Artikkelen ble opprinnelig postet på ENOVAs hjemmesider.

Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet 117 millioner kroner rett før jul for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.

Støtten gis gjennom PILOT-E, den felles finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. De ni utvalgte prosjektene utføres i forpliktende partnerskap for å utvikle nye helhetlige løsninger raskt fra ide til marked. Fem5 av de ni prosjektene er rettet mot digitalisering i energisystemet.

Digitalisering i energisystemet

Fem prosjekter ledet av Kongsberg Digital ASTrønderenergi ASPowel ASRingeriks-kraft Nett ASog Tibber AS skal utvikle løsninger som vil brukes i fremtidens digitale energisystem. – Pilot-E vil bidra til å øke virksomhetenes evne til å skalere løsninger raskere til markedet.

– Sikker tilgang på energi har vært en viktig forutsetning for utviklingen av det norske samfunnet, og kommer til å være det også i byggingen av lavutslippssamfunnet. Forbruksmønstrene i energisektoren er i sterk endring, og også på produksjonssiden skjer det mye, blant annet gjennom mer lokal produksjon. Endringer som dette må morgendagens energisystem kunne håndtere, sier administerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Ny kunnskap og ny teknologi blir avgjørende for å skape fremtidens fleksible energisystem. Denne tildelingen er et viktig ledd i dette, og viser hva som er mulig å få til når forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter jobber sammen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

 

ILOT-E får midler fra både Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet.

– Teknologi som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen er en etterspurt vare. Norge kan med dette utvikle løsninger for både nasjonal og internasjonal transport på vei mot lavutslippssamfunnet, sier næringsminister Monica Mæland.

Om PILOT-E

PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og ble startet i 2015, for å akselerere det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked. PILOT -E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.

Finansierende departementer er Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Se www.pilot-e.no

Kontaktpersoner:

Trond Moengen, PILOT-E.
Tlf. 952 73 220,
e-post: post@pilot-e.no

Katrine Wyller, Forskningsrådet,
tlf 930 99 024

Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge,
tlf 958 58 599

Espen Sletvold, Enova,
tlf. 971 28 188