Demo-konkurranse for feedbackløsninger mot husholdningskunder

Enova lansert en demo-konkurranse den 5. februar 2015 rettet mot hvilke virkning ulike formidlingsløsninger koblet mot smarte målere (AMS)  vil ha på husholdningers strømbruk. På lanseringskonferansen i Oslo ble det sagt fra Enova at Demoprosjektene forventes å levere: 1) «sanntids» energibruksdata fra deltagende husholdninger, 2) energiresultat i form av sparte kWh per år og 3) Test av forretningsmodell som kan inneholde både energieffektivisering og effekteffektivisering/laststyring. Demonstrasjonsprosjekter forventes å inneholde:

-Tekniske løsninger for sanntidsinformasjon og eget kraftforbruk (Plattform, funksjonalitet, brukervennlighet, design)
-Tjenester til sluttbruker og eventuelt andre kunder som inngår i forretningsmodellen: (informasjon, veiledning, rådgivning, energistyring, aotomatisering etc)
-Forretningsmodellen (fordeling av inntekter og kostander; verdi for kunde; verdi for tjenestelaverandør og samarbeidspartnere)

For mer informasjon om denne Demo-konkurransen se: www.enova.no/ams

Demonstrasjonsprosjekter for nye teknologi i Distribusjonsnettet?

Smartgridsenteret har også spurt Enova om hvordan aktørene kan få støtte til Demonstrasjonsprosjekter rettet mot smartgridteknologi i distribusjonsnettet. Smartgridsenteret ser at ulike europeiske land, inkludert EUs store FoU-D program, Horizon2020, lanserer en rekke «Public-Private partnership» prosjekter innenfor smartgrids. For eksempel er det laget en stort demoprosjekt i Spania for Aktive distribusjonsnett på 60 millioner Euro i perioden 2012-2014 finansiert av Energimyndighetene og Iberdrola (Utility) i Baskerland, se  Biedelek.

I Norge har Demo-midler for strømnettet falt mellom stolene til Forskningsrådet og Enova. Forskningsrådet finansierer ikke demonstrasjonsprosjekter, og Enova baserer sin støtte på at det først og fremst er reduksjon av kWh som er formålet med støtten, samt at prosjektene forst og fremst skal være investeringer i Hardware — og ikke Software. Da faller kristiske samfunnsgoder som effekt-håndtering, leveringskvalitet og forsyningssikkerhet utenfor Enovas operasjonalisering av støtteverdige tiltak. Samt at aktørene står igjen med utfordringen at smartgridprosjektene i aller høyeste grad handler om gode software og kommunikasjonsløsninger, og ikke bare hardware.

Rådgiverne i Enova har svart Smartgridsenteret at det er to måtar Enova kan støtte demonstrasjonsprosjekt i strømnettet på innenfor dagens programmer:

  1. Enova kan skrive ein bekreftelse på at eit prosjekt fell innanfor det Enova kan støtte og dermed bidra til å utløyse FoU-D-midlar frå NVE ordningen, eller
  2. Enova kan bidra med investeringsstøtte i prosjektet.

For punkt (1) blir det opp til det aktuelle nettselskapet(ene) å beskrive prosjektet, Enova går gjennom dette og evt skriv ein bekreftelse. For punkt (2) har Enova kome fram til at under gitte forutsetninger kan Enova støtte demonstrasjonsprosjekt i distribusjonsnettet. Installering av eksisterande teknologi f.eks. i trafostasjonar der ein tar i bruk teknologien på ein ny måte for å oppnå oversikt og energibesparelsar, kan støttas av Ny teknologi programmet. 

Smartgridsenteret har pekt på at for strømnettet er det særdeles viktig å kunne inkludere Effekt/effekteffektivisering/laststyring/forbrukerfleksibilitet som suksesskriterier i demoprosjekter. Dette er viktig både for å ivareta forsyningssikkerhet, leveringskvalitet og for å ha kontroll på investeringene i strømnettet.

For nettinvesteringar med Demo formål poengterer Enova at:

  1. Installasjonen må gje eit energiresultat, dvs redusert forbruk av elektrisitet. Bedre kontroll og styring av effekt er positive effektar av installerinagar, men energiresultatet må ligge i botn.
  2. Det blir opp til søker å vise kvifor tiltaket treng støtte utover dei rammene som er gjeve av NVE og regulering for øvrig.
  3. Det blir opp til søker å sørge for at eit og samme prosjekt ikkje får dobbel kostnadsdekning, dvs både frå Enova og gjennom øvrig inntektsregulering.

Spørsmål om støtteordningene innenfor Ny Teknologi programmet kan rettes til Enovas rådgiver: Ane Marte Andersson Mobil: +47 415 05 957 ane.marte.andersson@enova.no