Befaring av mastepunkt i luftnettet, toppbefaring, har til formål å avdekke slitasje, feil og mangler. REN har utarbeidet en veiledning for en slik befaring med kontrollpunkter som legges til grunn for tilstandsanalysen. Dette kan for eksempel være om traversen er råtten, om topphette mangler eller om det er sprekkdannelser i isolator. Det er også mulig for det enkelte nettselskap å tilføre flere kontrollpunkt for analysen.

 

Toppbefaring med helikopter

Tradisjonelt har denne formen for inspeksjoner vært utført ved at mannskap går opp i hver mast og fysisk kontrollerer tilstanden. Dette er en veldig grundig, men samtidig ressurskrevende måte å inspisere på. De senere årene har det vært en gradvis overgang til å benytte helikopter til å ta høyoppløste bilder av hver mast som en erstatning for mannskap. Resultatene er gode, og man kan befare 10 % av linjenettet hvert år på denne måten.

I senere tid har også bruk av droner blitt et godt alternativ til bruk i datafangst fra toppbefaring, hvor Hålogaland Kraft leder an.

 

Toppbefaring med droner i Hålogaland Kraft

Senhøsten 2012 startet et prosjekt i Hålogaland Kraft som skulle undersøke hvordan bruken av ubemannede luftfartøy, droner, kunne brukes i den virkelige verden med vær, vind og ulike årstider. Anvendelse av droner i operasjoner som toppbefaring krever avansert godkjenning (BLOS) av luftfartstilsynet. Denne godkjennelsen fikk Hålogaland i februar 2013, da de har sentrale personer i organisasjonen med faglig erfaring innen luftfart.

Erfaringer fra Hålogaland viser at bruken av droner er svært pålitelig og meget kostnadseffektivt i forhold til ordinær bakkebefaring og bruken av helikopter. Droner har i utgangspunktet ingen begrensinger hvor de ikke kommer til for å ta bilder. I dag kan det på én flyvning befares seks til åtte master og opp mot 1 km luftlinje. Bildene blir grunnlaget for å vurdere tiltak for hver enkelt mast, samt dokumentasjon overfor NVE. Bildene som blir tatt av dronene er av minst like gode, og har ofte bedre oppløsning enn bilder tatt fra helikopter. Dette ettersom dronene kan fly nærmere mastene enn helikopteret, og samtidig unngår helikopterets HMS-utfordringer.

Toppbefaring produserer store mengder geotaggede bilder. Det har vist seg som et problem å systematisere bildene etter befaringen. Særlig det å få automatisk plassert bildene til riktig mast har vist seg som en utfordring. Hålogaland Kraft  har konsentrert seg om den flyfaglige delen og er helt avhengig av programvare for å effektivisere analysen av bildene fra toppbefaring. Ideelt sett bør analysen av bildene være mest mulig automatisert slik at for eksempel montører kan benytte sin faglige ekspertise uten for mye opplæring i selve bruken. Det er allerede utført tester av et slikt analyseprogram, Powel iAM ADA, som ser ut som en lovende løsning for Hålogaland Kraft.

 

Bildeanalyse med Powel

Økende bruk av helikoptere, droner og mobile enheter med kamera har etablert et behov for enkle og intuitive løsninger for analyse av tusenvis av bilder fra felt. Powel skal bidra til å skape og realisere nytteverdier for sine kunder, og lanserte i høst på etterspørsel fra markedet en prosessorientert web-løsning for effektiv analyse av bildemateriell.

Bildeanalysen kan i utgangspunktet  utføres i nettinformasjonssystemet, noe som krever høy teknisk kompetanse. Den nye web-baserte løsningen har en prosessorientert brukerflate som fører brukeren gjennom analysen fra faglig kontroll til registrering av et eventuelt avvik. Det bidrar til at montører med fagkompetanse kan sitte trygt og godt inne på kontoret og utføre analysen fra toppbefaringen,  uten opplæring i bruk av programmer.

 

 

Richard

 

Powel iAM bildeanalyse gir brukeren et bedre beslutningsgrunnlag, noe som bidrar til bedre kvalitet på beslutningene. Som bildet ovenfor viser, har brukeren oversikt over kontrollerte og gjenstående master i en progresjonsbar på venstre side og i et kart. Kartet får bruken frem ved å trykke på kartknappen over miniatyrbildet. Dette bidrar til at brukeren automatisk blir ført fra mast til mast. På den enkelte mast er det ofte flere bilder som brukeren kan bla seg gjennom med musetastene, og zoome inn og ut på det enkelte bildet i søken etter avvik. Observasjoner kan raskt registreres ved et trykk på ”Opprett ny observasjon”, basert på REN og nettselskapet sine kontrollpunkt. Under miniatyrbildet er det en oversikt over registrerte observasjoner fra blant annet fagsystemet NIS.

En slik web-løsning minimerer tidsbruken for analysen, bidrar til økt kvalitet på vurderinger og gir brukeren en komfortabel arbeidsflate. Tidsbesparelsen er direkte proporsjonal med antall mastepunkt. Det ble i samarbeid med vedlikeholdsforumet avdekket en tidsbesparelse på om lag seks minutter per mast. For et nettselskap med tusen master, vil det si om lag 100 timer redusert tidsbruk i analysen fra toppbefaring. Vedlikeholdsforumet består av Powel sine kunder innen forretningsområdet vedlikehold.