Det fulle prosjektnavnet til StronGrid er Smart transmission grid operation and control. Det er Nordic Energy Research/Nordisk Energiforskning som står bak prosjektet hvor de fem nordiske landene er med. Nordisk Energiforskning er finansieringsinstitusjonen for energiforskning under Nordisk Ministerråd – det mellomstatlige organ mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Prosjektet jobber for å utvikle et solid og tverrfaglig fundament som kan støtte utviklingen av bedre verktøy for planlegging, drift og kontroll av kraftnettet i Norden. 


Felles utfordringer

Kjetil Uhlen– Vi har et felles nordisk kraftsystem og står nå ovenfor felles utfordringer. Det handler blant annet om å håndtere mer fornybar energi inn i nettet. Vi vet det vil være hurtigere skifter og mer svingninger med eksempelvis økt andel vindkraft inn i nettet. Med felles utfordringer, er det mye å hente på å samarbeide, sier Kjetil Uhlen. NTNU professoren er prosjektleder for det nordiske samarbeidsprosjektet StronGrid.

Prosjektet startet i oktober 2011 og er planlagt å gå ut 2015. Prosjektet finansierer forskning og innovasjon i Norden og ønsker å være med på å forme den teknologiske energipolitikken. Budsjettet er på drøyt 24 millioner kroner, og det aller meste av budsjettet går til å dekke lønn til stipendiater.

– Vi er i en oppstartsfase nå og holder på å ansette stipendiater. Å få til et virkelig samarbeid hvor vi jobber med de samme problemstillingene og har utbytte av hverandre er målet i denne første fasen. For å lykkes med det jobber vi med å lage en felles utviklingsplattform. Vi trenger både programvare og felles måleenheter slik at vi kan utvikle algoritmer og applikasjoner.

Forskerne ser for seg at behovet for å lagre elektrisitet, og flytte den over landegrensene vil øke i årene som kommer. Det vil bli en sterkere integrering av kraftmarkedene, og tilkoblinger med stor kapasitet (multi GW) vil bli vanligere. Paradigmeskiftet energimarkedet står ovenfor gir større muligheter for smarte løsninger i distribusjon og overføring.

Et sterkere sammenkoblet strømnett både i Norden og Europa blir sett på som en viktig tilrettelegger for mer bærekraftige energisystemer, og internasjonalt samarbeid er avgjørende for å takle overgangen.

– Det nordiske kraftsystemet er koblet sammen. Vi benytter nye målesystemer for frekvens og spenning i systemet, og det gir oss et felles utgangspunkt for det videre arbeidet. Vi trenger bedre verktøy i drift og for kontroll, påpeker Uhlen.

Tanken er at samarbeidet skal gi nordisk merverdi ved at man utvikler en felles teknisk plattform som fullt ut utnytter kompetanse fra hele Norden, og løser felles drift- og kontrollutfordringer i kraftoverføringen.


Mange likhetstrekk

– Det er ikke veldig store forskjeller på hvor langt man har kommet i forhold til smartgridsatsning i de nordiske landene. Men landene har nok hatt litt ulikt fokus, selv om likhetstrekkene er mange. I dette prosjektet jobber vi mest med å se på utfordringer i transmisjonsnettet, dvs. på de høyere spenningsnivåene, understreker Uhlen.

De systemansvarlige nettoperatørene i Norden, Statnett i Norge, Svenska Kraftnät i Sverige, Fingrid i Finland og Landsnet på Island, bidrar aktivt i prosjektet.

– Dersom vi i samarbeid med disse klarer å utvikle nye løsninger som bidrar til smartere og mer effektiv nettdrift har vi lykkes med å nå prosjektmålene, avslutter Uhlen.


Prosjektmål:

  • Skape innovative applikasjoner som vil gjøre drift og kontroll av det nordiske kraftnettet mer pålitelig, med bedre informasjon og større sikkerhetsmarginer.
  • Utvikle en forskningsplattform som omfattes av en Power Systems emulator (programvare og maskinvare labs), PMUs, PDCs og spesialisert programvare.
  • Utvikle et sett av programvare grensesnitt tillater PMU-data, applikasjonsutvikling, og implementering.


Prosjektet vil:

  • Ta opp de utfordringene som sikker og pålitelig drift av kraftnettet har behov for i fremtiden.
  • Søker å etablere en tverrfaglig teoretisk og eksperimentelt grunnlag for forskning og utvikling
  • Støtte utvikling av bedre verktøy for planlegging, drift og kontroll av kraftnett på ulike spenningsnivåer (distribusjon og transmisjon) sammenvevd på tvers av tradisjonelle nasjonale grenser (Supergrid nivå)

Les mer på:

http://www.nordicenergy.org/project/smart-transmission-grid-operation-and-control/