Energi21 er den nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

Styret i Energi21 legger nå frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Strategien omfatter klimavennlige energiteknologier og løsninger for energisystemet, transportsektoren og industrien.

Satsingsområdet «Digitaliserte – og integrerte energisystemer» prioriteres høyest av de seks satsingsområdene

Satsingsområdet omfatter flere fagdisipliner, teknologier og løsninger. Digitaliserte- og integrerte energisystemer har stor betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige løsninger og samfunnets verdiskaping. Mangelfull satsing kan gi kompetanse- og teknologigap med flere negative konsekvenser for samfunnet både i form av økte kostnader, men også redusert forsynings- og datasikkerhet.

Digitaliserte og integrerte energisystemer

Digitaliserte og integrerte energisystemer omfatter alle energirelaterte infrastrukturer og samspillet mellom disse, og inkluderer problemstillinger langs dimensjonene fysisk infrastruktur, digitalisering, samfunn, marked og kunder. Energi21 har valgt digitaliserte og integrerte energisystemer som det øverste prioriterte området basert på forventninger om økte krav til energisystemenes evne til effektiv integrasjon av stadig flere teknologier på forbruks- og etterspørselssiden, og den raske utviklingen innen digitalisering.

Utviklingen mot mer digitaliserte og integrerte energisystemer finner sted i de fleste av verdens energisystemer, og representerer et potensial for eksport av norske teknologier, tjenester og løsninger. Norske næringsaktører og forskningsmiljøer har en solid kompetansebase innen flere områder som inngår i det digitaliserte og integrerte energisystemet, blant annet energiinfrastruktur til transport, kraftelektronikk og løsninger for smarte nett.

Energi21 støtter næringens ambisjoner om å utvikle integrerte og digitaliserte energisystemer med høy forsyningssikkerhet, lave klimagassutslipp og effektiv integrasjon av nye teknologier i produksjon, forbruk og lagring. Videre skal systemet tilrettelegge for nye forretningsmodeller, mer aktive kunder og mer effekt drift og vedlikehold av systemene.»

 

Link til informasjon om høringsrunde her