PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. PILOT-E hadde sommeren 2016 sin første utlysning. Temaet var «Utslippsfri maritim transport». Det kom inn i alt 15 søknader og fem prosjekter fikk innvilget støtte gjennom «fasttrack-ordningen» som sikrer prosjektene støtte fra alle de tre virkemiddelaktørene når de er modne for det. Nå kommer ordningen med sin andre utlysning hvor prosjekter innen to tema kan søke midler.

Utslippsfri nyttetransport på land

Det ene temaet er utslippsfri nyttetransport på land.

Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E ønsker dialog med aktørene for å sikre at den nye utlysningen treffer. (Foto: Forskningsrådet)

Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E ønsker dialog med aktørene for å sikre at den nye utlysningen treffer. (Foto: Forskningsrådet)– En stor del av de norske klimagassutslippene kommer fra transportsektoren. Disse utslippene må ned hvis Norge skal klare å levere på sine klimaforpliktelser. Nye løsninger som implementeres raskt vil ha avgjørende betydning, og kan også danne grunnlag for ny, fremtidsrettet næringsvirksomhet, sier Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E.

PILOT-E lyser derfor ut midler til prosjekter rettet mot å oppnå utslippsfri godstransport og varedistribusjon, kollektivtransport, bygg- og anleggsdrift og annet mobilt utstyr. Innovative løsninger for infrastruktur og tjenester knyttet til energiforsyning for utslippsfri transport er også omfattet av utlysningen.

– Den lette veitrafikken er nå godt i gang mot nullutslippsløsninger, særlig ved det store og økende salget av ladbare personbiler, men det er behov for å sette fart på utviklingen av ny teknologi og løsninger for andre deler av transport på land, sier Moengen.

Løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem

Det andre temaet skal svare på den raske utviklingen i energisektoren hvor behovene er i endring.

– Vi ser en utvikling der effektbehov og kapasitetsbegrensninger blir premissgivende. Elektrifisering av transportsektoren og innfasing av distribuerte produksjonsløsninger fra kunder er noen trekk. For å møte disse behovene og som en del av den generelle oppgraderingen, investeres det allerede betydelig i energisystemet vårt, og dette vil bare fortsette de neste 5 til 10 årene, sier Moengen

I PILOT-E lyses det nå ut midler til prosjekter for å realisere konkrete løsninger som kan bidra til at investeringene kan reduseres og som svarer på de utfordringene energisystemet står overfor.

– Bruk av IKT, løsninger for effektutjevning, energilagring og etablering av lokale mikroenergisystemer er blant løsningene som kan tas i bruk for å utvikle energisystemet i tråd med behovene, eksemplifiserer Moengen.

 

Utlysningen ble publisert 31. mai

Her kommer du til utlysningen

Se PILOT-Es nettside for kontaktinformasjon til PILOT-E teamet og sted og tid for informasjonsmøter i juni.

Det lyses ut 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge og i tillegg en fleksibel ramme fra Enova.

Om PILOT-E :
PILOT-E ordningen er etablert som et svar på de store samfunnsutfordringene knyttet til energi, transport og miljø, der det skal gjøres store investeringer fremover og det er behov for ny teknologi og nye løsninger.PILOT-E omfatter både Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og ordningen skal øke farten på utviklingen gjennom høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering mellom disse virkemiddelaktørene.

Et PILOT-E prosjekt utføres i et forpliktende partnerskap, som består av ett eller flere foretak og gjerne forskningsinstitusjoner som sammen utvikler en ny løsning, i tett samarbeid med den første kunden som tar løsningen i bruk.