I slutten av mai kom rapporten ”Skalaegenskaper i nettselskapenes forretningsprosesser” som konsulentselskapet PwC har utarbeidet på vegne av NVE. Rapporten viser at det å ha færre og større nettselskaper vil gi kostnadsbesparelser både for eiere og strømkunder.

– Vi er opptatt av at nettselskapene driver mest mulig effektivt. Hvordan de skal samarbeide for å få ut storfordelene er opp til eierne. Men vi tror at færre selskaper vil gi brukerne lavere priser, og eierne større overskudd, sier Per Sanderud, Vassdrags- og energidirektør.

I dag er det 132 nettselskaper i Norge. De aller fleste av dem, både små og store, eies av norske kommuner. Det er flere årsaker til at NVE mener selskapene bør vurdere å hente ut storskalafordelene: Behov for oppgradering og fornyelse er hovedårsakene. Stormer som Dagmar viser at vedlikeholdet på strømnettet vårt må oppgraderes, samtidig som det er behov for å legge om til et mer fleksibelt og smartere nett som enklere kan ta inn fornybar energi.

Rapporten løfter fram at samling av geografisk uavhengige oppgaver, i kombinasjon med spesialisering og profesjonalisering, kan spare selskapene for store kostnader.

– I dag har mange av nettselskapene i Norge mellom 1 000 og 15 000 kunder. Selv om de minste slår seg sammen, og blir noe større, bør den lokale tilknyttingen og identiteten kunne ivaretas. Vi ser for oss at de mindre kan fortsette å eie i konstellasjon, og ha tilknytting til regionen de driver i. Hafslund er et eksempel på et selskap som har tilknytting og identitet i Oslo og på østlandsområdet, selv om de er store, sier Sanderud.

– Investering, ikke utbyttehøsting

NVE-direktøren har også tydelige meninger om utbyttepolitikken som har vært ført de siste årene.

–  Det har vært en høstingsfase noen år nå, der man har kunnet hente ut store utbytter fordi man ikke har investert så mye. Det er kommuner som har gjort seg til dels avhengige av store utbytter i kommunebudsjettene. Nå er vi i en fase da det å ta ut  høye utbytteprosenter ikke kan fortsette. De må igangsette kostnadseffektive tiltak slik at det genereres overskuddet som kan reinvesteres i nettet.

Det er de nødvendige investeringene det norske energinettet står ovenfor, som er utløsende for at NVE mener at det må tas nye grep, både i forhold til hvordan nettselskapene strukturerer seg, og hvilken politikk som føres i forhold til å ta ut utbytte.

–  Utbytte må tilpasses de investeringene som selskapene står ovenfor. Hvert enkelt selskap må vurdere dette ut fra hvor mye egenkapital de har fra før hvor mye de kan ta ut, men hvis de spiser opp for mye av egenkapitalen kan de fort få problemer med bankene. Det er viktig for oss i NVE å si i fra om at det blir store investeringer framover. Har selskapene mye gjeld fra før så har de lite å gå på. AMS-målere er blant de nødvendige investeringene kommunene må gjøre, og dette vil koste mye å få installert, påpeker han.

Ønsker holdningsendring

Sanderud mener en holdningsendring må til, og han håper kommunene forstår alvoret.

– Å få til en holdningsendring kan være nødvendig. Jeg håper at kommunene er sitt ansvar bevisst. Punkt én er at de må drive mer effektivt, og punkt to er at de må skjønne at de må investere. Det er essensielt for innbyggerne at strømnettet fungerer, sier Sanderud.

NVE er bekymret for at lovpålagte krav om vedlikehold ikke skal overholdes.

– Dette er en problemstilling som stadig blir mer aktuell, og vi vil gjerne komme den i forkjøpet. Vedlikehold kan ikke neglisjés, stresser han.

Dersom nettselskapene ikke følger opp og gjør de nødvendige investeringene i nettet, vil strømkundene raskt få merke konsekvensene.

– Konsekvensene, for brukerne, dersom nettselskapene ikke følger opp og gjør de nødvendige investeringene i nettet, kan være at vedlikeholdet blir så dårlig at de mister strømmen. Om det skjer grunnet neglisjering, er det å regne for et lovbrudd og selskapene vil da bli økonomisk straffet av oss. Jeg håper og tror at vi ikke kommer dit, sier NVE-sjefen.