AutoDIG er et datasystem for automatisk rapportering av feil og driftsforstyrrelser i kraftsystemet ved kontinuerlig overvåking og samhandling med andre datasystemer og komponenter.  Systemet er tatt i bruk av Statnetts driftsorganisasjon som en del av et pilotprosjekt i Nord-Norge.

 

Tverrfaglig team står bak

Systemet er utviklet av Enfo på oppdrag fra Statnetts forskningsavdeling og Seksjon for Feilanalyse. Enfo har et prosjektteam av systemutviklere, matematikere og fysikere som over flere år har jobbet med utviklingen av systemet i samarbeid med Statnetts forskningsavdeling.

Statnett og Enfo presenterte nylig en oppsummering av prosjektet, som denne artikkelen er basert på. Både Statnett og Enfo er medlemmer av Smartgridsenteret.

 

Fortløpende analyser

Prosjektet har utviklet applikasjoner og en nettportal som gjør at Statnett kan se og følge med på hendelser i kraftsystemet og få løpende oppdateringer etter hvert som data samles inn og analyseres. En innledende klassifisering av type hendelse foretas, som f.eks. stasjonsfeil på transformator eller jordstrøm med frakopling av linjer.

Sammen med SCADA meldingslister og digitale feilskrivere, gir verktøyet en visuell oversikt over kommunikasjonen mellom komponenter i kraftsystemet og tilstanden på strøm/spenningsforholdene for den aktuelle hendelsen.

Statnett kontrollrom 385x257

Statnett får en nærmest kontinuerlig «helsesjekk» av kraftsystemet. Foto: Statnett

 

Settes i operativ drift

Vern og feilanalysemiljøet i Statnett har brukt systemet i en periode, og ser på produktene som nyttige bidrag for å skaffe seg oversikt ved analyse av driftsforstyrrelser. AutoDIG er i ferd med å bli tatt i bruk av regionsentralen i Alta som en viktig del av Statnetts FoU Pilotprosjekt Nord-Norge. Flere operative avdelinger vil også få tilgang til systemet etter hvert som behov blir synlige og nødvendig opplæring blir gjennomført.

– Utviklingen av AutoDIG og daglig virke i Seksjon for Feilanalyses daglige har flere sammenfallende og utfyllende interesser, sier Anders Bostad, Sjef for Seksjon Feilanalyse i Statnett.  Slik oppsummerer han resultatet av det lange samarbeidet med AutoDIG-teamet i Enfo:

«I dag bidrar AutoDIG til å presentere data fra driftsforstyrrelser på et sølvfat til våre analytikere, så feilanalysearbeidet og registrering av data til lagring i feildatabasen kan påbegynnes automatisk. Utviklerne bidrar også med gode analyser, og stiller oss spørsmål som gir oss en fruktbar anledning til å se oss selv utenfra.

Feilanalysekontoret jobber for å gi AutoDIG tilgang på mer og bedre informasjon, og vi gir utviklerteamet opplæring i forståelse av kraftsystem og feilanalysearbeid, som er nødvendig for en målrettet utvikling av AutoDIG. Vi har pr dags dato en felles interesse av å fokusere på innsamling og presentasjon av rådata, en grunnleggende forutsetning for alle analyser, automatiske som manuelle.

AutoDIGs analyseegenskaper kommer fra våre analytikeres erfaring. Det er en lang vei å gå, men denne erfaringen overføres nå gradvis. På sikt forventer vi at de fleste enkle feil med korrekt vernrespons skal kunne behandles med et minimum av manuell innsats, så våre analytikere kan fokusere på de kompliserte driftsforstyrrelsene med store konsekvenser og mulige feil i kraftsystemets funksjonalitet. Slik frigjør vi tid til å jobbe med det som gir best resultat for Statnett som anleggseier.

Vi nyttiggjør oss data på en mye mer effektiv måte, og kan overvåke komponenter og følge feilforløp mye mer detaljert enn før. Slik utvikles AutoDIG til å bli et veldig nyttig verktøy i driften av kraftsystemet, og Feilanalyse vil kunne gi bedre tilbakemeldinger til anleggseieravdelingene, som utfører vedlikehold. Med målrettede og presise rapporter vil de lettere kunne prioritere sine ressurser så antall driftsforstyrrelser reduseres.

Det endelige målet er altså et enda mer stabilt og velfungerende kraftsystem, som blir bedre rustet for å tilrettelegge for fornybarrevolusjonen.»