, implementering o.l.
 • Oppnådde gevinster (25 poeng) – I hvilken grad prosjektet eller konseptene som ligger til grunn for prosjektet har klare bevis for direkte eller indirekte økonomiske fordeler, som f.eks. en overbevisende og effektiv business case, redusert økonomisk tap eller utvidelse av verdiøkende tjenester uavhengig av om interessentene er sluttbrukerkunder (bolig, industri, kommersiell), nettselskap, kraftleverandører, produsenter eller andre. ´
 • Overførbarhet (25 poeng) – I hvilken grad prosjektet har potensiale for kopiering og tilpasning til andre forsyningsområder, omgivelser og markeder for å forbedre leveringssikkerhet ved hjelp av smarte nett teknologier, når det tas hensyn til viktige egenskaper som blant annet gjennomførings-kostnader, rådende regelverk og samarbeidsbehov.
 • Annet (10 poeng) – Prosjektets resultatnytte; verdiskapning og ikke-økonomiske fordeler (direkte eller indirekte) over ett eller flere samfunns-, miljø-, helse- og sikkerhets-områder, eller en annen dimensjon som ikke vurderes i kriteriene ovenfor. I tillegg vurderes synlighet og formidling av innovasjon, kommunikasjon av prosjektet utad.