Konkurransen om å bli SFI er hard blant norske forskningsmiljøer. Et spesielt fortrinn for smartgrid-SFIen er muligheten for storskala testing og demonstrasjon. Smartgridsenteret er en paraply for sentrale demonstrasjonsprosjekter i Norge: Demo Smarthus Lyse, Demo Smart Energi Hvaler, Demo Steinkjer, Demo Skarpnes hos Agder Energi og Demo RCC Alta hos Statnett som er under utvikling. I tillegg har NTNU og Sintef søkt om midler hos Forskningsrådet for å utvikle et moderne laboratorium innenfor smartgrids. Dette er en unik kombinasjon av «living labs» i et virkelig nett hos energiselskapene, og en «off-grid» lab hos Forskningsinstitusjonene som gir kontrollerbare forsøksbetingelser.

‒ Et hovedmål for SFIen er å gi et betydelig løft for konkurransekraften til norske teknologi- og løsningsleverandører i det nasjonale og globale infrastrukturmarkedet innenfor kraftbransjen, sier leder i Smartgridsenteret Grete Håkonsen Coldevin.

‒ SFIen skal i første rekke konsentrere seg om de kundenære delene av kraftsystemet (distribusjonsnettet) og samspillet med kundene, hvor potensialet for innovasjon vha. ny teknologi og nye løsninger for automatisering, overvåking og styring (AOS) er stort. Siden det norske markedet innen AOS er på mange titalls milliarder de neste tiår, vil tradisjonelle og nye leverandører ha et stort hjemmemarked som vil gi viktig erfaring når de skal konkurrere i internasjonale markeder hvor man ser tilsvarende bølger av investeringer i infrastruktur, sier hun. Bare i EU er det estimert investeringer på 400 milliarder Euro i distribusjonsnettet i perioden 2010-2020. Ikke alt skal gå til master og nye kabler, en del skal gå til å gjøre nettet smartere.

Dersom smartgridmiljøet vinner fram i konkurransen om å etablere et SFI, er det sikret 10-12 millioner kroner hvert år i åtte år fra Forskningsrådet, noe som gjør det mulig å tenke langsiktig i forskning og demonstrasjon.

Vitenskapelig fokus

Forskningsoppgavene vil i første rekke avgrenses til teknologi og løsninger for å sikre at distribusjonsnettet

– framstår som en sikker, robust og pålitelig infrastruktur som knytter sammen sluttbruk og lokal produksjon med overliggende nett. Forsyningssikkerhet, pålitelighet, overvåkning, styring og automatisering er derfor nøkkelord.

– effektivt kan bidra til balanse og energieffektivitet i totalsystemet ved å utnytte de frihetsgrader som ligger innenfor distribusjonsnettet og tilknyttede kunder (forbruk/produksjon/energilagre). Utnyttelse av kunders fleksibilitet gjennom relevante sluttbrukertjenester står derfor sentralt.

Forskerutdanning og rekruttering vil være sentrale oppgaver for SFIen.

Aktive næringslivsdeltagere

Konsortiet som etableres i SFI-søknaden, sikrer solid deltakelse fra både akademia og næringsliv:

1.)    Universitet representert ved relevante fagområder som ivaretar undervisningsbehov på MSc- og PhD-nivå og som sikrer forskning med lengre perspektiv. Dette dekker alle fagområder involvert.

2.)    Forskningsinstitutt med solid kompetanse og erfaring innenfor anvendt forskning og utvikling av beslutningsstøttesystemer for aktuell industri.

3.)    Leverandørindustri både på komponent-, kommunikasjons- og programvaresiden. Disse er delvis allerede innrettet mot et internasjonalt marked og kan nyttiggjøre seg innovative løsninger og nye produkter både nasjonalt og internasjonalt.

4.)    Ambisiøse distribusjonsselskaper som kan nyttiggjøre seg de nye produktene og som har bygget opp «Living labs»/infrastruktur for test av løsninger hos seg.

De fleste av partnerne i konsortiet så langt er medlemmer i det nasjonale Smartgridsenteret som representerer en viktig overbygning på satsingen i Norge.

Det internasjonale samarbeidet vil være integrert i alle SFIens aktiviteter. Medlemmer i konsortiet deltar i en rekke internasjonale fora som er premissgivere og pådrivere for utviklingen innen smartgrid (forskningsnettverk, standardiseringsorgan, myndighetsinitierte organ). Spesielt arbeidet med standardisering blir viktig for å redusere kostnadene ved innføring av ny teknologi og øke konkurransen.

Første trinn på veien

Første trinn i SFI-prosessen er å levere en skisse på fire sider som Forskningsrådets vurderer. Skissen er grunnlaget for å kvalifisere seg til trinn to som er å levere en full søknad. Full søknad skal være ferdig til februar 2014.

‒ Skissen til Forskningsrådet er nå levert. Det er en meget hard konkurranse om SFI midler, kanskje ikke mer enn 10 prosent av søknadene når gjennom til slutt. Men Smartgridsenteret er et landslag av aktører som har som ambisjon å spille i elitedivisjon, så det er riktig å prøve seg på dette, sier Coldevin.

‒ Leverandørindustrien har et mulighetsvindu til å posisjonere seg i det internasjonale markedet for intelligente nett, og nasjonale forskningsmidler for kunnskapsdrevet innovasjon vil kunne ha en stor betydning for konkurransekraften nasjonalt og internasjonalt, legger hun til.

 

Om SFI
SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.