I dag er det slik at selskapene måles mot hverandre, det sammenliknes hvor mye ressurser hvert selskap bruker på å få levert strømmen. Når de bruker penger som ikke direkte bidrar å øke den kortsiktige effektiviteten slår dette negativt ut for dem. Dette gjør at det å bruke penger på forskning ikke belønnes i inntektsrammereguleringen, noe som bransjen, og Det nasjonale Smartgridsenteret har tatt til orde for å få endret.

– Å hive seg inn i smartgridløpet er enormt dyrt og det er stort behov for risikoavlastende forskning, sier Jan Onarheim, senterleder i Smartgridsenteret.

I januar startet NVE, i samarbeid med en referansegruppe, arbeidet med å vurdere ordninger for å gi bedre incentiver til finansiering av FoU. NVE ønsker å legge til rette for at nettselskap driver relevant FoU-virksomhet. De tenker da på prosjekter med nasjonal nytte, som gir et resultat som er relevant for nettvirksomheten.

– Vi jobber med å finne noen passende kriterier for å finne de relevante prosjektene som kan inngå i ordninga. Vi håper at vi kan unngå at NVE gjør en selvstendig vurdering av nytten ved hvert prosjekt, men heller hvile på andres vurderinger, sier Kjersti Vøllestad, fra NVEs seksjon for økonomisk regulering.


Utfordring

Slik inntektsrammemodellen er i dag får selskapet kun garantert dekket 40 % av sine kostnader ved FoU- og demoprosjekter. I og med at risikoen ved å bruke ny teknologi er større enn å bruke eksisterende teknologi, er det fare for at en del selskaper velger å sitte på gjerde, å vente på at noen andre tar risikoen ved testing og teknologiutvikling. Denne situasjonen vil man til livs.

– Å finne ei god løsning som fremmer incentiver som oppfordrer til deltagelse i FoU og demo-prosjekter er utfordringen i arbeidet vi skal gjøre. I dag risikerer man å bli økonomisk straffet hvis man investerer i framtida. Alle i referansegruppa har samme problemforståelse i forhold til at dagens incentiver er uheldige, sier Kjell Sand som representerer Smartgridsenterets i referansegruppa.

NVE er opptatt av å begrense de tariffmessige konsekvensene ved økte FoU-kostnader. De påpeker at det til syvende og sist er nettkunden som betaler, og at det derfor er viktig å legge et tak på hvor mye FoU-kostnader det enkelte nettselskap kan pådra seg.

NVE og referansegruppa ser til utlandet etter gode modeller å la seg inspirere av. De vurderer ulike modeller som kan være aktuelle å bruke også i Norge. En mulighet er at 0,5 %, av et selskaps inntektsramme, slik det er i Finland, kan brukes til relevant FoU. Disse kostnadene vil da bli holdt utenfor de sammenlignende analysene.

Klima for endring

– Vi vil trekke lærdom fra andre land, blant annet England. Der har man hatt slike incentiver i flere år som stimulerer til forskningsaktivitet, og som har gitt positiv effekt. Bakgrunnen for de engelske ordningene var at regulator (OFGEM) var bekymret for den synkende forskningsaktiviteten innen kraftbransjen. For å sikre at nettselskapene også investerer i langsiktig FoU gjorde de om incentivene, sier Kjell Sand.

– Generelt sett vil en endret inntektsrammemodell gi økte insentiver til nettselskapenes deltakelse i forsknings- og demonstrasjonsprosjekt, sier Vøllestad.

Referansegruppa skal være ferdige med arbeidet sitt i løpet av våren.

– Vi er fortsatt i prosessen med å få på plass et forslag om hvordan kostnader ved FoU og demonstrasjonsprosjekt kan håndteres i inntektsrammereguleringen. Det er ingen store utfordringer i prosessen, men det gjenstår fortsatt å ta en endelig beslutning om forslaget skal sendes ut på høring. Det er vassdrags- og energidirektøren som skal ta denne beslutningen når det foreligger et ferdig forslag, sier Kjersti Vøllestad.

Disse sitter i referansegruppa:

I tillegg til Vøllestad er Ole-Petter Kordahl fra NVEs seksjon for økonomisk regulering med i gruppa, det er også Eilert Henriksen fra Fredrikstad EnergiNett, John Ole Bjørnerud fra Hafslund Nett AS, Erland Staal Eggen fra NFR, Bjarne Børresen fra EnergiNorge og Kjell Sand fra Smartgridsenteret med i referansegruppa. KS Bedrift og Defo skal også være representert.