Demonstrasjonsaktivitetene i FlexNet prosjektet blitt del inn i følgende tre tematiske områder:

  • Fleksibilitet plusskunde
  • Fleksibilitet plusskunde og nettkonsekvenser
  • Fleksibel nettdrift

For hvert av disse tre områdene har det blitt gjennomført egne workshoper hvor demo- og forskningstemaer diskuteres i mer detalj.

I begynnelsen av januar 2016 ble det gjennomført en workshop på Hvaler, hvor fleksibilitet plusskunder ble diskutert. Man har sett at det er store lokale variasjoner i hvor mye solcellepanelene på de ulike hustakene produserer.

I begynelsen av februar ble det utført en workshop hos BKK i Bergen hvor fleksibel nettdrift var tema. Da ble det diskutert hvordan instrumentering i nettstasjoner kan gjøres og hvilke funksjoner som er ønskelig i ulike deler av nettet for å sikre fleksibel nettdrift.

I begynnelsen av mars vil det gjennomføres en workshop hos NTE på Stjørdal, hvor temaet vil være fleksibilitet plusskunde og nettkonsekvenser. Workshopene danner grunnlaget for de konkrete demonstrasjonsaktivitetene og planlagte analyser som skal gjennomføres.

Om prosjektet

FlexNett-prosjektet (2015-2017) skal bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører (kunder, nettselskap, markedsaktør/aggregator).

I prosjektet er fleksibilitet definert som «situasjonsavhengig og tidsbegrenset respons på et insentiv», f.eks. er forbrukerfleksibilitet forbrukstilpasning basert på prisendringer.

Prosjektet vil fremme økt fleksibilitet på ulike nettnivå og hos ulike aktører:

  1. Internt hos aktive kunder, i samspillet mellom forbruk, produksjon og energilagring, for å bidra til redusert energiforbruk, reduserte kostnader og nye tjenester.
  2. I distribusjonsnett ved at energilager plasseres i nettstasjon for å jevne ut effekttopper, gi bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet, redusert sammenlagret effekt og utsatte nettinvesteringer.
  3. I smartere drift av distribusjonsnettet gjennom f.eks. energilager, fjernstyrte omkoblinger og spenningsregulering, noe som vil gi reduserte nettap, bedret leveringssikkerhet og forbedret spenningskvalitet.

I tillegg vil det vurderes hvordan fleksibilitet kan gjøres tilgjengelig for markedsaktør/tredjepart.

FlexNett-prosjektet er et innovasjonsprosjekt (IPN), som inngår i Forskningsrådets ENERGIX-program, og finansieres av 20 partnere fra energibransjen. Prosjekteier er BKK Nett, Prosjektleder er hanne Sæle ved SINTEF Energi. Forskningspartnere i prosjektet er SINTEF Energi, Smart Innovation Østfold og SINTEF IKT. Demonstrasjonsaktiviteter skal gjennomføres hos BKK Nett, NTE Nett og på i Hvaler kommune.

 

Les mer på FlexNett sin prosjektside