Forside og link til fullstending dokument

Nedenfor følger sammendraget av strategien:

Dokumentet starter med en gapanalyse — hvilke test/demo prosjekter kjenner vi til i dag og hvilke ser ut til å mangle. Gapanalysen viser at det er en forholdsvis lav dekning av både forskning og test/-demo-aktiviteter på følgende temaer:

 • Integrasjon av lagring i nettdrift og systemer
 • Infrastruktur for håndtering av store mengder elbiler
 • Overvåking og (automatisk)styring av lavspent distribusjonsnett
 • Nye planleggingsmetoder for distribusjonsnett
 • Forvaltning og vedlikehold
 • Samspill og synlighet fra DSO opp til TSO nettdrift
 • Integrasjon av fleksibilitet fra DSO inn i TSO nettdrift
 • Systemtjenester levert gjennom DSO
 • Integrerte nøddrifts- og gjenopprettingsplaner

Gapanalysen ble supplert med intervjurunder og spørreskjema til noen utvalgte energi-og nettselskaper, men da med temaer kategorisert etter den nye veikartet fra den europeiske teknologi-plattformen som kom ut i 2017 (ETIP R&I Implementation plan).

Med bakgrunn i gapanalysen og resultatene fra intervjuene foreslås det at nye pilot-/demoprosjekter på kort sikt, dvs. som startes innen 2 år, prioriteres innen følgende overordnede områder:

 1. Videreutvikling og kostnadseffektivisering av strømnettet
 2. Fleksibilitet i nettet og på sluttbrukersiden
 3. Digitalisering og systemintegrasjon

Dette er relativt brede områder, men vi mener at aktørene selv må jobbe fram gode prosjekter og konsortier for gjennomføring, og da ønsker vi ikke være for smale i det som pekes på i dette dokumentet. Prosjektutviklingsprosessen for prosjekter på kort sikt, bør vektlegge kost-/nyttevurderinger og skalapotensialer. Til hjelp i prosessen, har vi utarbeidet en liste med prosjektideer innen de tre nevnte områdene i avsnittet over som eksempler og hvor vi har vektlagt testing av teknologi som har høyt TRL-nivå i stor skala. Vi håper at denne listen kan bli brukt som en inspirasjon og starthjelp i arbeidet med å videreutvikle «Demo Norge» strategisk. Vi tror at potensialet er stort for å høste gevinster ved oppskalert testing av ny teknologi med høyt teknologisk modenhetsnivå.

Link til fullstending dokument