ERIGrid skal fremme teknologiutvikling som kan inngå i utrulling av smartgrid-løsninger og -konsepter i Europa. En pan-europeisk forskningsinfrastruktur skal etableres ved at de 18 forskningssentrene og institusjonene som deltar i prosjektet skal utvikle felles metoder, konsepter og prosedyrer for å kjøre forsøk i Laboratorier. ERIGrid skal også legge til rette for å overføre data fra forsøk mellom ulike Laboratorier slik at man bedre kan få utnyttet utstyr som noen Laboratorier har, men som andre ikke har. En løsning for overføring av data vil også gjøre det lettere å levere laboratoriebaserte forskningstjenester over landegrenser. Datatilgang vil fremme mobilitet mellom forskere og sørge for at studenter under utdanning lettere kan utføre oppgaver i andre land. Samkjøring og bedre oversikt over Smartgridlaboratorier i Europa vil også komme industrien til gode ved lettere tilgang til spesialiserte laboratorietjener og muligheter for validering i flere land.

Et annet bidrag til bedre innsikt i hva ulike smartgridlaboratorier i Europa kan utføre av forsøk og tjenester finner man i den nylig publiserte rapporten: «Smart Grids Laboratories Inventory 2015». Denne rapporten fra EUs JRC (Joint Research Centre) inneholder informasjon om smartgrid-laboratorier i Europa, samt en overordnet oversikt over temaer som dekkes av disse laboratoriene.

JRC sin rapport «Smart Grids Laboratories Inventory 2015» er første utgave av det som vil bli en periodisk rapport som samler inn og formidler informasjon om smartgrid-laboratorier som er aktive i Europa (og utenfor). Her vil forhåpentligvis Norges nye smartgrid-lab etter hvert kunne profilere seg overfor Europa. Den første utgaven av «Smart Grids Laboratories Inventory» kan lastes ned her.

 

Fakta om ERIGrid

– ERIGrid – European Research Infrastructure supporting Smart Grid Systems Technology Development, Validation and Roll Out.

– Prosjektet har 18 deltakere fra 11 land, som stiller med totalt 22 installasjoner (laboratorier og liknende) til rådighet.

– Budsjettet til prosjektet er på ca. 10 millioner euro.

– Varigheten på ERIGrid er per nå satt til 54 måneder. ERIGrid er ennå i oppstartsfasen.

– Smartgridsenteret bidro med «letter of support» for prosjektet i søknadsfasen.

 

Deltakerne i ERIGrid-prosjektet

DeltakereERIGrid