– Å være prosjektleder for større prosjekter kan være en ensom jobb, og det er mye å lære av å snakke sammen, sier Jan Onarheim, prosjektdirektør for det nasjonale Smartgridsenteret.

Ut fra denne tankegangen tok det nasjonale Smartgridsenteret initiativet til å etablere et prosjektlederforum for medlemmenes AMS prosjektledere. Istad i Molde var vertskap for det første møtet som fant sted 19. august.

Oppmøte var imponerende, og flere selskap stilte med mer enn én deltaker.

NTE Nett, Skagerak Nett, Statnett, Fredrikstad Energi Nett, BKK Nett, Trønderenergi Nett, Hafslund Nett, det nasjonale Smartgridsenteret og NTNU/SINTEF deltok i Molde. De oppmøtte kraftselskapene presenterte sine AMS-prosjekt, anskaffelsesstrategier og utrullingsplaner.

– Det er store og små selskaper og alle skal gjennom det samme. Vi syns det var svært interessant å høre fra de ulike selskapene hvor langt de var kommet og hvilke erfaringer de hadde gjort seg, sier Gerhard Eidså i Istad.

Han mener det er nokså sikker på at det er mulig å hente ut noe synergier på å samarbeide i større eller mindre grad. – Vi ser spesielt for oss at samarbeid om innkjøp av komponenter og det med å drifte målesystemet kan være hensiktsmessig.

Det finnes 130 ulike kraftselskaper i Norge. Det gir en del utfordringer. Enkelte av de store nettselskapene ønsker å kjøpe opp de små for å unngå problematikken – hva syns du om det?

– Det er ikke helt optimalt med så mange selskaper, men vi samarbeider gjerne med de mindre. Dersom det er interesse på eiersiden i forhold til å gå noe lengre, er vi åpne for å vurdere det, men noen uttalt oppkjøpsstrategi har vi ikke, poengterer Eidså.


Samler bransjen

– Møte i Molde var nyttig. NTE syns det er en stor fordel å samle bransjen slik at vi får samarbeide om utbyggingen av AMS. Å ivareta samarbeidet gjennom prosjektlederforumet er en god ordning. Møtet resulterte i aktivitet, og det er vi fornøyd med, sier Jan Foosnæs, administrerende direktør for NTE Nett.

NTE har hatt tett kontakt med det nasjonale smartgridsenteret i forkant av samlingen, og de var med på å legge agendaen for treffet.

– Det var svært nyttig å få innblikk i andre selskaper sine planer og organisering av arbeidet med AMS. En stor utfordring for bransjen er at det er 130 ulike nettselskaper som skal gjøre jobben og da bør vi ikke få 130 ulike løsninger. Forumet kan være et bidrag til å unngå det, sier Foosnæs og tilføyer: – Jeg tenker derfor at det er viktig å få med så mange nettselskaper som mulig i prosjektlederforumet.

Mye å tjene på samarbeid

Blant prosjektene som ble presentert i Molde var AMS-prosjekt Skagerak. Et av de store spørsmålene Skagerak vil jobbe med fremover er å avklare hva de skal gjøres selv i nettselskapet og hva som skal outsources. AMS-prosjektet til Hafslund Nett ble også presentert. De er i gang med å sjekke hvilke leverandører som finnes og hva har de kan tilby. Smart Energi Hvaler kunne blant annet fortelle om mye tap i nettet, og at plusshus inngår i demo Hvaler som et use case, med solcelleproduksjon.

Steinar Fines, i NTE gikk gjennom forslag til områder hvor samarbeid kan være naturlig. Han kom da blant annet inn på at det i dag er det så mange ukoordinerte kjøpere av AMS, noe som gir leverandørene stor makt. Bedre koordinering kan gi større makt til leverandørindustrien og det vil selvsagt også føre til økonomiske gevinster å ha felles prosjekter.

Prosjektlederforumet er etablert med det nasjonale Smartgridsenteret som sekretariat og med flere selskap i ledelsen. Neste møte blir sannsynligvis i Trondheim den 15. september  etter avslutningen av Smartgridkonferansen. Da vil etablering av fellesprosjekter stå på dagsorden.