Under fagmøtet som etterfulgte Smartgridsenterets årsmøte i Trondheim 16. april, ble deltakerne presentert for de siste, spenstige demo-planene til nettselskapene. Alle presentasjonene kan lastes ned her.

Lyse Elnetts planer om å teste alle muligheter for nettnytte som ligger i å instrumentere og automatisere smarte nettstasjoner og koplingsanlegg ble belyst i en nyhetsnotis rett før årsmøtet.

Hvordan dette demonstrasjonsprosjektet skal rigges, avhenger av om Lyse får tilsagn om støtte fra Enova. Det avgjøres forhåpentligvis om kort tid.

AB_9888-sal_W

Et publikum på rundt 50 stykker venter spent på foredrag i Rådsrommet på Gløshaugen.

Stort EU-prosjekt

Under fagmøtet presenterte Camilla Seland Ellefsen fra Agder Energi Nett selskapets deltakelse i det europeiske demoprosjektet SEMIAH (Scalable Energy Management Interface for Aggregation of Households). Dette er et stort prosjekt med tolv aktører fra energi-, telekommunikason- og IKT-bransjen fra Danmark, Tyskland, Sveits og Norge. Prosjektet startet mars 2014 og avsluttes våren 2017.

I løpet av denne perioden skal prosjektet utvikle en IKT-infrastruktur som kan styre effektforbruket fra husholdningsapparater i et insentivbasert og forbrukerfleksibelt program. Deltakerne skal utvikle et sentralisert system for en laststyringstjeneste, basert på aggregering, prognoser og planlegging av kraftforbruket. Styringen skal optimaliseres ved hjelp av kapasitetsbegrensninger i nettet, spenningskvalitetsparametre, vær- og vinddata og kundekomfort.

De vil også utvikle nye forretningsmodeller som legger til rette for kjøp og salg av reguleringskapasitet, og kvantifiserer kostnader og fordeler for alle aktørene i verdikjeden.

 

100 effektkrevende hytter

Agder Energi Netts del i SEMIAH er å bidra med et demonstrasjonsområde til prosjektet, der et større antall kunder skal få installert laststyringsutstyr. Dette utstyret skal testes i et forprosjekt internt i Agder Energi Nett og deretter i SEMIAH-prosjektet. Målet er å nå 100 kunder i Sirdal, og styre varmtvannstanker, panelovner og varmekabler, først fra nettsentralen og deretter gjennom plattformen som utvikles i SEMIAH.

Et overordnet mål er at Agder Energi skal oppnå et tilfredsstillende resultat uten at kunden merker noe på graden av komfort. – Dette er hytter som ligger i et av landets mest attraktive hytteområder, og standarden og komforten på hyttene er godt over gjennomsnittet for norske hytter. I prosjektet skal vi også kartlegge opplevelsen til kundene, eventuelt hvordan de merker at deres effektforbruk styres sentralt.

Prosjektet har ingen formell tilknytning til Smartgridsenteret. – Men det er naturlig med erfaringsoverføring og uformell rapportering ved passende anledninger, sier Ellefsen.

 

Aggregert effekt

Det er mange prosjekter både i Norge og i utlandet som går på nettopp dette med effektstyring. En av de viktigste komplementære erfaringene Agder Energi håper å få ut av SEMIAH er at dette gjøres i relativt stor skala på et hyttefelt, der de skal få full oversikt over aggregert effekt og dermed få en god oversikt over hvor mye effekt de har tilgjengelig ved de forventede effekttoppene i nettet.

Før Sirdal-piloten settes i gang for alvor, skal prosedyrene og utstyret testes ut på en liten, intern demo med 10–12 deltakere fra nettselskapet selv.

 

Mikrogrid som regulator

AB_9891-Kjell-Sand_WUnder fagmøtet orienterte Smartgridsenterets fagsjef Kjell om hvordan mikronett og energilager bedrer forsyningssikkerheten og dessuten kan bidra til å redusere investeringsbehovet i lavspennings- og høyspenningsnettet.

– Med et mikronett med kraftelektronikk, invertere og styrbarhet kan vi hurtig regulere aktiv og reaktiv effekt, og dermed påvirke de kvalitetsmessige forholdene i nettet, sier Sand.

Han understreker at regulering av aktiv effekt har stor betydning i lavspenningsnettet, og at det er her er potensielle «investeringsbomber» som venter på de nye, krevende situasjonene med store effektuttak.

– Tar man med nettstasjonene, er dette den dyreste delen av nettet. Så det er her størstedelen av investeringsbehovet ligger.

Sand fortsatte å peke på nytten av å installere energilagring i distribusjonsnettet, og hvordan prisene har falt på de forskjellige løsningene i takt med at tilgjengeligheten har økt.

 

Energi som foredlet råvare

AB_9896-Bernt-Bremdal_WProfessor Bernt Bremdal, som leder det nye EU-prosjektet EMPOWER, kunne fortelle om en økende internasjonal tendens mot mer lokaldrevne distribusjonsnett og kooperative modeller. Han har ingen stor tro på at dette ville bli veldig aktuelt i Norge, men nettselskapene bør være oppmerksomme på trenden.

– Mange har liten tro på mikromarkeder, fordi man får en suboptimalisering. Da ser de på elektrisk kraft kun som en råvare. Men når man legger til nye tjenester som en merverdi på produktet energi, blir energi mer å sammenlikne med andre foredlede råvarer.

 

Test av dymamisk nettariffer

Prosjektleder Therese Troset Engan orienterte om status på Demo Steinkjer, resultater og nye planer. I EU prosjektet e-Gotham tester Demo Steinkjer en type tariff som kombinerer abonnert effekt med en beregnet effektgrense til en kunde, med en dynamisk pris som reflekterer reell flaskehalsproblematikk i nettet. Sanntidsmålinger på kapasitet på nettstasjon kombineres med prognoser på forbruk for de neste 24 timer med oppdateringer per time. Høy og lav effektpris avhenger av totalbelastningen på nettstasjonen samt kundenes individuelle forbruk .

 

IKT Sikkerhet og pålitelighet

AB_9962-Erling-Hessvik-DNV_W

Erling Hessvik, DNV GL

Erling Hessvik fra DNV GL holdt et engasjerende innlegg om sikkerhet og pålitelighet innenfor smarte nett. Han pekte på hvordan smartgrid basert på standar IT løsninger vil medføre nye utfordringer. Man får standardiserte programvarer som krever hyppige oppdateringer for å være sikre. Man skal samarbeide med partnere for å ivareta oppgaver i ulike deler av verdikjeden, der mange leverandører har globale supportorganisasjoner. Dette introduserer nye former for risiko. Man skal kunne fjernstyre IT systemer, samtidig som noen IT systemer som eks. SCADA har spesielle krav mtp. kontakt med utenverdenen og toleranse for driftsabvrudd

Alle presentasjonene kan lastes ned her.